Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 1

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɔ̀ Mɔ̀ Nyɛ́ Nyɔ̀ Ɓě Kɛ́?

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɔ̀ Mɔ̀ Nyɛ́ Nyɔ̀ Ɓě Kɛ́?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Jèhóvà Zàse ɓěɔ̀ jĩ̀ xwɛ̌ m̀ dyuò dyíɛ́? À ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ìn nì mǔè ɓě mɔɔ nì kũ̀à-nyu-mǔè ɓě mɔɔ nì ɖɛ-cɛ̃́-mǔè ɓě jǔɛ̀. Mɔɔ, ti ɖòɛ̀ ɓaɖaín à kè mɔ̀ ɖǎ Báɓòɔ̀ dɔ́ɔ́ kɔ̃in dè ɖò. Nyɛ́ ɓě à jǔ jɛ́ɛ́ kɛ́, kè ɖɛ́ kɔ̃̀ jè à cɛ̃ ɖɛ ɓě à po jǎà kɛɛ jè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo kɛ́?

À mɔ̀ nì mǔè ɓě. À sɔ̀ìn ɖé nyɔ-dù kò-kò ɓě ɓéɖéà cĩ́-kà kò-kò ɓěɛɛ hwìɛ̀. À ɖíɛ́ ɓě nì ma ɓiè-kpò kà kò ɖò mú, ké à ɖíɛ́ ɓě se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè jǎà po. Hwɛ̀ ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà Zàse ɓě jǔ kɛɛ, à séín ɖú ma ti dyí ɓɛ́ à ké Báɓóɔ̀ tɛ̀mɛìn-ɖɛ̀ ɓě múin gmɔìn nɔ̀mɔ̀ dyíin. (Àpɔ́sò 17:11) À wɔ̃́ìn ma ɖɛ ɓě ɓɛ́ à cɛ̃́ kɛɛ gbo, ké à mìɔùn wɔ̃́ ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè.

À dyé kpáná dyììn ɖé Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ mú. Kà nyɔ séín dyéà fũ̀à-fṹá dyí, ké wa ɓéɖéà kpéí-hwɛ̀-hwɛ̀ kɛɛ, kà dyúáɖòɔ̀ kǎà à nì ɖekè. Sepóɛɖé à vɔ̃ ɓɛ́ à ké cĩ́ kà Báɓòɔ̀ gma ɓě nyuà cɛ̃ɛ kɛ jèɛɛ, à nì nɔ̀mɔ̀ dyíin dyéɛń ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú. (Wɛ́ɖɛ́ 128:1, 2) Xwíníín kɔ̃̀ jè à cɛ̃à ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě ɓɛ́ à ɖǎ cɛ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ mú ɖé nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gboɛɛ ɖò nìà wɛ.

À kpɔ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ gma ɓěɔ̀ dyi. Gma ɓě nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ nyuɛ ké à dyé nɔ̀mɔ̀ dyíin, ké à dyé nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě kpéín. Ké ɖeɛɛ, wa nyuɛ ké à ɓéɖé kpeɖe sɛ́ɖɛ́ìn dyí kè hwòɖǒ-kɔ̃in-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀. Wa nyuɛ ké à mɔ̀ nyɔ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓě ɓɛ́ à nyu ɖɛ nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓě ɖé nyɔǔn hwìɛ̀ kɛ, ɔ kè wa po xwéɖé-dù kpéí ɓɛ́ wa ké gbo kpɔ̃ìn, kè ɓɛ́ wa ké se ɖɛ gbà nyu-nyu sɔ̃ún po. À dèɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ “se nyɔ ɖò mú ɖɛ̀ɓɛ̀ mìɔ, ɓɛ́ ɔ ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɖò mɔ̀ùn dyí ziɛ.” Ðɛà kɔ̃̀ jèɛɛ, à mɔ̀ ɖíí ɓě sɔ̀ìn ɖé ɓóɖó-dù séín kɔ̃ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ zùùɔ̀ nì gboɛ, ké à se mú geìn. À mɔ̀ nì mǔè ɓě dyɛo, kɛɛ à cĩ́-kà kò ní.—Àpɔ́sò 4:13; 10:34, 35.

  • Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě nyu nìɛ̀ kà nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nìà kɛ́?

  • Kpeɖe ɓěɔ̀ nyɛ́ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě ɖǎ cɛ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ múɛ́?