Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 4

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Céèà Báɓò Mɔ̀à New World Translation Kɛ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Céèà Báɓò Mɔ̀à New World Translation Kɛ́?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Céè-ɖɛ̀ sùà nìà kɛ mɔ̀ Symmachus Fragment ɓɛ́ ɔ ɓéɖéà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ ɖé Wɛ́ɖɛ́ 69:31 mú, ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ dyi ké zɔ̃ 200 ɖǎ ma ziɛ

Ɓó zɔ̃ pàɖǎ xwíníín nyɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ nyùìn ma Báɓò-dù kò-kò ɓě kũ̀à mú, ké wa céè ma Báɓò ɓě nìà kɛ, ké wa ɓeìn ma wa dyi. Kɛɛ à dyéɛ ma kà ɓɛ́ à ɓéɖé ɓɛ́ à ké ma Báɓò ɖìè ɖò céè sɔ̀ìn ɖé wuɖu-dù ɓě wa céè ma Báɓòɔ̀ mú kĩ́ín nyɛɛ mú, dyɛ̀ ɓɛ́ìn nyɔǔn gbo kpáa nɔ̀mɔ̀ dyíin “ɓɛ́ wa ké jǎàɔ̀ dyí dyuò,” kà ɓɛ́ ɔ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ ɓó nyɔ séín bììɛ. (1 Tímétè 2:3, 4) Ɔ jèɛɛ, ɖé zɔ̃ mɔ̀à 1950 kɛɛ xwíníín nyɛɛ, à zà ma Báɓò mɔ̀à New World Translation ɓɛ́ ɔ wuɖu ɓě céèà kà nyɔ ɓě nyuà wùɖùɛ̀ zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ wáká ɖò xwa kɔ̃. Báɓò nìà kɛ ɖǎ céè dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-kà ɖé wuɖu-dù 130 zi kɔ̃ ɓě mú.

À ɓéɖé ɓɛ́ à ké ma Báɓò seà múin wɔ̃́uń kàmà kɛɛ ɓéɖé. Ti dyi zi ní, wuɖu-dù ɓě zàìn dyí. Ɔ jèɛɛ, Báɓò-dù pàɖǎ ɓěɛ̀ wuɖu kàmà múin wɔ̃́uń, sepóɛɖé nyɔ ní wuɖu zɛ̃̌ɛ̀ kà wa nyuà wuɖu ɖíɛ́ ɓě ɖé wa mú céèɛ̀ kɛ. Ké ɖeɛɛ, à ɖǎ Híìbúɖúù-wùɖù, kè Áwàɖàùn-wùɖù, ɔ kè Gìɖíì-wùɖù ɓě ɓɛ́ wa céè ma kà Báɓòɔ̀ mú kĩ́ín nyɛɛ múin wɔ̃́ nɔ̀mɔ̀ dyíin dyììn ɖé céè-ɖɛ̀ sùà ɓě ɓɛ́ wa sɛ́ɖɛ́ìn dyí ké wa xwɛ̃́ìn wuɖu ɓě nìà kɛ bũ̌in nyɛɛ da dyé-dyé mú.

À ɓéɖé ɓɛ́ à ké ma Báɓò ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ céè mú jǎà-kà kɛɛ ɓéɖé. Nyɔ ɓě ɓɛ́ wa po Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ wuɖu kà kò ɖò ɓě múɛɛ se ɓéɖé ɓɛ́ wa kéɛ dyí zàìn, kɛɛ wa ɓéɖé ɓɛ́ wa ké mú ma ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě céè ma kĩ́ín jɛ́ɛ́ kɛɛ ɓíɖíi po. Kɛɛ ɖé Báɓò-dù pàɖǎ múɛɛ, wa zà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ ɖé Céè-ɖɛ̀ Hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ mú.

À ɓéɖé ɓɛ́ à ké ma Báɓò ɓɛ́ ɔ dè Nyɔ kɔ̃̀ wuɖu nìà ɖé ɔ múɛ dya kɛɛ ɓéɖé. (2 Sámíò 23:2) Wa ɖǎ Jɛ̀hóvà nyɛ́nɛ́ɔ̀ ɖé New World Translation mú po ɖé dà ɓě ɓɛ́àìn 7,000 jǔɛ kɛ, kà ɔ nyuà nìɛ̀ ɖé Báɓò-cèè-ɖɛ̀ sùà ɓěɔ̀ múɛ, kè kà à nyuà tɛ̀mɛ̀ìn nɔ̄ ɓíɖíiɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 83:18) Báɓò nìà kɛ sɔ̀ìn ɖé ɖɛi-mɔ́-mɔ́ mú nɛ̀ɛ̀-nɛ́ɛ́-kà ɓó zɔ̃ ɓáún-ɓáún xwíníín. Ɔ wuɖuún-zà-zà dè nyɔ hwìɖǐi, sepóɛɖé ɔ nyuɛ ké nyɔ wɔ̃́ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu hwìɖǐi poɛ̌n nyɛɛ múin wáɖáá. Kɛbì m̀ mɛ ɓéɖé Báɓò nìà kɛ ɖé nì ɓíɖí-wùɖù mú mɔɔ m̀ mɛ seɛ ɓéɖéɛɛ, à po m̀ kpéí ɓɛ́ m̀ ké ti dyí ɖú ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ wuɖuún zà ɓó wé séín.—Jasúé 1:8; Wɛ́ɖɛ́ 1:2, 3.

  • Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à poɛ ma gbɔ ká ɓɛ́ à ɓéɖé à ké Báɓò ɖìè ɓéɖé kɛ́?

  • Ðɛ́ mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓɛ́ nyɔ ɓɛ́ ɔ mɔ́ ɔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ cɛ̃́ kɛɛ ké nyu wé séín nyɛ́?