Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Nì Mu Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ Nyuùnǹ?

Nì Mu Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ Nyuùnǹ?

À po m̀ zùo ɓó bòɖòsóò nìà kɛ múin gmɔìn jè, ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà Zàse ɓě kè wa kũ̀à ɓě jè cɛ̃́ kɛ, ɔ kè ɓɛ́ m̀ ké à dyí-poìn-kpòòɔ̀ kũ̀à nyu-nyu dyé kɛ. À dèɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kà ɓɛ́ ɔ ɖǎ m̀ gbo kpá ɓɛ́ m̀ ké à dyí dyuò kà ɓɛ́ à mɔ̀ nyɔ ɓě nì Jɛ̀hóvà mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛń zɛ̃̌ɛ̀ kɛ. À po m̀ kpéí ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ tee, ɓɛ́ m̀ kéɛ nì gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓě kè nì ɓǎto tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo cɛ̃ ɓá ɖɛ ɓě m̀ nìà cɛ̃́ɛń nyɛɛ jè dyí, ɔ kè ɓɛ́ m̀ ké à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú dyi ti séín.Híìbúɖúù 10:23-25.

Nì muɛ dyéìn kà ɓɛ́ m̀ dyi Jɛ̀hóvà jè cɛ̃́ tee ní, nìí, nì muɛ dyí dyuòùn kà ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ mú jǎà kɛ. Nìí, ɔ mu m̀ kpéí poùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ séín m̀ ɓɛ́ìn nyuɛ kɛɛ nyu ɓɛ́ m̀ kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ mú ɖekèɛ. (1 Jɔ̃́ɔ́ 4:8-10, 19) Kɛɛ xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn náa tɛ̀mɛ̀ìn ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛ́? Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ gma ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó m̀ bììɛ́? Ðɛ́ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu-tò kéɛ nyu ɓɛ́ à kè mɔ̀ kéɛ nyuɛ ɓɛ́ìn nyɛ́? Nì Báɓò-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ɔ̀ mu múàǔn kpáùn ɓɛ́ m̀ kè ɔ ké gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ dyi mɔ́, ɓɛ́ m̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ ké “Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ mú nì tee, . . . kà ɓě muà . . . fòɛ̌n nììn, ɓɛ́ ɔ kéà ɓě sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ nyí” kɛ.Júɖè 21.

À nì m̀ kpéí poɛń ɓɛ́ m̀ ké dyúa muɛń nì ɖé jǎàɔ̀ mú kánáá pū dyììn ɖé céè-ɖɛ̀ mɔ̀à “Keep Yourselves in God’s Love” ɓɛ́ ɔ nìà Xwí-wùɖù múɛɛ cɛ̃́-cɛ̃́ mú.