Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 6

Xwɛ̌ À Mǔè Kɛ́ɖɛ́ì Ðeín-Sí-Nyɔ̀ Ɓě Hwìɛ̀-Nì-Nì Nyu À Kpáná Dyíɛ́?

Xwɛ̌ À Mǔè Kɛ́ɖɛ́ì Ðeín-Sí-Nyɔ̀ Ɓě Hwìɛ̀-Nì-Nì Nyu À Kpáná Dyíɛ́?

Madagascar

Norway

Ðɛ́ɓèɖɔ́ùn

Ítáɖè

Kɛbì à mɛ nà hwìè-kpà tɔ̀mɔ̀ǔn-tɔ̀mɔ̀ǔn xwíníín mɔɔ ní-dɔ̀ǔn wɛ̃ɛ, à mu ɖé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú ti séín. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà Zàse ɓě vɔ̃ ɓɛ́ wa kéà ɖé waà ɖíí ɓěɔ̀ hwìɛ̀ nì, kɛbì wa mɛ dyé fũ̀à-fṹá dyí, mɔɔ wa mɛ sa dyììn ɖé kũ̀à nyu-nyu múɛ́?

Ɔ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó à mú wóɖó jè. Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ à nììn gbo, ké ɔ ɖá, “à mɛ kɔ̃̀ à mǔè tɔ̀ɔ̀ ɓě jè gbo” ɖé à dyí-poìn-kpòɔ̀ mú. (Híìbúɖúù 10:24) Pɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ xwíníín mɔ̀, “ɓɛ́ à ké wa jè hwìɖǐi poìn kóɖó-kóɖó,” ɓɛ́ à ké dyí dyuòìn. Ɔ jèɛɛ, Pɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ po à kpéí ɓɛ́ à ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě jè hwìɖǐi poìn. Dyììn ɖé à ɖíí ɓěɔ̀ dyí dyuò-dyuò múɛɛ, à ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ wa ɖíɛ́ ɓě ɖǎ fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ dyúáɖò ɓě à nìà dyí dyéɛń nyɛɛ mú zĩ̀ìn ɖòɛ̀, ké wa ɓɛ́ìn à gbo kpáa ɓɛ́ à ké à nììnɔ̀ wɔ̃ zi ɖekèɛ̀.

Ɔ kùìn à gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dyi. Ðé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛɛ, à kè à ɓǎto ɓě xwɛ̃́ìn bũ̌in nyɛɛ poìn dyí. Tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní, à poìn dyí ɓɛ́ à ké múà nyu. Ðɛ́ mɔ̀ kpáná ɓɛ́ dyí-poìn-poìn nì kà ɓěa nyu à dyíɛ́? À cɛ̃́ɛ ɓɛ́ à kè à mǔè ɓě ké dya deìn, ké ɔ kùìn ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nìà à hwìɛ̀ kɛɛ dyi. Nìí, à ɖíí ɓěɔ̀ ɖò dyi fũ̀à-fṹá mú nììn, à kpá wa gbo wàɖà, sepóɛɖé à kè wa ɖǎ jǎà-ɓǎto jǔ jè. (Nɔ́ɔ́ 17:17) Dyììn ɖé à ɖíí séín ɓěɔ̀ hwìɛ̀-nì-nì mú ɖé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛɛ, à tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à ‘kɔ̃̀ à mǔè ɓěɔ̀ jè gbo’ kɛ.—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 12:25, 26.

À nì m̀ kpéí poɛń ɓɛ́ m̀ ké nyɔ ɓě ɓɛ́ wa nìà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛń nyɛɛ nì ɓǎto ɓě mú nyu. Nì mu ɓǎto nì kà ɓěa dyéìn ɖé Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ hwìɛ̀. M̀ mɛ ɓɔ́ɔ gbo wɔ̃́ìn ɓɛ́ ɖɛ ɖò ké m̀ ɓɔ́í po ɓó à hwìɛ̀ nì jè.

  • Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ kpa ɖɛ ɓɛ́ à kéà à ɖíí ɓěɔ̀ hwìɛ̀ nì ɖé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛ́?

  • Xwɛ̌ m̀ poìn hwìɖǐi ɓá à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ ɖò mú mu jè dyí, ɓɛ́ m̀ ké à ɖíí ɓěɔ̀ dyí dyuò wɛ́?