Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 16

Ðɛ́ Kũ̀à Ɓɛ́ Mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ Sɛ́vɛ́ìn Ɓěɔ̀ Nyu Kɛ́?

Ðɛ́ Kũ̀à Ɓɛ́ Mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ Sɛ́vɛ́ìn Ɓěɔ̀ Nyu Kɛ́?

Myanmar

Tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀

Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kpò

Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ gbo-gmɔ̀-gmɔ̀

Báɓòɔ̀ cɛ̃ nyɔ-dù sɔ̃́ ɓě ɓɛ́ wa mɔ̀ dyí-poìn-kpòɔ̀ dyí-gmɔ̀-nyɔ̀ ɓěɛɛ jè. Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖáìn wa “ɛ́ɖɔ̀ ɓě kè mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓě.” (Fèɖópĩ̀ɔ̀ 1:1, New World Translation [NW]) Jǎà kɛɛ, gàa ɓě nì kà kɛɛ vò dyí ɖé dyí-poìn-kpò ɖò-ɖò ɓěɔ̀ mú. Ðɛ́ kũ̀à ɓɛ́ mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓěɔ̀ nyu ɓó à kpáná dyé jè kɛ́?

Wa kpá ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ gbo. Mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓěɔ̀ kpɔ̃ Jɛ̀hóvà jè dyi kóɖó-kóɖó, ké wa mɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-nyɔ̀ ɓě, ké wa kpɔ̃ wa kũ̀à ɓěɔ̀ gboi. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ nyɔ gmɔ̀ ɓě kè gàa vɛ̀nɛ̀ ɓě. Wa nyu kũ̀à kpa ɖɛ ɓě se ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn dyí ɓá kɛɛ ɖé dyí-poìn-kpòɔ̀ mú kè Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ zɔ̃̀. Kũ̀à ɓě wa nyuà kɛɛ kpá ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ gbo ɓɛ́ wa ké ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn kè ɓɛ́ wa ké à gbo kpáa ɓɛ́ìn.

Wa nyu kũ̀à kpa ɖɛ mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě. Mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ nyɔ ɓě dyià dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛɛ hwìǐ-kpɔ̃-nyɔ̀ ɓě. Wa ɖíɛ́ ɓě gmɔ̀ wùɖù-gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ kè céè-ɖɛ̀ ɓě ɔ kè dyí-poìn-kpòɔ̀ wíɖí jè gbo. Ké wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀ wáɖá-naín da-zà-nyɔ̀ ɓó nyɔ ɓě nìà dyí-poìn-kpòɔ̀ múɛɛ bìì. Ké ɖeɛɛ, wa kpá wa ɖíí ɓěɔ̀ gbo ɓɛ́ wa ké Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ gbo gmɔ̀. Ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn wa dyi dièɛ̀ ɓɛ́ wa ké nyɔ sùà ɓě gbo-kpá-sɔ̃̀ nyí. Mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓěɔ̀ nyu kũ̀à séín ɓɛ́ wa nyí wa kɛɛ ɖé hwòɖǒɛ̀-wɔ̃́-wɔ̃́ mú, ké nyɔ ɓě nìà ɖé dyí-poìn-kpòɔ̀ múɛɛ dyé wa kpéín ɓó ɔ náa nyu jè.—1 Tímétè 3:13.

Wa mɔ̀ dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin kà gàa ɓě mɔ̀à Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛɛ kéɔ́ nìɛ̀. Wa gã mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓě, sepóɛɖé wa ɓéɖé Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ɛ̀ kpeɖe ɓě. Wa dyi ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ mú ní, nìí, wa kùìn à hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ dyi. Dyììn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá-wáɖáɔ̀ dyúa nì-nì múɛɛ, wa po à kpéí. Sepóɛɖé wa kè ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ kpɔ̃ìn gbo ɖé kũ̀à nyu-nyu mú jèɛɛ, wa nyuɛ ké múà kè dyúáɖò-nì-nì nì ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ mú. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 4:16) Ti ɖǎ ɖé dyúa mú ní, nìí, wa mɔ̀ùn ɓɛ́ìn kpé ɓɛ́ìn ɓɛ́ wa ké ɛ́ɖɔ̀ ɓě jǔ.

  • Gàa ɓěɔ̀ nyɛ́ mɔ̀à mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓě kɛ́?

  • Xwɛ̌ mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓěɔ̀ kpá dyí-poìn-kpòɔ̀ gbo ɓɛ́ ɔ ké kũ̀à nyu nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ́?