Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 24

Xwɛ̌ À Nyu Wíɖí Dyéɛ Ɓó À Kũ̀à Nìà Ɓóɖó-Kpàà Dà Séín Nyɛɛ Nyu Jè Kɛ́?

Xwɛ̌ À Nyu Wíɖí Dyéɛ Ɓó À Kũ̀à Nìà Ɓóɖó-Kpàà Dà Séín Nyɛɛ Nyu Jè Kɛ́?

Nepal

Togo

Béɖétĩ̀

À dyí-poìn-kpòòɔ̀ zà Báɓò kè céè-ɖɛ̀ méɔ̀ùn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ zi kɔ̃ ɓě xwa kɔ̃, ké ɔ tòɛ̌n dyi pídyi ɖé zɔ̃ séín xwíníín. À po Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ ɓě ɔ kè Bɛ́fèò-gbò ɓě, ké à gmɔ̀ wa jè gbo. Ké ɖeɛɛ, à gmɔ̀ Bɛ́fèò-nyɔ̀ ɓě kè mísĩ̀ɔ̀nɛ́ɖè táázĩ̀ìn zi kɔ̃ ɓě jè gbo, ké à tò gbo-kpá-kpá ɔ jǔ ké gǎ-ɖɛ̀ ɖò dyi kpáìn. Ɔ jèɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̌n, ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘xwɛ̌ wa nyu wíɖí dyéɛ ɓó kũ̀à séín ɓě nìà kɛ nyu jè kɛ́?’

À ní tò ɓàɖàìn-bùè, ké à ní kpɔ̃ pɛ́nɛ̀. À bɔ̃̌-nɔ̀mɔ̀-dyíin-cɛ̃-kũ̀àɔ̀ jè gbo gmɔ̀-gmɔ̀ kpa wíɖí pàɖǎ dyɛo, kɛɛ à ní zɔ̀ wíɖí fɔɔ. Ɓó zɔ̃ hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ zi kɔ̃ ɖǎà ziɛ xwíníín nyɛɛ, à mákázĩ̀ìn mɔ̀à Watchtower kɛɛ nyùìn kpà sɔ̃́ nììnɔ̀ cɛ̃ɛ kà ɓɛ́ à poɛ jǎà kà Jɛ̀hóvà mɔ̀ nyɔ nyí à gbo-kpá-kpá, ké à “se nyɔ ɖò ɖɛ zɔ̀ǐn mu ɓó gbo kpá jè,” ké à séèɛ̀ náa nyu ɖò fɔɔ!—Máfíò 10:8.

À dyé gbo-kpá-kpá ɓó à kũ̀à ɓěɔ̀ jè sɔ̀ìn ɖé hwòɖǒɛ̀-wɔ̃́ín nyíí-ɖɛ̀ mú. Nyɔ pàɖǎ kpáìn à Báɓò-tɛ̀mɛ̀in-kũ̀àɔ̀ múàǔn dyi, ké wa tò nyíí-ɖɛ̀ ɓó ɔ nyu jè. Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ mìɔùn kpá múàǔn ɓɛ́ wa ké waà ti kè gana kè wíɖí ɔ kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě tò ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu jè ɖé ɓóɖó-kpàà da séín. (1 Kánáníkɔ̀ 29:9) Ðé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ zɔ̃̀ kè ɖé à dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ múɛɛ, à ɓéɖé wíɖí-po-naín ɓě ɓɛ́ nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mɔ́ wíɖí tòɛ̀ dyi ɖé hwòɖǒ wɔ̃́-wɔ̃́ múɛɛ kéɛ ɖéɛ po. Mɔɔ wa ɓɛ́ìn ɖéɛ à ɖúú-kɔ̃-pà mɔ̀à jw.org kɛɛ kɔ̃ tòɛ̀n. Nyɔ pàɖǎ ɓɛ́ wa po ɖé wíɖíɛɛ se bã-nyɔ̀ ɓě. Wa nì kà jɔ̌ɔ̀-màà ɓɛ́ ɔ po ma jɛ̃̀-pĩ̀à sɔ̃́ ɖé wíɖí-po-naín nì ma kà ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-gbòɔ̀ mú ɓɛ́ Jízɛ̀ cɛ̃ ma kà jèɛɛ nì ma kà kɛ. (Ðúù 21:1-4) Ɔ jèɛɛ, nyɔ séín ɖò ɓɛ́ìn ‘wíɖí ɖò wáká poɛ’ ɓɛ́ ɔ kéɛ tò kà ɔ “nyuà gbɔ poɛ” kɛ.—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 16:2; 2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 9:7.

À dyuòɛ̀ dyí jǎà cá kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mɔ́ ‘ɔ dya dèɛ̀ dyi dyììn ɖé wa kɔ́mɔ́-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ tò-tò mú,’ ɓɛ́ wa ké gbo-kpá-sɔ̃̀ tò ɓó Kã́á-ɓòɖò-kũ̀àɔ̀ jè kɛɛ hwòɖǒ dyi tóùn kánáá pū ɓɛ́ ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ké nìɛ̀ ɓɛ́ìn nyɛ.—Nɔ́ɔ́ 3:9.

  • Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à dyí-poìn-kpòòɔ̀ kè ɓiè-kpò tɔ̀ɔ̀ ɓě seà hwɔìn nyɛ́?

  • Xwɛ̌ wa nyùìn hwòɖǒɛ̀-wɔ̃́ín nyíí-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ kũ̀à mú kɛ́?

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

CÉÈ-ÐƐ̀ ƁĚ

À Mákázĩ̀ìn Ɓěɔ̀

Dyí-Gmɔ̀ìn-Gbòɔ̀ Wóɖó Nyíɔún! mákázĩ̀ìn ɓě ɖúú kɔ̃.