Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 27

Xwɛ̌ Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Céè-Ðɛ̀-Dyi-Dè-Naínɔ̀ Ɓɛ́ìn À Kpáná Dyí Nyuɛ Kɛ́?

Xwɛ̌ Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Céè-Ðɛ̀-Dyi-Dè-Naínɔ̀ Ɓɛ́ìn À Kpáná Dyí Nyuɛ Kɛ́?

Éézùɖùɛ̀

Czech Republic

Benin

Cayman-Tòò-kpò

Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ɖìè ɓé dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nì Báɓò dyuò-dyuòɔ̀ kɔ̃ poò? M̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké Báɓò vɔ̀sì jɛ́ɛ́ ɖò mɔɔ nyɔ ɖò kè dà ɖò mɔɔ ɖɛ ɓě nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ jè dyuòò? Mɔɔ m̀ ɖǎà hwìɖǐi poìn ɖò kɛbì Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓá nì hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɖò jè dyíì? Ɔ dyi ná nìǐn, nìí, m̀ mɛ nyùìn Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naínɔ̀ kũ̀à mú.

Ɔ ɓéɖé ɖɛi-mɔ́ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa kɛ. M̀ mɛ se Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ Báɓò-cèè-ɖɛ̀ séín ɓě nìà nì ɓíɖí-wùɖùɔ̀ múɛɛ ɓéɖé dyɛ̀, kɛɛ céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naín nìà ɖé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ zɔ̃̀ɛɛ ɓéɖé céè-ɖɛ̀ ɖìè ɓěɔ̀ pàɖǎ. Ɔ ɓɛ́ìn Báɓò-dù kò-kò ɓě kè wuɖu-xwíníín-mú-zà-cèè-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɔ kè céè-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓéɖéɛ ɖekè. M̀ ɓɛ́ìn céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naínɔ̀ kũ̀à mú nyùɛ̀n hwɛ̀ ɓɛ́ dyí-poìn-poìnɔ̀ ké gbɔ dè mɔɔ ɔ ɖǎ mánáín hwɛ̀ìn. Ɔ jǔ ké nɛɛ̀-kpà ɖò dyi ɖé nììn, ɔ ɓɛ́ìn céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naín mɔ̀à Watchtower Library kɛɛ ɓéɖéɛ. Ðɛ nìà kɛ mɔ̀ nɛɛ̀-kpà kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɓéɖé céè-ɖɛ̀ poìn dyí pàɖǎ ɓě kɛ. Ɔ se kũ̀à mú nyùɛ̀n kàmà ɓó cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɖò kè wuɖu ɖò mɔɔ Báɓò vɔ̀sì ɖò dyi mɔ́ jè.

Ɔ mɔ̀ kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɓó ɖɛ-cɛ̃́-nyɔ̀ ɓě nìà Cĩ́-Cĩ́ Kè Kũ̀à Dyí-Poìn-Poìnɔ̀ múɛɛ bìì. M̀ ɓɛ́ìn Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Céè-Ðɛ̀-Dyi-Dèìn-Naínɔ̀ kũ̀à mú nyùɛ̀n nɔ̀mɔ̀ dyíin, ɓɛ́ m̀ ké nì kũ̀à ɓěɔ̀ ɖoɓo nyu. Cĩ́-Cĩ́ Kè Kũ̀à Dyí-Poìn-Poìnɔ̀ kɔ̃in-nyɔ̀ɔ̀ mɔ̀ nyɔ kɔ̃̀ céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naínɔ̀ kpé gbo. Ɔ mɔ̀ nyɔ̀ dyéɛ jè gbo ɓɛ́ céè-ɖɛ̀ ɖìè ɓě ké ɖé nì, kè ɓɛ́ wa ké páún nì nɔ̀mɔ̀ dyíin. Sùkúù kɔ̃in-nyɔ̀ɔ̀ mɔɔ nì Báɓò-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ɔ̀ ɓɛ́ìn kà m̀ ké ɖɛ ɓě dyéɛ nyuɛɛ m̀ dyí tɛ̀mɛ̀ìn. Kɛɛ céè-ɖɛ̀ ɖò mɛ ɓɔ́ céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naín nìà Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ zɔ̃̀ kɛɛ mú sɔ̀ɔ̀. Ké jɛ́ɛ́ kɛɛ, à mɛ màìn céè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ mú, ké à ní ɖá ɓɛ́ à ké ɖò bɛ̃̌ mú po.

Ɓɛ́ à ké ‘Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí dyuò’ ní, Báɓòɔ̀ zaìn kɔ̃in kà ɓɛ́ ɔ mɛ jǔ à hwòɖǒɛ̀-mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓɛ́ à ké ɔ dyi mɔ́ “kà nyɔ kéɔ́ kà kɔ́mɔ́-ɖɛ̀ vǐè-vǐè ɖò” dyi mɔ́ɛ. (Nɔ́ɔ́ 2:1-5) Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naínɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké nì ɖɛi-mɔ́-mɔ́ɔ̀ gbɔ dè.

  • Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛi-mɔ́ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa nì ɖé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naínɔ̀ kɛ́?

  • Nyɛ́ ɓě ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké céè-ɖɛ̀-dyi-dèìn-naínɔ̀ kũ̀à mú nyuìn nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ́?