Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 26

Xwɛ̌ À Ɓɛ́ìn Gbo-Kpá-Kpá Tòɛ̀ Ɓó À Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Gbo Gmɔ̀ Jè Kɛ́?

Xwɛ̌ À Ɓɛ́ìn Gbo-Kpá-Kpá Tòɛ̀ Ɓó À Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Gbo Gmɔ̀ Jè Kɛ́?

Estonia

Zimbabwe

Mongola

Puerto Rico

Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ séín kpa Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀. Ɔ jèɛɛ, à dyéɛ kà Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ múin kè ɔ bũ̌in nɔ̀mɔ̀ìn-nɔ̀mɔ̀ìn mɔ̀ dya-dè-dè kè ɖɛ kpa ɖɛ ɖò ɖé à Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè mú. À séín ɓɛ́ìn kũ̀àɔ̀ ɖò nyuɛ.

Dyí-poìn-poìn ɖò ɖǎ hwɛ̀ ní, tò m̀ mìɔùn ɓɛ́ m̀ ké Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ múin wúò. Ðé dyí-poìn-poìn ɖò-ɖò mánáín ní, à ɖíí-gàà kè ɖíí-màà ɓě kpáìn Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ múin wúò-wúò múàǔn dyi. Wíkì ɖò-ɖò séín xwíníín ní, wa nyu Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ kũ̀à kɔ̃ cá. Ɛ́ɖɔ̀ mɔɔ mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɖò dyé ɖɛ ɓě wa ké nyuɛ jè gbo. Ɔ jǔ ké dàà dyi zɛ̀nɛ̌ kpɔ̃ ní, nyɔ ɖíɛ́ ɓě tò wa mìɔùn ɓɛ́ wa ké ɖé dyi wúò mɔɔ ɖé dyi wɔɔ̀ mɔɔ ɖɛ ɓěɔ̀ kè wúɖɛ̀-wɔ̃̀ ɓěɔ̀ bũ̌in sámá mɔɔ gmɛ̀ɛ̌ ɓěɔ̀ dyí sɛ́ɖɛ́ìn mɔɔ ɖé dèɖèìn-gbòɔ̀ múin wɔɔ̀ mɔɔ sĩ̀ɔ̌ ɓěɔ̀ xwáɖáún kpa ɔ kè pìǐ ɓěɔ̀ kpana. Wa po wé ɖò wáká ɖé zɔ̃ séín xwíníín ɓɛ́ wa ké kũ̀à ɓě kpa kpé mìɔ kɛɛ nyu. À dyi à dyú ɓěɔ̀ kũ̀à ɖíɛ́ ɓě gbo kpa ní, nìí, à nìɛ̀ wa tɛ̀mɛ̀ìn ɓɛ́ wa ké à ɓièìn-naínɔ̀ kpéín dyé.—Ìkíɖísìásì 5:1.

Tò gbo-kpá-sɔ̃̀ ɓó ɖɛ séín ɖò xwa nɔ̀mɔ̀ìn jè. Ðé zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, wa gmɔìn Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ múin kè ɔ bũ̌in. Ðɛ wa dyéɛ nyuɛ ké wa nyu kũ̀à ɓě ɓá ɔ xwa nɔ̀mɔ̀ìn jè dyíɛ. Ké ɔ nyuɛ ké wa ní peɖe wíɖí pídyi. (2 Kánáníkɔ̀ 24:13; 34:10) Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ ɓɛ́ ɔ hwɛ̀ múɛɛ, mɔ̀ dɛ̀ ɓɛ́ ɔ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓó à Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè kɛ. Dyììn ɖé kũ̀à ɓě nìà kɛ ɖò nyu-nyu múɛɛ, à tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à ɖɛ̀ɓɛ̀ Jɛ̀hóvà mú ké à dyé à ɓièìn-naínɔ̀ kpéín nyɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 122:1) Ðɛ nìà kɛ nyuɛ ké nyɔ ɓě ɓàìn à Gèɖèpɔ́ɔ̀ɔ̀.—2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:3.

  • Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à ɓièìn-naínɔ̀ jè mɛ ɓɔ́à à hwìɖǐi sɔ̀ɔ̀ kɛ́?

  • Ðɛ́ ɓě wa po páún ɓɛ́ wa ké Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ gbo gmɔ̀ kɛ́?