Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 9

Xwɛ̌ À Ɓɛ́ìn Ti Dyéɛ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Ɓó Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Jè Kɛ́?

Xwɛ̌ À Ɓɛ́ìn Ti Dyéɛ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Ɓó Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Jè Kɛ́?

Cambodia

Ukraine

Ɔ jǔ ké m̀ kè Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò dyi Báɓòɔ̀ cɛ̃́ɛń nììn, m̀ vɔ̃ dyɛ̀ ɓɛ́ m ké ti ɖé dyúa sè ɓɛ́ m̀ ké céè-ɖɛ̀ɔ̀ kɔ̃in gmɔìn. Ɓɛ́ m̀ ké kpáná dyé ní, m̀ mɛ nyu ɖɛ dyúáɖòɔ̀ hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké dyí-poìn-poìnɔ̀ mú mu. À dyiɛ náa nyu tee ní, nìí, à mu nɔ̀mɔ̀ dyíin dyéìn.

Gã ti kè dɛ̀ nì mu nì céè-ɖɛ̀ɔ̀ cɛ̃́ìn nyɛ. Tiɔ̀ nyɛ́ m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ hwìɖǐi nàìn nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛ́? Ɔ mɔ̀ gànà-kṹún-kà, hwɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké kũ̀à gbɔ dèɛɛ̀, mɔɔ ɔ mɔ̀ hwìo-kà, ti ɓɛ́ dyú ɓěɔ̀ ɖǎ dyi pɛ̃́ kɛɛ̀? Kɛbì nì ɖɛ-cɛ̃́-tìɔ̀ mɛ se ɓoún tɔ̀mɔ̀ kɛɛ, m̀ mɛ poɛ gbɔ ti jĩ̀ xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn dyi ɖúɛ kɛ, ké m̀ mɛ vɔ̃ ɓɛ́ ɖɛ kà kò ɖò ké se tiɔ̀ dyí ɖú. M̀ mɛ mɔ́ dà ɓɛ́ nì mu gìɖìǐ mú nììn nyɛɛ dyi. Mɔ́ìn vò-wuɖuún-gbɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ ɔ kè bàɖàfo-ɖúúɔ̀ ɓɛ́ wa ké se m̀ fũ̀à-fṹá nyùìn. M̀ dyi ɓaà kĩ́ín hwɛ̀ m̀ ké nì ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ gbɔ dè ní, ɔ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ nì hwòɖǒ-dyií-gbǎìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ké m̀ hwìɖǐi sɔ̀ ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ hwìɖǐi nàìn ɓɛ́ìn.—Fèɖópĩ̀ɔ̀ 4:6, 7.

Po gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ bɛ̃̌ xwíɖíi, ké dyé ti ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ mú kpá. Ðɛ kĩ́ín m̀ mɛ nyu kɛɛ mɔ̀, wɔ̃́ fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ jɛ́ɛ́ nìà cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ gànáà múɛɛ múin. Poìn cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ɔ̀ hìɖì-kpà mɔɔ ɔ wuɖu-kpàɔ̀ jè hwìɖǐi. Poìn hwìɖǐi kà wuɖu-kpà ge-mú ɖò-ɖò ɓěɔ̀ kè hìɖì-kpàɔ̀ nyu gbo muɛ̀n nyɛ. Ké m̀ mɛ gmɔìn dyi-dyé-ɖɛ̀ séín ɓě kè dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě tɛ̀mɛ̀àìn fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ jɛ́ɛ́ ɓěɔ̀ da kɛɛ múin. Nìí, zà wuɖu-kpà ɖò-ɖò ɓěɔ̀ wuɖuún ɓɛ́ m̀ ké dyi-diè-ɖɛ̀ɔ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù dyi mɔ́. Zà Báɓò vɔ̀sì ɓě nìà ɖé cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ wuɖuún, ké poìn kà wa kè cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ɔ̀ nyu gbo muɛ̀n nyɛɛ jè hwìɖǐi. (Àpɔ́sò 17:11) M̀ ɖǎ dyi-diè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ gɔ̃̌ jǔɛ ɓɛ́ìn ní, m̀ mɛ po wuɖu jɛ́ɛ́ ɓě ɓɛ́àìn gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɔ̀ m̀ hwìɖǐi dyàà kɛɛ bɛ̃̌ xwíɖíi. M̀ ɖǎa náa nyu ní, m̀ ɓɛ́ìn nì sɔ̃ɔ̀ dyií poɛ ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ mú ɔ jǔ ké m̀ dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké gɔ̃̌-jǔ-wùɖù xwã́-xwã́ ɖò tò ní.

Dyììn ɖé cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ kò-kò ɓě ɓɛ́ à cɛ̃́à ɖé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú ɓó wíkì séín nyɛ múin-gmɔìn-gmɔìn múɛɛ, nì mu nì Báɓò-dyuò-dyuòɔ̀ kɔ̃ poùn.—Máfíò 13:51, 52.

  • Tiɔ̀ nyɛ́ kè dɛ̀ m̀ ɓɛ́ìn xwaún poɛ̌n ɓɛ́ m̀ ké ti dyé ɓó dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ jè tee kɛ́?

  • Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn m̀ mìɔùn ti dyéɛ̌n ɓɛ́ m̀ ké gɔ̃̌-jǔ-wùɖù tò ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ múɛ́?