Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 13

Nyɛ́ Mɔ̀ Pàníɛ̀ Kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Pàníɛ̀ Kɛ́?

Canada

Ðé nyɔ ɓě ɓíɖí-taún

Báɓò cɛ̃́-cɛ̃́

Nyɔ mìɔùn ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́

“Pàníɛ̀” mɔ̀ nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mú dà ɓě ɓɛ́ nyɔ ɖò séè mu ɖòɛ̀, ké wa kaà hwìè ɓɛ́ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě ké wa kíɖíí sí. Jízɛ̀ nì ma kà pàníɛ̀ nìà kɛ, sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖoɓo ma ɔ dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ ɓɛ́ ɔ ké ma kũ̀à ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn nyɔǔn fɛ̀ɛ̀ nyíɛ kɛɛ nyu, ɔ kè ɓɛ́ ɔ ké ma pó-pó hwìèɔ̀ kaà jè. (Máfíò 20:28) Ɓó zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ, ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nì ɔ ɓo bɛ̃̌ǐn síɛń dyììn ɖé ti pàɖǎ kũ̀à mú nyuìn-nyùìn mú, ɓɛ́ wa kéɛ nyu ɓɛ́ nyɔ ɓě ké Jízɛ̀ “ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓě jǔ.” (Máfíò 28:19, 20) Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɖǎ kũ̀à ɓɛ́ à ɖáìn pàníɛ̀-kũ̀à kɛɛ dyí ɖú.

Pàníɛ̀ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ nyu ti ɓáún-ɓáún ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ wáɖá jè kɛ. Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ séín mɔ̀ bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃-nyɔ̀ ɓě. Kɛɛ à ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ wa ɖáìn pàníɛ̀ jɛ́ɛ́ kɛɛ ɖǎ à mìɔùn páún po ɓɛ́ à ké áɓà 70 nyu ɖé dɛ̀nɛ̀ séín xwíníín ɓó bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃ jè. Ɓɛ́ à ɓáún-ɓáún kéɛ náa nyuɛ ɓɛ́ìn nyɛɛ, à cɛ̃ à kũ̀à kà kò ɖò ɓěɔ̀ kɔ̃. Wa gã à ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ à ké pàníɛ̀ po wáká ɓě jǔ. Ké wa ɖoɓo nyɔ ɓě nìà kɛ ɖé dɛ̀ ɓɛ́ wa mɔ́ bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃-nyɔ̀ ɓě kɛ, ké wa nyu áɓà 130 mɔɔ ɔ zi kɔ̃ ɓó dɛ̀nɛ̀ séín xwíníín ɓɛ́ wa ké bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃. Pàníɛ̀ ɓěɛ̀ hwòɖǒ dè dyi ɓɛ́ wa ké se kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓéɖé, sepóɛɖé wa dèɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà mu wa ɖɛ ɓě wa kɔ̃̀ ɓɛ́ wa ké ɓéɖéɛɛ nyíìn nyɛ. (Máfíò 6:31-33; 1 Tímétè 6:6-8) Nyɔ ɓě seà ti ɓáún-ɓáún nyuɛ ɓɛ́ìn ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ wáɖá jè kɛɛ jǔ pàníɛ̀ kpá gbo ɓě, ké wa nyu áɓà 30 mɔɔ 50 ɓó dɛ̀nɛ̀ séín xwíníín ɓó bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃ jè.

Pàníɛ̀ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ kè nyɔǔn bììɛɛ po ɔ kpéí. À dyéɛ kà nyɔ ɓě nìà zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ pàɖǎ nìɛ̀ mɔ́uń ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ kè ɔ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓě jè cɛ̃́ mìɔ kà dyúáɖò Jízɛ̀ nyuɛ ma kà dyéɛ kɛ. (Máà 6:34) Kɛɛ ɖɛ ɓě à dyuò ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ ɓɛ́ìn wa gbo kpáa kàǔn, ké ɔ ɓɛ́ìn wa jǎà hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ nyíɛ ɓó ɖé dyúa bììɛ. Pàníɛ̀ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓó ɔ mǔè bììɛɛ nyuɛ ké ɔ nyùìn ɔ ti kè ɔ ganaɔ̀ kũ̀à mú hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà ɓɛ́ ɔ ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo kpá ɓɛ́ wa ké bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ jè cɛ̃́. (Máfíò 22:39; 1 Tɛ̀sàɖónìà 2:8) Ðɛ sɔ̀ìn ɖé ɔ múɛɛ mɔ̀, pàníɛ̀ɔ̀ hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ dyi-ku-ku kè ɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn ɔ kè ɔ múàǔn kpá-kpá.—Àpɔ́sò 20:35.

  • Xwɛ̌ nì mu pàníɛ̀ jè kɔ̃in zaìn nyɛ́?

  • Ðɛ́ po à ɖíɛ́ ɓě kpéí ɓɛ́ à kéà pàníɛ̀ kũ̀àɔ̀ nyu kɛ́?