Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 5

Ðɛ́ Nì Mu Dyéìn Ðé À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Múɛ́?

Ðɛ́ Nì Mu Dyéìn Ðé À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Múɛ́?

Argentina

Sàɖóùn

Belgium

Malaysia

Nyɔ ɓáún-ɓáún ɖǎ cɔ́cì muɛ ɓɔ́, sepóɛɖé wa ní dyé ɖé hwòɖǒ-dyi-dè-dè kè gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛ. Nìí, xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè m̀ mɛ muà ɖé Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛ́? Ðɛ́ nì mu ɖé dyéìn nyɛ́?

Múà sɔ̀ìn ɖé nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn mú ké wa kɔ̃ìn kɔ̃̀ìn jè gbo kɛɛ hwìɛ̀-nì-nì múɛ. Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ sɔ̀ kɛɛ, ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ kĩ́ín-kĩ́ín ɓěɔ̀ poìn ma dyí ɖé dyí-poìn-kpò ɓě mú, ɓɛ́ wa ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè, kè ɓɛ́ wa ké ma ɔ wuɖuɔ̀ cɛ̃́, ɔ kè ɓɛ́ wa ké ma wa mǔè ɓě kpéí po. (Híìbúɖúù 10:24, 25) Sepóɛɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nì ma wa dyí-poìn-poìnɔ̀ mú jèɛɛ, wa dyéɛ ma kà ɓɛ́ wa nì ma wa ɖíí Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě kè wa ɓǎto ɓě hwìɛ̀ kɛ. (2 Tɛ̀sàɖónìà 1:3; 3 Jɔ̃́ɔ́ 14) Kǎà à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ nì, ké wa nyí à nììn múà ɖekè.

Kpáná sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi-kpɔ̃-kpɔ̃ múɛ. Gàa kè màa kè dyú mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě poìn dyí kà ɔ nyuó zɔ̃̌ɔ̀ nìɛ̀ kɛ. Gàa ɓě ɓɛ́ìn kpéɛɛ nyùìn Báɓòɔ̀ kũ̀à mú ɓɛ́ wa ké à gbo kpá ɓɛ́ à ké kà à ké Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi kpɔ̃ ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛɛ dyé. (Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 31:12; Níòmádyà 8:8) Nyɔ séín ɓɛ́ìn ɓeɖe-ɓeɖe kè wùɖù-wùɖù ɓɛ́ wa nyuɛ ɓɛ́ à ké à hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ɔ̀ jè cɛ̃ kɛɛ mú kpáa.—Híìbúɖúù 10:23.

Mana sɔ̀ìn ɖé nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ dyi-kùìn-kùìn múɛ. Àpɔ́sò Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma dyí-poìn-kpò ɓě nì ma ɖé ɔ nììn tiín nyɛɛ dyúáɖò gbo, ké ɔ ɖá, “Ɓěɛ̀ dyé-tò nyu ḿ xwéé . . . ɓɛ́ ɓě nììn hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ké mɔ́ún kpéí po, ɓɛ́ ḿ níǐnɔ̀ ké ɓě mɔ̀ùn kpéí po ɖekè.” (Wóɖómà 1:11, 12). Ðé dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛɛ, à mǔè jǎà-po-nyɔ̀ ɓě hwìɛ̀-nì-nì ti séín nyuɛ ké à hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ ku dyi, ké à jìnìɛ̀n kɔ̃ ɓɛ́ à ké Báɓòɔ̀ gma ɓě dyi kpɔ̃.

Ɔ mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓɛ́ m̀ ké à ɖá-wùɖù nìà kɛ gbo wɔ̃́ìn ɓɛ́ m̀ ké à dyí-poìn-poìnɔ̀ dyɛ̀ muà nììn ɖeɛɛ mú dyi, ɓɛ́ m̀ mìɔùn ké ɖɛ ɓě nìà kɛ dyé. Wa mu ɖé nì jè dyi kpɔ̃ùn ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. Wa ní kpɔ̃ ɖé pɛ́nɛ̀.

  • À dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ sí dyí-poìn-poìnɔ̀ nyɛ́ ɓo bɛ̃̌ǐn nyɛ́?

  • Xwɛ̌ à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn à kpáná dyí nyuɛ kɛ́?