Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 11

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Muà Dyí-Poìn-Poìn Vɛ̀nɛ̀ Ɓě Múɛ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Muà Dyí-Poìn-Poìn Vɛ̀nɛ̀ Ɓě Múɛ́?

Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Ítáɖè

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔ ɓě nìà kɛ kpáa kǎà múàǔn wɛ̃́? Sepóɛɖé wa nì ɖé à dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ ɖò mú muɛń jè. Kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɔ gbo-nì-nyɔ̀ ɓě nìó zɔ̃̌ɔ̀ kɛɛ gbo ɓɛ́ wa kéó dyí poìn kpa tã ɓó zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, kà dyúáɖòɔ̀ kǎà à gmɔ̀ à dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ dya. (Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 16:16) Ɓó zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, à ɓéɖé dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ tã ɓě nìà kɛ. Wa mɔ̀, wé dyúáɖò dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ sɔ̃́ ɔ kè wé tã dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ dyúáɖò. Xwɛ̌ à dyé kpáná sɔ̀ìn ɖé dyí-poìn-poìn ɓě nìà kɛ múɛ́?

Wa kùìn gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn ɓɛ́ ɔ nìà à kè à ɖíí Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě hwìɛ̀ kɛɛ dyi. Kà Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓě kpá ma kà múàǔn ti wa ɓàìn ma Jɛ̀hóvà “ɖé vòò-nyɔ̀ ɓěɔ̀ hwìɛ̀” kɛɛ, kà dyúáɖòɔ̀ kǎà à kpáìn Jɛ̀hóvà ɓiè-ɓiè múàǔn dyi ɖé dyí-poìn-poìn kpa ɖɛ ɓě mú. (Wɛ́ɖɛ́ 26:12; 111:1) Dyí-poìn-poìn ɓě nìà kɛ nyí à nììn ti ɓɛ́ à kè à ɖíí ɓě sɔ̀à ɖé ɓiè-kpò kè ɓóɖó-dù kò-kò ɓě múɛɛ ké dyéìn ɔ kè ɓɛ́ à ké wa hwìɛ̀ nì. Ɓó dyóɖóaún-kà ní, à ɓéɖé fɔ̀-tì ɓɛ́ à kè à ɖíí ɓě ké sɔ̃ hwùɖùùn kpa ɓó ti kpa ɖɛ ɓě nìà kɛ ɓaɖa. (Àpɔ́sò 2:42) Ðéɛ̀ à mìɔùn dyé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓɛ́ ɔ kpɔ̃àìn à “ɖíí Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀” gbo ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ.—1 Píɖɛ̀ 2:17.

Wa kpá à gbo ɓɛ́ à ké dyúa mu ɖé à Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in-xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn mú. Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyé ma kpáná ɖekè, sepóɛɖé wa “wɔ̃́ ɖɛ ɓě ɓɛ́ Ðíìváà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma kà wa sɔ̀ìn ɖé gma-cèè-ɖɛ̀ɔ̀ múɛɛ múin jè.” (Níòmádyà 8:8, 12) À mɔ̀ùn kpáìn ɖɛ ɓě à cɛ̃́ ɖé à dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ múɛɛ múàǔn dyi ɖekè. Dyí-poìn-poìn ɖò-ɖò ɓěɔ̀ hìɖì-kpà sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú. Dyììn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù ɓě kè dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě múɛɛ, à cɛ̃́ kà à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛ. À dyi kà à ɖíí ɓěɔ̀ nì fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě hwòɖǒ kùɛ̌n ɖé ti kàmàǔn-kàmaǔn ɓě nìà kɛ múɛɛ wɔ̃́ ní, ɔ po à kpéí. Ðé à wé tã dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ múɛɛ, à cɛ̃́ ɖɛ ɓě à ɓɛ́ìn kũ̀à mú nyùɛ̀n nyɛ sɔ̀ìn ɖé dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ ɓě kpá ma ɖé ti sùàà mú ké Báɓòɔ̀ cɛ̃ wa jè kɛɛ mú. Ðé dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ séín ɓěɔ̀ múɛɛ, wa po nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎ wa fɛ̀ɛ̀ɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ xwáɖáún zàìn ké wa mɔ́ ɓɛ́ wa kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ wa ɖǎà náa nyu kɛɛ níɔ.

  • Ðɛ́ kɔ̃̀ jè dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ poà nyɔ múàǔn wɛ̃́?

  • Xwɛ̌ dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ ɖò mú nì-nì ɓɛ́ìn m̀ kpáná dyí nyuɛ kɛ́?