South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Sɔ̀ìn ɖé ti sùàà múɛɛ, Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ xwéɖé-dù ɖò-ɖò séín ké bũ̌in nɛ́ìn ɓɛ́ wa ké waà Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè gboi-kpɔ̃-kpɔ̃ kè waà xwéɖé-dùɔ̀ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn dyi kùìn. (Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 6:6, 7) Ɓó ɖɛa jèɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ po ti wáká ɓó wíkì séín ɓɛ́ xwéɖé-dùɔ̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè ɖé wa ɓíɖí-taún. Wa cɛ̃ ɖɛ ɓě ɓá gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nìà wa kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ pṹa kɛɛ jè dyí ɖé gìɖìǐ mú. Kɛɓì ɔ mɛ mɔ̀ m̀ ɖòùn wɛ̃ɛ, m̀ ɓɛ́ìn ti nìà kɛ kũ̀à mú nyùɛ̀n ɓɛ́ m̀ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké bũ̌in xwɛ́ìn dyììn ɖé Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ mú.

Ɔ mɔ̀ ti ɓɛ́ xwéɖé-dùɔ̀ ké Jɛ̀hóvà bũ̌in xwɛ̃́ìn mìɔ. “Ɓě xwɛ̃́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in, nìí, ɔ mu ɓě mɔ̀ùn bũ̌in xwɛ̃́ìn.” (Jĩ́ìn 4:8) À dyi ɖɛ pàɖǎ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpeɖe kè ɔ nyuu-ɖɛ̀ ɓě jè dyíɛɛ cɛ̃́ sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú ní, nìí, à mu Jɛ̀hóvà dyí dyuòùn nɔ̀mɔ̀ dyììn. Kà m̀ ɓɛ́ìn nì xwéɖé-dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè gbɔ dèɛ̀ kɛɛ mɔ̀, ɓɛ́ ɓě ké ti wè dyi ɖú ɓɛ́ ɓě ké Báɓòɔ̀ wuɖuún zà. Ɓě ɓɛ́ìn Báɓòɔ̀ wuɖuún zàà kà wa poàìn xwaún ɖé Cĩ́-Cĩ́ Kè Kũ̀à Dyí-Poìn-Poìnɔ̀ múɛ. Xwéɖé-dùɔ̀ nyɔ ɖò-ɖò ɓɛ́ìn Báɓòɔ̀ wáká ɖò kũ̀à kɔ̃ nyuɛ, nìí, wa séín ɓɛ́ìn ɖɛ wa cɛ̃́ ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ dɔ́ɔ́ kɔ̃in dèɛ̀.

Ɔ mɔ̀ ti ɓɛ́ xwéɖé-dùɔ̀ ké bũ̌in xwɛ̃́ìn. Nyɔ́nɔ́-ɓǎ ɓě kè gmàà ɓě ɔ kè wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě kè dyú ɓě dyi dyí poìn ɖé wa ɓíɖí-taún ɓɛ́ wa ké Báɓòɔ̀ cɛ̃́ ní, ɔ kùìn waà gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ dyi. Ti nìà kɛ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké gìɖìǐ kè múà-tì jǔ ɓɛ́ nyɔ ɓě nìà xwéɖé-dùɔ̀ múɛɛ kéɛ dya gmɔ̀ wíkì séín. Kà dyú ɓěɔ̀ nyu ɓɛ́ɛ kɛɛ kǎa ɖé wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ìn cɛ̃́ɛ́-ɖɛ̀ ɓě wa ɓɛ́ìn kũ̀à mú nyùɛ̀n nyɛɛ gãa, kɛɓì ɔ mɛ sɔ̀ìn ɖé mákázĩ̀ìn mɔ̀à The Watchtower mɔɔ Awake! múɛ, mɔɔ jw.org kɔ̃ɛ. M̀ ɓɛ́ìn fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɖò ɓɛ́ nì dyú ɓěɔ̀ dyé dyi ɖé wa ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-gbòɔ̀ zɔ̃̀, kè kà wa kéɛ kpɔ̃-sɔ̃̀ nyuɛɛ jè cɛ̃ɛ. Ɓě ɓɛ́ìn víɖò ɓě nìà JW Broadcasting (tv.jw.org) kɔ̃ɛɛ ɖò dyi dyéɛ, nìí, ɓɛ́ ɓě kéɛ dɔ́ɔ́ kɔ̃in dèìn. Ɓě ɓɛ́ìn wɛ́ɖɛ́ ɓě muà nììn ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ múɛ cɛ̃́ɛ, ké xwéɖé-dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè ɖǎ mánáín hwɛ̀ ní, ɓě ɓɛ́ìn ɖii-ɖɛ̀ wè ɖiɛ.

Ti ɓɛ́ ɓě ɖúà dyí wíkì séín ɓó Jɛ̀hóvà ɓiè jè ɖé ɓě ɓíɖí-taún wɛ̃ɛ kpa ɖɛ, ké ɔ mu ɓě gbo kpáùn ɓɛ́ ɓě ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ múàǔn dyi kpáìn, ké ɔ mu ɓě dúún-ku-kuɔ̀ mana kɔ̃ poùn.—Wɛ́ɖɛ́ 1:1-3.

  • Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ po ti wáká ɓó xwéɖé-dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè kɛ́?

  • Ðɛ́ wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ xwéɖé-dùɔ̀ ké ti nìà kɛ múàǔn dyi kpáìn nyɛ́?