Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 20

Xwɛ̌ Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ Ɓěɔ̀ Nyu Kũ̀à Nyuɛ Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

Xwɛ̌ Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ Ɓěɔ̀ Nyu Kũ̀à Nyuɛ Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

Nyɔ-dyúa-nì-nyɔ̀ ɓě nì ma kĩ́ín nyɛ

Nyɔ ɖò nì nyɔ-dyúa-nì-nyɔ̀ ɓěɛ̀ céè-ɖɛ̀ wuɖuún zàǔn

Ti Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ sɔ̀ kɛɛ, gàa xwéɖé wè nì ma ɖé Jùɖúsɛ̀ɖɛ̀ìn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mú ɓɛ́ wa mɔ̀ ma “àpɔ́sò ɓěɔ̀ kè nyɔ vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀” kɛɛ mɔ̀ ma nyɔ-dyúa-nì-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa po ma ɖɛ kpa ɖɛ ɓě gbɔ ɓó wa ɖíí Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nì ma ɖé dyí-poìn-kpò séín ɓěɔ̀ múɛɛ bìì. (Àpɔ́sò 15:2) Hwɛ̀ ɓɛ́ wa séín ké ma ɖɛ ɖò gbo wɔ̃́ìn ní, wa gmɔìn ma ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá ɖɛɔ̀ jè dyíɛɛ múin kĩ́ín, ké wa wɔ̃́ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ zùùɔ̀ ké ma wa nàìn. (Àpɔ́sò 15:25) Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà ɔ nì zɛ̃̌ɛ̀.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyùìn wa kũ̀à mú ɓɛ́ wa ké ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu. Gàa ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ zùùɔ̀ gã ké wa mɔ̀ Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɛɛ kpɔ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ dyi cá, ké wa dyuò ɖɛ ɓě gbɔ poɛ ɓá kũ̀àɔ̀ kè dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè jè dyíɛɛ dyí. Wíkì séín xwíníín nyɛɛ, wa poìn dyí ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě ɓá wa ɖíí ɓě nìà ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ jè dyíɛɛ jè gbo dyé. Kà ɔ nyu ma nìɛ̀ ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ sɔ̀ kɛɛ, kǎà à dyé Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě dyììn ɖé céè-ɖɛ̀ ɓě mɔɔ nyɔ-kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě mú. Ðɛ nìà kɛ kpá Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔ ɓěɔ̀ gbo, ké wa hwɔìn hwòɖǒǔn, ké wa nyu ɖɛ dyúáɖòɔ̀. (Àpɔ́sò 16:4, 5) Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ gmɔìn ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn sɔ̀àìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ kɔ̃in, ké wa po à kpéí ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ ké ɖɛ kĩ́ín jǔ ɖé à gbo. Ké ɖeɛɛ, wa gmɔìn gàa ɓě ɓɛ́ìn kpéɛɛ gã jè kɔ̃in.

Wa mùìn ɖɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ zùùɔ̀ cɛ̃ wa gboɛ gbo. Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ gmɔ̀ ɖé Jɛ̀hóvà mɔ̀à Nyɔ-Wuɖuí-Kɔ̃̀-Nyɔ̀ɔ̀ kè Jízɛ̀ mɔ̀à dyí-poìn-kpòɔ̀ kɔ̃in-nì-nyɔ̀ kɛɛ gbo ɓó hwìè da zà jè. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 11:3; Ìfísĩ̀ɔ̀ 5:23) Wa ní dyé wa mìɔùn kà wa mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔ ɓěɔ̀ nàìn-nyɔ̀ ɓě kɛ. Wa kè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ séín ɓě ɓɛ́ zùùɔ̀ gã kɛɛ “sí ɓáɖáá-dyùɔ̀ [Jízɛ̀] kíɖíí dɛ̀ séín ɓɛ́ ɔ muɛ.” (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 14:4) À dyi Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɛ̀ kũ̀à kè wa mìɔùn jè ɓaà ní, wa kpá múàǔn.

  • Ti Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ sɔ̀ kɛɛ, nyɛ́ ɓě mɔ̀ ma nyɔ-dyúa-nì-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kɛ́?

  • Xwɛ̌ Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓě nìà zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìè-da-zàìn-zàìnɔ̀ dyi mɔ́ɔ kɛ́?