Sépéìn

Belarus

Hong Kong

Peru

Hwɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma mɛ́ kɛɛ, Jízɛ̀ po ma zio, ké ɔ ɖá, “Wa mu bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛɛ zio mú pòìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín, ɓɛ́ ɔ ké zàse jǔ ɖé ɓóɖó-dù séín hwìɛ̀, hwɛ̀ ɓɛ́ ɖɛ séín ké mánáín hwɛ̀.” (Máfíò 24:14) Kɛɛ xwɛ̌ wa mu ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin nìà kɛ zio mú pòìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ́? Ɔ mɔ̀ kà Jízɛ̀ nyuɛ ma ti ɓɛ́ ɔ nì ma dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛ.—Ðúù 8:1.

À vɔ̃ ɓɛ́ à ké nyɔ ɓě gbo wùɖù ɖé wa ɓíɖí-taún. Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kà wa ké ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃ ɖé nyɔ ɓě ɓíɖí-taún wɛ̃. (Máfíò 10:11-13; Àpɔ́sò 5:42; 20:20) Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ kpa-nyɔ̀ ɓě nì ma kà kĩ́ín nyɛɛ ɓéɖé ma dɛ̀ jɛ́ɛ́ ɓě ɓɛ́ wa kũ̀à nyu-nyuɔ̀ ké ma sèìn nyɛ. (Máfíò 10:5, 6; 2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 10:13) Kǎà ɔ nì zɛ̃̌ɛ̀ ɖekè. À Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ nì páún, ké dyí-poìn-kpò ɖò-ɖò séín ɓěɔ̀ ɓéɖé dɛ̀ ɓɛ́ wa ké wa nììn kũ̀àɔ̀ nyùìn nyɛ. Ɔ nyuɛ ɓɛ́ à ké “zio po ɖé nyɔ ɓěɔ̀ gbo, ɓɛ́ à ké zàse nyu,” kà Jízɛ̀ nyuɛ ma cɛ̃ɛ kɛ.—Àpɔ́sò 10:42.

À vɔ̃ ɓɛ́ à ké nyɔ ɓě gbo wùɖù dà séín ɓɛ́ wa nì kɛ. Jízɛ̀ mìɔùn wáɖá ma Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀ dà séín, ɔ hwɔìn kà ɖé dyóó wĩin mɔɔ ɖé ní-ɓì ɖò wĩin. (Máà 4:1; Jɔ̃́ɔ́ 4:5-15) Kǎà à mɔ̀ùn kè nyɔ ɓě dè dɔ́ɔ́ ɓá Báɓòɔ̀ jè dyí dà séín ɓɛ́ à ɓɛ́ìn náa nyuɛ kɛɛ ɖekè, kɛbì ɔ mɛ mɔ̀ cíɖí-wɔ̃̀ kɔ̃ mɔɔ ɖɛ-pèɖèìn-naín ɓě mɔɔ ɖé bàɖàfo-ɖúú kɔ̃ɛ. Ké ɖeɛɛ, à nyu zàse ɖé à mǔè ɓě kè a mǔè kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě kè à mǔè ɖɛ-cɛ̃́-nyɔ̀ ɓě ɔ kè à gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓě gbo. Kũ̀à ɓɛ́ à séín nyuà kɛɛ nyuɛ ké nyɔ méɔ̀ùn pàɖǎ nìà ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ ɖǎ “kà ɔ nyu nyɔ póɛ̀n nyɛɛ bɔ̃̌” wɔ̃́.—Wɛ́ɖɛ́ 96:2.

Nyɛ́ nì mu mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ ɔ kè ɖɛ mɔ̀ ɔ xwíníín ɓó ɔ bìì ɖé dyúa kɛɛ gbo cɛ̃ kɛ́? M̀ mɛ fṹà ɓɛ́ m̀ kéɛ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo cɛ̃.

  • Ðɛ́ mɔ̀ “bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin” à ɓéɖé ɓɛ́ à kéà zio mú pòìn nyɛ́?

  • Xwɛ̌ Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ nì Jízɛ̀ ɓo bɛ̃̌ǐn síɛń ɖé waà Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ múɛ́?