Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 22

Ðɛ́ Wa Nyu Ðé Bɛ́fèò Ðɔ́ɔ́ Ðò-Ðò Ɓěɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

Ðɛ́ Wa Nyu Ðé Bɛ́fèò Ðɔ́ɔ́ Ðò-Ðò Ɓěɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

Sã́ɖómà-Tòò-kpò

Canada

South Africa

Bɛ́fèò xwéɖé-dùɔ̀ nyɔ ɓě nyu kũ̀à kò-kò ɓě, ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ jè gbo gmɔ̀ ɖé ɓóɖó-dù dyúáɖò mɔɔ ɓóɖó-dù pàɖǎ ɓě mú. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ céè-ɖɛ̀ wuɖu-dù kà kò ɖò mú-po-nyɔ̀ ɓě, mɔɔ mákázĩ̀ìn-nyu-nyɔ̀ ɓě, kè céè-ɖɛ̀ xwaún-poìn-nyɔ̀ ɓě, kè céè-ɖɛ̀ da-po-nyɔ̀ ɓě, kè kpɔ̃ɔ-wùɖù mɔɔ víɖò-nyu-nyɔ̀ ɓě ɔ kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓá ɓóɖó-dùɔ̀ jè dyíɛɛ jè gbo dyé-nyɔ̀ ɓě.

Bɛ́fèò Ðɔ́ɔ́ Kɔ̃in-Gmɔìn-Nyɔ̀ ɓě gmɔìn kũ̀àɔ̀ kɔ̃in. Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ ɖò-ɖò séín Kɔ̃in-Gmɔìn-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ mɔ̀ nyɔ gmɔ̀ kũ̀à wa nyu ɖéɛɛ dyí. Gàa ɓě nìà kɛ mɔ̀ ɛ́ɖɔ̀ ɓɛ́ìn kpé tã mɔɔ zi kɔ̃ ɓě ɓɛ́ Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ gã kɛ. Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ kɔ̃in-gmɔìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ po Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ bɔ̃̌ ɓó kà kũ̀àɔ̀ nyu dyúa muɛ kɛ, ɔ kè fũ̀à-fṹá-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa dyé dyí ɖé ɓóɖó kɔ̃̀ mú wa nìà kɛɛ jè. Bɔ̃̌ ɓě nì kà kɛɛ kpá Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě nyɔ ké cɛ̃́ ɖé céè-ɖɛ̀ ɓě kè dyí-poìn-poìn ɓě muà nììn ɖé dyúa kɛ múɛɛ gbɔ po. Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ wuɖu-wĩín-dè-nyɔ̀ ɓě té Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ séín kɔ̃in, ké wa nyí Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ kɔ̃in-gmɔìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ hwìè-da-zàìn-zàìn ɓó kà wa ké wa kũ̀àɔ̀ kpɔ̃-sɔ̃̀ nyuɛ. (Nɔ́ɔ́ 11:14) Wa po dyí-poìn-poìn ɖò kɔ̃̀ mú ɓɛ́ Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ wuɖu-wĩín-dè-nyɔ̀ɔ̀ wáɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù kɛɛ páún ɓó nyɔ ɓě nìà ɓóɖó-dùɔ̀ kɔ̃ɛɛ kpéí po jè.

Wa nyí dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ gbo-kpá-kpá. Gàa ɓě ɓɛ́ wa ɓéɖéɛ kpé kɔ̃ún ɖé Bɛ́fèò kɛɛ wɔ̃́ìn dyí-poìn-kpò ɖìè dyi dè jè gbo. Gàa ɓěɛ nyí Pàníɛ̀ ɓě kè mísĩ̀ɔ̀nɛ́ɖè ɓě ɔ kè dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě nyuà kũ̀à ɖé ɓóɖóɔ̀ kɔ̃ɛɛ hwìè-da-zàìn-zàìn. Wa po dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓě páún, ké wa dyé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ ɖìè ɓě po jè gbo, ké wa dyéɛ jè gbo ɓɛ́ céè-ɖɛ̀ ɓě ké dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ gbo mu. Ðɛ séín ɓɛ́ wa nyu ɖé Bɛ́fèò kɛɛ nyuɛ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ ké dyúa mu ɖé gìɖìǐ mú.—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 14:33, 40.

  • Xwɛ̌ Bɛ́fèò Ðɔ́ɔ́ Kɔ̃in-Gmɔìn-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ kpá Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo kɛ́?

  • Ðɛ́ mɔ̀ kũ̀à ɓě ɓɛ́ wa nyu ɖé Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ ɓěɔ̀ zɔ̃̀ kɛ́?