Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 28

Ðɛ́ Ɓě M̀ Ɓɛ́ìn À Páɔ̀ Kɔ̃ Dyéɛ Kɛ́?

Ðɛ́ Ɓě M̀ Ɓɛ́ìn À Páɔ̀ Kɔ̃ Dyéɛ Kɛ́?

France

Poland

Russia

Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo, ké ɔ ɖá, “Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà ɓěɛ̀ ceɔ̀ mɛ fã ɖé nyɔǔn dyéɖéín, ɓɛ́ wa ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓě ɓɛ́ ɓě nyuɛɛ dyé, ɓɛ́ wa ké ɓě Ɓǎ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ ɓàìn.” (Máfíò 5:16) Ɔ jèɛɛ, à nì nɛɛ̀-kpà-ɖɛ̀ ɖìè ɓě kè nɛɛ̀-kpà-ɖúúɔ̀ kũ̀à mú nyùɛ̀n nɔ̀mɔ̀ dyíin. À ɖúú-kɔ̃-pà mɔ̀à jw.org kɛɛ mɔ̀ pá jɛ́ɛ́ ɓɛ́ ɔ ɓéɖé bɔ̃̌ ɓě ɓá ɖɛ ɓě ɓɛ́ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě po jǎà, kè kũ̀à ɓě ɓɛ́ wa nyuɛ jè dyíɛ. Ðɛ́ ɓě nì ɔ kɔ̃ kɛ́?

Báɓòɔ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě bìì. M̀ ɓɛ́ìn ɖé gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓɛ́ nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɖǎ dyi dièɛɛ dyéɛ. Ɔ hwɔìn kà ɖíféɖè mɔ̀à Gǎ-Dyé-Dyé Mú Náá Mánáín Hwɛ̀ìnǹ? nyɛ ɔ kè Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Ɓɛ́ìn Cĩ́ɛ Ðe Jǎà? kɛɛ nì ɖúú kɔ̃ ɖé wuɖu-dù 600 zi kɔ̃ ɓě mú. M̀ ɓɛ́ìn ɖé Báɓò mɔ̀à New World Translation ɓɛ́ ɔ nì wuɖu-dù 130 zi kɔ̃ ɓě múɛ kè Báɓò-cɛ̃́ìn-cèè-ɖɛ̀ ɓě ɔ kè céè-ɖɛ̀ mɔ̀à Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́? kɛɛ dyéɛ ɖekè. Ké ɖeɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn ɖé The Watchtower Awake! mákázĩ̀ìn ɖie ɓě dyéɛ. M̀ ɓɛ́ìn céè-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ pàɖǎ wuɖuún zàà mɔɔ ɖùǔ gbo tòɛ̀ mɔɔ ɖúú kɔ̃ zàà ɖé nɛɛ̀-kpà-ɖúúɔ̀ kɔ̃. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ MP3 kè PDF mɔɔ EPUB ɓɛ́ nyɔ pàɖǎ dyuò jè dyíɛ. M̀ ɓɛ́ìn ɖò ɖúúɔ̀ kɔ̃ zàà ɓɛ́ m̀ kéɛ nyɔ ɓě mɔ́ Báɓòɔ̀ cɛ̃́ɛ dyiɛɛ nyí ɖé wa mìɔùn nììn ɓíɖí-wùɖù mú! Víɖò pàɖǎ ɓě nì ɖé ɓoo-ɓoo-wùɖù kò-kò ɓě mú. M̀ ɓɛ́ìn Báɓòɔ̀ wuɖuún-zà-zà kà ɖɛ ɓě nyu kpáa kɛBáɓò dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ɔ kè wɛ́ɖɛ́ nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓě ɖé zàà ɓɛ́ m̀ ké wa ɖùǔ gbo tò.

Jǎà bɔ̃̌ ɓá Jɛ̀hóvà Zàse ɓě jè dyíɛ. Ké ɖɛ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖé dyéɛ ɖekèɛɛ mɔ̀, bɔ̃̌ ɖìè ɓě kè víɖò ɓě ɓá à kũ̀àɔ̀ jè dyí, kè ɖɛ ɓě nì Jɛ̀hóvà Zàse ɓě gbo kpáuń ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ, ɔ kè nyɔ ɓě ɓɛ́ gǎ-ɖɛ̀ ɓě kpá gboɛɛ gbo-kpá-kpá. M̀ ɓɛ́ìn ɖé bɔ̃̌ ɓě ɓá à dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓě muà dyiìn nyɛɛ kè kà m̀ ké à Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ ɓěɔ̀ zɔ̃̀ ɖá kɛɛ dyéɛ.

Dyììn ɖé ɖɛ ɓě nìà kɛ múɛɛ, jǎà cèɔ̀ nì fãuń ɖé ɓóɖó-kpàà dà vɛ̃in. Nyɔ ɓě sɔ̀à ɓóɖó-kpàà dà séín kè ɔ dà zi pɛɛ̌n kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à Antarctica kɛɛ nì kpáná dyéɛń. À nì ɓaàǔn ɓɛ́ “[Jɛ̀hóvà] wuɖuɔ̀ ké dyi ɓèìn wàɖà” ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín ɓɛ́ ɔ ké ɓàìn-ɓàìn ɓéɖé.—2 Tɛ̀sàɖónìà 3:1.

  • Xwɛ̌ jw.org nì nyɔ pàɖǎ gbo kpáuń ɓɛ́ wa ké Báɓòɔ̀ jǎà-wùɖù cɛ̃́ kɛ́?

  • Ðɛ́ nì mu mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké dyi mɔ́ ɖé à páɔ̀ kɔ̃ kɛ́?