Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 19

Nyɛ́ Mɔ̀ Gbo-Nì-Nyɔ̀ Ɓɛ́ Ɔ Fɔ̀nɔ̀ Hwòɖǒ, Ké Nyɔ Ɓɛ́ìn Ɔ Hwòɖǒ Kɔ̃ Dèɛ̀ Kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Gbo-Nì-Nyɔ̀ Ɓɛ́ Ɔ Fɔ̀nɔ̀ Hwòɖǒ, Ké Nyɔ Ɓɛ́ìn Ɔ Hwòɖǒ Kɔ̃ Dèɛ̀ Kɛ́?

À séín dyé kpáná ɖé à ɖii-ɖɛ̀ sɔ̀àìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ kɔ̃ún

Hwɛ̀ ɓɛ́ Jízɛ̀ ké ma mɛ́ɛ, ɔ kè ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ hĩinyɛ ɓɛ́ wa mɔ̀ ma Píɖɛ̀ kè Jĩ́ìn kè Jɔ̃́ɔ́ ɔ kè Ã́dòɖò kɛɛ dè ma sáná-dɔ̀ɔ̌. Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ nì ma dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓá ɔ kã́á-kpèɔ̀ dyí-ɖú-tì jè dyí ɖé wé hwɛ̀ìn-gbɔ ɓěɔ̀ xwíníín, ɖé ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo cɛ̃ɛń nyɛɛ, púɛɛ, ɔ diè ma dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò dyi, ké ɔ ɖá, “Nyɛ́ mɔ̀ gbo-nì-nyɔ̀ ɓɛ́ ɔ fɔ̀nɔ̀ hwòɖǒ, ké nyɔ ɓɛ́ìn ɔ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kɛ́? Ɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ gbo-nì-ɓǎɔ̀ sè gbo-nì-nyɔ̀ ɓě nì ɖé ɔ ɓíɖí-gbǒ-xwíníín nyɛɛ gboɛ, ɓɛ́ ɔ ké wa ɖii-ɖɛ̀ nyí ɓó ti wa ɓéɖé ɓɛ́ wa kéɛ dyéìn nyɛ.” (Máfíò 24:3, 45; Máà 13:3, 4) Jízɛ̀ nì ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo cɛ̃ɛń ɓɛ́ wa ké ma ɔ hwòɖǒ kɔ̃ dè kà ɓɛ́ ɔ mɔ̀à wa “gbo-nì-ɓǎɔ̀” kɛɛ, ɔ mu nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mu ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖii-ɖɛ̀ nyíìn ɖé wé hwɛ̀ìn-gbɔɔ̀ tiín nyɛɛ gãùn wɛ̃. Nyɛ́ mu ma gbo-nì-nyɔ̀ nìà kɛ jǔùn wɛ̃́?

Ɔ mɔ̀ Jízɛ̀ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě xwéɖé wè ɓɛ́ zùùɔ̀ gã kɛ. À dyuò “gbo-nì-nyɔ̀” nìà kɛ dyí kà ɔ mɔ̀ Gàa ɓě nìà Jɛ̀hóvà Zàse ɓě dyúa kɛ. Ɔ nyí ɔ mǔè Jɛ̀hóvà ɓiè-nyɔ̀ ɓě ɖii-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ muɛ. À dè gbo-nì-nyɔ̀ nìà kɛ hwòɖǒ kɔ̃ ɓɛ́ ɔ ké ‘à ɖii-ɖɛ̀ nyí ɓó ti à ɓéɖé ɓɛ́ à kéɛ dyéìn nyɛ.’—Ðúù 12:42.

Ɔ gmɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓíɖí-gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dyí. (1 Tímétè 3:15) Jízɛ̀ nyí gbo-nì-nyɔ̀ nìà kɛ kũ̀à ku xwa ɓɛ́ ɔ mɔ̀à Jɛ̀hóvàà kpooɔ̀ wáká dyɛ̀ nìà nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ gbo gmɔ̀-gmɔ̀ kɛ. Ɔ hwɔìn kà kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě gbo gmɔ̀-gmɔ̀ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ dyúa nì-nì ɔ kè à ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn dyììn ɖé à dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ mú. Ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ ɓě à kɔ̃̀ à ké ɓéɖéɛ à nyí ɓó ti à ɓéɖé ɓɛ́ à kéɛ dyéìn nyɛɛ, “gbo-nì-nyɔ̀ ɓɛ́ ɔ fɔ̀nɔ̀ hwòɖǒ, ké nyɔ ɓɛ́ìn ɔ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀” kɛɛ nì ɖii-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ tòɛ̌n dyììn ɖé céè-ɖɛ̀ ɓě à nyùìn kũ̀à mú ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ múɛ, ɔ kè ɖé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛ.

Nyɔ ɓɛ́ìn gbo-nì-nyɔ̀ɔ̀ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀, sepóɛɖé ɔ kpɔ̃ ɓó Báɓòɔ̀ jǎà-wùɖù ɓě kè kũ̀à ɓá bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃ jè dyíɛɛ gboi kóɖó-kóɖó, ké ɔ fɔ̀nɔ̀ hwòɖǒ ɓó kà ɔ nyu Kɛ́ɖɛ́ì kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ dyí gmɔ̀ɔ̀ nyuɛ kɛ. (Àpɔ́sò 10:42) Jɛ̀hóvà nì nyɔ pàɖǎ dyàùn ɓɛ́ wa ké ɔ zàse ɓě jǔ, ké ɔ nì gbo-nì-nyɔ̀ɔ̀ gbo kpáuń ɓɛ́ ɔ ké ɖii-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ nyɔ ɓě nyí.—Àzédyà 60:22; 65:13.

  • Nyɛ́ Jízɛ̀ gã ma ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖii-ɖɛ̀ nyí sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛ́?

  • Xwɛ̌ gbo-nì-nyɔ̀ɔ̀ fɔ̀nɔ̀ hwòɖǒ ké nyɔ ɓɛ́ìn ɔ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kɛ́?