Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 7

Xwɛ̌ À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Nyu Nìɛ̀ Kɛ́?

Xwɛ̌ À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Nyu Nìɛ̀ Kɛ́?

New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Ðé Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ kĩ́ín-kĩ́ín ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛɛ, wa ɓeɖe ma, ké wa ɓaà ma, ké wa zà ma Báɓòɔ̀ wuɖuún, ɔ kè wa dè ma dɔ́ɔ́ ɓá ɖɛ ɓě wa zà ma wuɖuún wɛ̃ɛ jè dyí. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 14:26) Kǎà à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ nyu nìɛ̀ zɛ̃̌ɛ̀ ɖekè.

Ðɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú, ké nyɔ ɓɛ́ìn ɔ kũ̀à mú nyùɛ̀n. Ðé wíkì séín mánáín-hwɛ̀ìn-naín nyɛɛ, à dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ poìn dyí ɖò-ɖò ɓɛ́ wa ké Báɓò-wùɖù xwã́-xwã́ ɖò ɖùǔ gbo tò ɓó mínítì 30 xwíníín. Báɓò-wùɖù nìà kɛ ɓá à cĩ́-cĩ́ kè ti à nìà mú cĩ́ɛń nyɛɛ jè dyí. Wa dyi Báɓò-wùɖù nìà kɛ wáɖáuń nìǐn, wa po à séín kpéí ɓɛ́ à ké à mìɔùn nììn Báɓòɔ̀ mú gmɔ̀. Sɔ̀ìn ɓóɛ gɓoɛɛ, à cɛ̃́ céè-ɖɛ́ mɔ̀à Watchtowerkɛɛ ɓó áɓà dyúáɖò xwíníín. Nyɔ ɓě poàìn dyíɛɛ cɛ̃ ɖɛ ɓě wa cɛ̃́ céè-ɖɛ̀ nìà kɛ múɛɛ jè ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ mú. Ðé ɔ kɔ̃in zaìn-zaìn múɛɛ, ɔ kpá à gbo ɓɛ́ à ké Báɓòɔ̀ nyɔ hwìè-da-zàìn-zàìnɔ̀ kũ̀à mú nyùìn ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú. À cɛ̃́ ɖɛ dyúáɖòɔ̀ ɖé à dyí-poìn-kpò ɖò-ɖò 110,000 zi kɔ̃ ɓě nìà ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ mú.

À dyé gbo-kpá-kpá ɓɛ́ à ké ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn ɓɛ́ìn nɔ̀mɔ̀ dyíin. Wíkì séín hwiǐn ɓó hwìo-kà kɛɛ, à poìn dyí ɓó dyí-poìn-poìn ge-mú tã mɔ̀à Kɛ́ɖɛ́ì Ðeín-Sí-Nyɔ̀ Ɓěɛ̀ Cĩ́-Cĩ́ Kè Waà Kũ̀àɔ̀ ɓɛ́ ɔ ɓáà ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa céèà ɖé Cĩ́-Cĩ́ Kè Kũ̀àɔ̀ Ðɛ-Cɛ̃́-Cèè-Ðɛ̀ɛ̀ mú ɓó dɛ̀nɛ̀ séín xwíníín nyɛ dyíɛɛ jè. Dyí-poìn-poìn nìà kɛ ge-mú kĩ́ín-kĩ́ín mɔ̀à Kɔ́mɔ́-ɖɛ̀ Ɓě Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ Múɛɛ kpá à gbo, ɓɛ́ à ké Báɓòɔ̀ wáká dyɛ̀ ɓɛ́ à séín ɖǎ wuɖuún zà kĩ́ín nyɛɛ dyí dyuò nɔ̀mɔ̀ dyíin. Kɔ ɓó dyíɛɛ mɔ̀, Tò M̀ Mìɔùn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-Wáɖá-Kũ̀àɔ̀ Mú. Dyí-poìn-poìnɔ̀ ge-mú nìà kɛ ɓéɖé dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓó kà à kè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě ké Báɓòɔ̀ dɔ́ɔ́ kɔ̃in dèɛ̀ nyuɛ. Nyɔ-náún-po-nyɔ̀ ɖò nyí à náún-po-wùɖù, ɓɛ́ ɔ ké à gbo kpá ɓɛ́ à céè-ɖɛ̀ wuɖuún-zà-zà kè à nyɔ-ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn ké dyíin nɔ̀mɔ̀. (1 Tímétè 4:13) Ɔ hwɛ̀ìn-gbɔ mɔ̀à Kɛ́ɖɛ́ì Ðeín-Sí-Kà Cĩ́-Cĩ́ kɛɛ cɛ̃ kà à ké Báɓòɔ̀ hwìè-da-zàìn-wùɖù ɓě kũ̀à mú nyùìn ɖé à cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú ɓó wé séín nyɛɛ jè. Dyí-poìn-poìnɔ̀ ge-mú nìà kɛ ɓéɖé ɖɛi-diè-diè kè gɔ̃̌-jǔ-wùɖù tò-tò ɓɛ́ ɔ nyu ké à wɔ̃́ Báɓòɔ̀ múin mìɔ kɛ.

M̀ dyi à dyí-poìn-poìn ɓě mú mu ní, nì mu Báɓò cɛ̃́-cɛ̃́ ɓɛ́ nì mu ɖé dyéìn nyɛɛ hwòɖǒ múin dèìn.—Àzédyà 54:13.

  • Ðɛ́ m̀ ɓɛ́ìn hwìɖǐi dèɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké wɔ̃́ ɖé Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn ɓě múɛ́?

  • À dyí-poìn-poìn ɓě muà dyiìn nyɛɛ dyɛ̀ nyɛ́ nì mu mɔ́ùn m̀ ké gbo mu kɛ́?