Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 17

Xwɛ̌ Dyí-Poìn-Kpò Kɔ̃in-Té-Nyɔ̀ Ɓěɔ̀ Nyu À Gbo Kpáa Kɛ́?

Xwɛ̌ Dyí-Poìn-Kpò Kɔ̃in-Té-Nyɔ̀ Ɓěɔ̀ Nyu À Gbo Kpáa Kɛ́?

Malawi

Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kpò

Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù wáɖá-wáɖá

Ɛ́ɖɔ̀ ɓěɛ̀ dyí-poìn-poìn

Báɓòɔ̀ wáká dyɛ̀ wa céè ma ɖé Gìɖìí-wùɖù múɛɛ cɛ̃ Bànábà kè Pɔ́ɔ̀ jè kpɛ́-kpɛ́. Gàa ɓě nìà kɛ mɔ̀ ma dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě, ké wa té ma dyí-poìn-kpò ɓě nì ma kà kĩ́ín nyɛɛ kɔ̃in. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè kɛ́? Sepóɛɖé wa ɖíí ɓěɔ̀ mú wóɖó jè kpɔ̃ ma wa hwòɖǒ mìɔ. Pɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ ‘ɖíí ɓěɔ̀ gbo ɖe kɔ́ìn, ɓɛ́ ɔ ké ma wa kɔ̃in té’ kɛ. Ɔ hwòɖǒ wɔ̃́ ɓɛ́ ɔ ké ma máa hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ pàɖǎ kpa ɓɛ́ ɔ ké ma wa dyi kùìn. (Àpɔ́sò 15:36) Ðɛ dyúáɖòɔ̀ kpɔ̃ à dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě nìà zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ hwòɖǒ ɖekè.

Wa dyi ɓɛ́ wa ké à kpéí po. Dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɖò-ɖò ɓě té dyí-poìn-kpò ɓɛ́ìn 20 mɔɔ zi kɔ̃ jǔɛ kɛɛ kɔ̃in kpa sɔ̃́ ɖé zɔ̃ dyúáɖò xwíníín, ké wa nyu wíkì dyúáɖò ɖé dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ gbo ɖò-ɖò. À dyé kpáná mìɔ sɔ̀ìn ɖé gàa ɓě nìà kɛ kè waà gmàà ɓěɛ̀ ɖɛ-dyuò-dyuò mú, ɔ jǔ ké wa dyi nyɔ́nɔ́ ɓéɖéín. Wa vɔ̃ ɓɛ́ wa ké nyɔ gmɔ̀ kè nyɔ sùà ɓě dyí dyuò, ké wa hwòɖǒ fṹà ɓɛ́ à kè wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀ wáɖáuń mu, ɔ kè ɖé à Báɓò-cɛ̃́-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo. Dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě nìà kɛ kè ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ nyí à gbo-kpá-kpá ké wa kùìn à dyi. Wa wáɖá nyɔ kpéí-po-wùɖù ɓě ɖé dyí-poìn-poìn mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě kè dyí-poìn-poìn vɛ̀nɛ̀ ɓě mú.Àpɔ́sò 15:35.

Wa kɔ̃̀ ɖé à séín jè gbo. Dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě kɔ̃̀ kà dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè gboi-kpɔ̃-kpɔ̃ nyu nìɛ̀ kɛɛ jè gbo. Wa kè ɛ́ɖɔ̀ kè mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓěɔ̀ poìn dyí ɓɛ́ wa ké kà kũ̀àɔ̀ nyu dyúa muɛ kɛɛ kɔ̃in gmɔìn, kè ɓɛ́ kɔ̃in-té-nyɔ̀ɔ̀ ké wa naún po ɓó kà wa ké waà kũ̀à ɓěɔ̀ kpɔ̃-sɔ̃̀ nyuɛ. Wa kpá pàníɛ̀ ɓěɔ̀ gbo ɓɛ́ wa kũ̀àɔ̀ ké mú wóɖó. Wa kpáìn múàǔn dyi ɓɛ́ wa ké nyɔ ɖìè ɓě dyià ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ múɛɛ dyí dyuò, kè ɓɛ́ wa ké kà wa nì dyúa muɛń ɖé waà Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn múɛɛ jè wɔ̃́. À ɖíí ɖò-ɖò ɓě nìà kɛ tò wa mìɔùn kà à ‘mǔè kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa ké à gbo kpá.’ (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 8:23) À mɛ sí wa hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa kè wa Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓièɔ̀ kíɖíí.—Híìbúɖúù 13:7.

  • Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě téà dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ kɔ̃in nyɛ́?

  • Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn kpáná dyéɛ sɔ̀ìn ɖé wa dyi-dyiɔ̀ múɛ́?