Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 15

Xwɛ̌ Ɛ́ɖɔ̀ Ɓěɔ̀ Kpá Dyí-poìn-Kpòɔ̀ Gbo Kɛ́?

Xwɛ̌ Ɛ́ɖɔ̀ Ɓěɔ̀ Kpá Dyí-poìn-Kpòɔ̀ Gbo Kɛ́?

Finland

Ðɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn

Ðíí ɓě gbo-kpá-kpá

Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin cɛ̃-cɛ̃

À se cɔ́cì-nàìn-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa pɛ́ɛ̀ kɛɛ ɓéɖé ɖé à dyí-poìn-kpòòɔ̀ mú. Kɛɛ kà ɔ nì ma ti ɓɛ́ Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě dè ma dyí-poìn-poìn gbɔ kĩ́ín nyɛɛ, kǎà wa gã ɛ́ɖɔ̀ ɓě ɓɛ́ìn kpéɛ ɓɛ́ wa ké “ɓáɖáá kúɖúú ɓě mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɔ ɓě” kɛɛ “dyí gmɔ̀.” (Àpɔ́sò 20:28) Ɛ́ɖɔ̀ ɓě nìà kɛ mɔ̀ gàa ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ zùùɔ̀ nì wa kɔ̃, ké wa nì dyí-poìn-kpòɔ̀ dyúa, ké wa gmɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓáɖáá kúɖúú ɓěɔ̀ dyíɛ. Wa ní nyuɛ ‘ɖé hwòɖǒ se wɔ̃́ mú, kɛɛ wa nyuɛ ɖéɛ hwòɖǒ-wɔ̃́-wɔ̃́ mú, ké wa ní nyuɛ ɓó wíɖí dyé jè, kɛɛ wa fṹà ɓó ɔ nyu jè.’ (1 Píɖɛ̀ 5:1-3) Ðɛ́ kũ̀à ɓɛ́ wa nyu ɓó à bììɛ́?

Wa kɔ̃̀ à jè gbo, ké wa gmɔ̀ à dyí. Ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ zàìn nyɔ hwìè da sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú, ké wa kpá à gbo ɓɛ́ à ké Jɛ̀hóvà kíɖíí sè. Sepóɛɖé wa dyuòɛ̀ dyí kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ wa kũ̀à kpa ɖɛ nìà kɛ nyí jèɛɛ, ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ ní kɔ̃̀ ɔ nyɔ ɓěɔ̀ wuɖuí, kɛɛ wa nyuɛ ɓɛ́ à ké mú wóɖó, kè ɓɛ́ à ké múà ɓéɖé. (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 1:24) Kà ɓáɖáá dyí-gmɔ̀-nyɔ̀ gmɔ̀à ɔ ɓáɖáá ɖò-ɖò ɓěɔ̀ gbo nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛɛ, kǎà ɛ́ɖɔ̀ ɓě vɔ̃ ɓɛ́ wa ké nyɔ ɓě nìà ɖé dyí-poìn-kpòɔ̀ múɛɛ dyí dyuò ɖò-ɖò séín.—Nɔ́ɔ́ 27:23.

Wa tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ kà à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛ. Wíkì séín xwíníín nyɛɛ, ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à ɖɛ ɖé dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú ɓɛ́ à hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ ké dyi ku. (Àpɔ́sò 15:32) Gàa ku dúún ɓě nìà kɛ nì bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin kpa kũ̀àɔ̀ dyúa, ké à kè wa nyu kũ̀à nìà kɛ ké wa tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ kà séín ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ nyuɛ.

Wa po nyɔ kpéí ɖò-ɖò. Ɓɛ́ wa ké à gbo kpá ɓɛ́ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn nìà à kè Jɛ̀hóvà pṹa kɛ ké dyi kuɛɛ, ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn à gboi téɛ ɖé à ɓíɖí-taún mɔɔ ɖé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ zɔ̃̀ ɓɛ́ wa ké à gbo kpá-kpá kè hwòɖǒ-dyi-dè-dè nyí sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú.—Jĩ́ìn 5:14, 15.

Kɔ ɓó kũ̀à ɓɛ́ wa ɓéɖéà ɖé dyí-poìn-kpòɔ̀ múɛ gboíɛɛ, ɛ́ɖɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ɓéɖé kũ̀à kà kò ɖò ɓě kè waà xwéɖé-dù ɓě jè gbo gmɔ̀-gmɔ̀ ɓɛ́ ɔ ɖú wa ti dyí ɖekèɛ̀. À ɓéɖé ɓɛ́ à ké à ɖíí ku dúún ɓě nìà kɛ kpéín dyé.—1 Tɛ̀sàɖónìà 5:12, 13.

  • Ðɛ́ kũ̀à ɓɛ́ ɛ́ɖɔ̀ ɓě nìà dyí-poìn-kpòɔ̀ múɛɛ nyu kɛ́?

  • Xwɛ̌ ɛ́ɖɔ̀ ɓěɔ̀ mɔ́ à nɔ̀mɔ̀ dyíin dyi dyììn ɖé ɖɛ kò-kò ɓě múɛ́?