Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 23

Xwɛ̌ Wa Nyu À Céè-Ðɛ̀ Ɓěɔ̀ Céèɛ̀ Kè Wuɖu-Dù Kà Kò Ðò Ɓě Mú Poɛ Kɛ́?

Xwɛ̌ Wa Nyu À Céè-Ðɛ̀ Ɓěɔ̀ Céèɛ̀ Kè Wuɖu-Dù Kà Kò Ðò Ɓě Mú Poɛ Kɛ́?

Céè-ɖɛ̀ Céè-naín ɖé Mɛ́ɖékà

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Ɓɛ́ à ké “bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀” kpaa ɓɛ́ìn “ɖé ɓóɖó-dù séín kè xwéɖé-dù séín kè nyɔ ɓě po wuɖu kò-kò ɓěɛ” gboɛɛ, à nyu céè-ɖɛ̀ ɓě ɖé wuɖu-dù 750 zi kɔ̃ ɓě mú. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 14:6) Xwɛ̌ à nyu kũ̀à kàmà nyuɛń nìà kɛɛ nyuɛ kɛ́? À nyuɛ dyììn ɖé céè-ɖɛ̀ céè-nyɔ̀ ɓě sɔ̀à ɓóɖó-dù kò-kò ɓě kɔ̃ɛɛ kè céè-ɖɛ̀ wuɖu-dù kà kò ɖò mú-po-nyɔ̀ kúɖúú ɓě ɓɛ́ wa tò wa mìɔùn wɛ̃ɛ mú, ké wa séín mɔ̀ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě.

Wa céè céè-ɖɛ̀ɔ̀ Xwí-wùɖù mú kĩ́ín. Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ gmɔìn kũ̀à ɓɛ́ wa nyu ɖé Céè-ɖɛ̀ Céè-naínɔ̀ kɛɛ kɔ̃in, ɖé Bɛ́fèò-gbò vɛ̀nɛ̀ɔ̀ zɔ̃̀. Céè-ɖɛ̀ céè-naín nìà kɛ nyuɛ ké kũ̀à ɓɛ́ nyɔ ɓě nyuà ɖéɛɛ kè ɔ dyɛ̀ wa nyuà ɖé Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ ɖíɛ́ ɓě zɔ̃̀ kɛɛ muìn gbo. Sepóɛɖé à céè-ɖɛ̀ céè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ sɔ̀ ɓóɖó-dù kò-kò ɓě kɔ̃ jèɛɛ, ɔ nyuɛ ké à ɓɛ́ìn ɖɛ ɓě kpá nyɔ-dù kò-kò ɓě gboɛɛ jè céèɛ̀, ɓɛ́ à céè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ké nyɔ ɓě sɔ̀ ɓóɖó-dù pàɖǎ kɔ̃ɛɛ hwìɖǐi nɔ̀mɔ̀ìn.

Wa tò céè-ɖɛ̀ɔ̀ ɖé céè-ɖɛ̀ wuɖu-dù kà kò ɖò mú-po-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gbo. Wa ɖǎ céè-ɖɛ̀ɔ̀ bũ̌in gmɔìn ké wa hwòɖǒ ɖǎà múin dèìn ní, nìí, wa tòɛ̀n nɛɛ̀-kpà kɔ̃ ɖé céè-ɖɛ̀ wuɖu-dù kà kò ɖò mú-po-nyɔ̀ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà da séín nyɛɛ gbo. Nìí, wa mɔ̀ùn poɛ wuɖu-dù kà kò ɖò ɓě mú, ké wa zàà wuɖuún, ké wa gmɔìn ɔ bũ̌in. Wa vɔ̃ ɓɛ́ wa ké wuɖu ɓě nìà ɖé wa ɓíɖí-wùɖùɔ̀ mú ɓɛ́ wa ‘sɛ́ɖɛ́ìn dyí ké wa mɔ̀ jǎà,’ ké wa kpa fɔ̀nɔ̀ hwòɖǒ jɛ́ɛ́ nìà ɖé xwí-wùɖùɔ̀ múɛɛ gã.—Ìkíɖísìásì 12:10.

Nɛɛ̀-kpà ɓě nyuɛ ké kũ̀àɔ̀ fṹà. Nɛɛ̀-kpà ɖò se céè-ɖɛ̀ céè-nyɔ̀ ɓě kè ɔ wuɖu-dù kà kò ɖò mú-po-nyɔ̀ ɓě bɛ̃̌ǐn síɛ ɓɛ́ìn fɔɔ. Kɛɛ wa ɓɛ́ìn wa kũ̀à ɓěɔ̀ gboi fṹàà dyììn ɖé nɛɛ̀-kpà kè nɛɛ̀-kpà-kɔ̃-cèè-ɖɛ̀ ɓě kũ̀à mú nyùìn-nyùìn mú. Jɛ̀hóvà Zàse ɓě poìn nɛɛ̀-kpà kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɖò ɓɛ́ wa ɖáìn ɖé xwí-wùɖù mú, Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) kɛɛ xwaún. Ðɛ nìà kɛ kpá wa gbo ɓɛ́ wa ké wuɖu-dù hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ zi kɔ̃ ɓě céè, kè ɓɛ́ wa ké dyi-dyé-ɖɛ̀ ɓě ɖé céè-ɖɛ̀ ɓě mú po, ɔ kè ɓɛ́ wa kéɛ ti dyéìn ɓó kpoùn po jè.

Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à vɔ̃ ɓɛ́ à kéà céè-ɖɛ̀ ɓě ɖé wuɖu-dù pàɖǎ ɓě mú po kɛ́? Sepóɛɖé ɔ mɔ̀ Jɛ̀hóvà mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ “ɓɛ́ nyɔǔn séín ké pó, ɓɛ́ wa ké jǎàɔ̀ dyí dyuò.”—1 Tímétè 2:3, 4.

  • Ðɛ́ mɔ̀ kũ̀à ɓě ɓɛ́ wa nyu ɓɛ́ wa ké à céè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ céè kɛ́?

  • Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à poà à céè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɖé wuɖu-dù pàɖǎ ɓě mú kɛ́?