Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 8

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Bɛ̃̀ìn Ɓó À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Jè Kɛ́?

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Bɛ̃̀ìn Ɓó À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Jè Kɛ́?

Iceland

Mexico

Guinea-Bissau

Philippines

M̀ ɖǎ ɔ dyéɖé gbo dè nɔ̄ dyi-dyé-ɖɛ̀ ɓě nìà bòɖòsóò nìà kɛ mú kà Jɛ̀hóvà Zàse ɓě nyu bɛ̃̀ìn ɓó wa dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú mu jè kɛɛ̀? Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à màìn kà à mú-po-ɖɔ̀ jè mú mìɔ kɛ́?

Ɓɛ́ à kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à dè à Gèɖèpɔ́ɔ̀ dya kɛ. Ɔ mɔ̀ jǎà kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní gmɔìn dyɔɔ̀-kù kɔ̃in nyɛ. (1 Sámíò 16:7) Kɛɛ à dyi dyí poìn ɓɛ́ à ké ɔ ɓiè ní, ɔ mɔ̀ à hwòɖǒɛ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓɛ́ à ké ɔ dya dè, ɔ kè ɓɛ́ à ké à mǔè ɓiè-nyɔ̀ ɓě kpéín dyé. À dyiɔ́ tɔ̀ɔ̀-ɓìɔ̀ ɖò dyúa dyi nyànàùn muɛń nììn, à muɔ́ má mú maùn ɓó à mú-po-ɖɔ̀ jè, sepóɛɖé à dyé ɔ kpéín jè. Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà à dyi à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú muɛń nììn, ɖɔ ɓě à po múɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à dè ‘ɓóɖó-kpà gànáɔ̀ zaa-wɔ̃-po-nyɔ̀’ mɔ̀à Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ dya kɛ, ɔ kè kà ɓɛ́ à dyé dà ɓɛ́ à ɓiè Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ kpéín mìɔ kɛ.—Jɛ́nɛ́sì 18:25.

Ɓɛ́ à kéɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà à kpɔ̃ Báɓòɔ̀ gma ɓě dyiɛ. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě gbo kà ɓɛ́ wa “mɛ fɔ̀nɔ̀ hwóɖǒ ɓó wa ɖɔún po jè” kɛ. (1 Tímétè 2:9, 10) À mɛ ɓɔ́ ɖɔún poɛ ɓɛ́ dyéɖé ké à dya nì, mɔɔ ɓɔ́ɖɔ́ɔ́-kà, mɔɔ ɓɛ́ à ké à kpóɖó-dyùàɔ̀ píé wáɖá. Ké ɖeɛɛ, à dyi ‘fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ɓéɖé ɓó ɖɔún po jè’ ní, ɔ ɓɛ́ìn à gbo kpáa ɓɛ́ à ké mú-po-ɖɔ̀ ɓɛ́ ɔ nɔ̀mɔ̀ dyéɖéín ké ɔ se dyíin nyìnììn nyɛɛ gã. Gma ɓě nìà kɛ nì ɓó dyɛo, kɛɛ à ɓɛ́ìn mú-po-ɖɔ̀ kò-kò ɓě ɓɛ́ à mɔ́ kɛɛ gãa. Kà à nyu bɛ̃̀ìn nyɛɛ ɓɛ́ìn nyuɛ “ɓɛ́ nyɔǔn ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀à à Póìn-nyɔ̀ɔ̀ kɛ dyíɛɛ jè cɛ̃,” ɔ kè “ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓàìn.” (Tátɔ̀ 2:10; 1 Píɖɛ̀ 2:12) Dyììn ɖé kà à nyu à mìɔùn bɛ̃̀ìn ɓó à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ mú mu jè múɛɛ, à dè Jɛ̀hóvà ɓiè-ɓièɔ̀ dya ɖé nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyéɖéín.

Mú-po-ɖɔ̀ jè mɛ ɓɔ́ɔ nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké se Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ zɔ̃̀ mu. Ðɔ ɓě ɓɛ́ à po múɛɛ se ɓéɖé ɓɛ́ wa ké wíɖí pàɖǎ kpa mɔɔ ɓɛ́ wa ké dyáá-ɖɔ̀ jǔ hwɛ̀ ɓɛ́ wa ké kɔ̃in nɔ̀mɔ̀.

  • Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè kà à nyu bɛ̃̀ìn ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè kɛɛ kpaà ɖɛ kɛ́?

  • Báɓòɔ̀ gma ɓě nyɛ́ tɛ̀mɛ̀ìn kà à ké à mú-po-ɖɔ̀ ɓě gã ɔ kè kà à ké à mìɔùn bɛ̃̀ìn nyɛ́?