Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 3

Xwɛ̌ Wa Nyu Ma Jǎà Sɔ̀àìn Ðé Báɓòɔ̀ Múɛɛ Ðe Dyéɛ Kɛ́?

Xwɛ̌ Wa Nyu Ma Jǎà Sɔ̀àìn Ðé Báɓòɔ̀ Múɛɛ Ðe Dyéɛ Kɛ́?

Báɓò-cɛ̃́-nyɔ̀ ɓě ɖé zɔ̃ mɔ̀à 1870 kɛɛ xwíníín

Kà mákázĩ̀ìn mɔ̀à The Watchtower kɛɛ nyu ma nìɛ̀ ɖé 1879 xwíníín nyɛ

Kà mákázĩ̀ìn mɔ̀à The Watchtower kɛɛ nyu nìɛ̀ zɛ̃̌ɛ̀ kɛ

Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ zɔ̃̌ɔ̀ kà ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma mɛ́ín, se ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-nyɔ̀ ɓě mu ma Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ hwìɛ̀ sɔ̀ùn, ké wa mu ma Báɓòɔ̀ jǎà tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ dyí zàìn nyɛ. (Àpɔ́sò 20:29, 30) Ti ɖǎ ma ziɛɛ, kǎà ɔ nyu ma kpáa nyɛ̀nɛ̀ɛ̀. Wa caìn ma Jízɛ̀ɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ kũùn-kpò ɓiè-nyɔ̀ ɓěɛ̀ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě, ké se Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě dè ma nìɛ̀ gbɔ. (2 Tímétè 4:3, 4) Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ ɖɛ-múin-wɔ̃́-wɔ̃́ ɓɛ́ à ɓéɖéà zɛ̃̌ɛ̀ ɓá ɖɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn jɛ́ɛ́ jè dyíɛɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛ́?

Tiɔ̀ nyini ma ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ké ma jǎàɔ̀ da zà. Jɛ̀hóvà cɛ̃ɛ zɔ̃̌ɔ̀ kà ɓɛ́ ɖé ‘ɖɛ séínɛ̀ mánáín-hwɛ̀-tìɔ̀ múɛɛ, nyɔ ɓáún-ɓáún fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ [mɔɔ ɖɛ-dyuò-dyuò] mu kɔ̃ kpáùn wɛ̃.’ (Dànyá 12:4) Ðé zɔ̃ mɔ̀à 1870 kɛɛ xwíníín nyɛɛ, nyɔ xwéɖé wè ɓɛ́ wa nì ma jǎàɔ̀ dyi mɔ́uń wɛ̃ɛ dyéɛ ma kà ɓɛ́ cɔ́cì tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓě se ma Báɓòɔ̀ mú sɔ̀ kɛ. Ɔ jèɛɛ, wa dè ma jǎà tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖé Báɓòɔ̀ mú jɛ́ɛ́ kɛɛ múin-wɔ̃́-wɔ̃́ dyi mɔ́ɔ gbɔ, ké Jɛ̀hóvà kpá ma wa gbo.

Gàa ɓě ɓéɖé hwòɖǒ wáɖáá kɛɛ ma mú, ké wa cɛ̃́ ma Báɓòɔ̀ kóɖó-kóɖó. Báɓò-cɛ̃́-nyɔ̀ ɓě nìà wɛɛ mɔ̀ nyɔ dè ma kà à nyu zɛ̃̌ɛ̀ Báɓòɔ̀ cɛ̃́ɛ kɛɛ gbɔ. Wa gmɔìn ma Báɓò tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě múin ɖò-ɖò. Wa dyi ma Báɓò tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ kàmà múin wɔ̃́uń ɖò dyé ní, wa mɔ́ ma Báɓò vɔ̀sì kò-kò ɓě ɓɛ́àìn ɔ kɔ̃in zaìn nyɛɛ dyi. Ðɛ wa wɔ̃́ìn ma gboɛɛ kè Báɓò gànáà dyi ma gbo muìn ní, wa céèɛ̀ ma ɓíɖíi. Dyììn ɖé ɔ náa nyu-nyu múɛɛ, Báɓòɔ̀ zaìn ɔ mìɔùn kɔ̃in, ké wa dyé ma jǎà ɓá ɖɛ ɓě nìà kɛ jè dyíɛɛ ɖe. Wa mɔ̀, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ kè ɔ Kã́á-ɓòɖòɔ̀, kè ɔ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓá nyɔǔn kè ɓóɖó-kpàà jè dyí, kè kà nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ nì kɛ, ɔ kè hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɓá gĩɔ wóɖó jè dyíɛ. Jǎà ɓě nìà kɛ buɛ̀ ma wa tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ kè xwai-nyu-ɖɛ̀ pàɖǎ ɓě se jǎà kɛɛ xwaún.—Jɔ̃́ɔ́ 8:31, 32.

Ti ɔ dyɛ̀ìn ma zɔ̃ mɔ̀à 1879 kɛɛ, Báɓò-cɛ̃́-nyɔ̀ ɓěɔ̀ wɔ̃́ɔ ma múin kà ɓɛ́ tiɔ̀ ɖǎ ma nyini ɓɛ́ wa ké jǎàɔ̀ dà séín dyi ɓeìn nyɛ. Ɔ jèɛɛ, ɖé zɔ̃a xwíníín nyɛɛ, wa dè ma mákázĩ̀ìn mɔ̀à The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom ɓɛ́ à nì kũ̀à mú nyùɛ̀n, ké à nì sɔ̃ kɔ̃ zàǔn ke zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ céèɛ̀ gbɔ. Ɓó kàǔn wɛ̃ɛ, à nì jǎàɔ̀ nyɔ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn ɖé ɓóɖó-dù 240 kè wuɖu-dù 750 zi kɔ̃ ɓě mú. Jǎà ɖɛ-dyuò-dyuò séè kàà ɓóɖó-kpàà kɔ̃in dyíìn ɖò.

  • Ti Jízɛ̀ ɖǎ ma mɛ́ɛ, ɖɛ́ kpá ma ɓá jǎà sɔ̀àìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ gbo kɛ́?

  • Ðɛ́ kpá ma à gbo ɓɛ́ à ké jǎà sɔ̀àìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ múɛɛ dyéɛ ɓɛ́ìn ɖeɛ́?