Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ kɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ à ké gìɖìǐ kè múà mú cĩ́ ɖé páɖédǎ mú kánáá pū nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃!

Nì muɛ hwìɖǐi poìn dyɛ̀ ɓɛ́ m̀ ké níiń, ‘Xwɛ̌ ɔ mu náá kpáùn wɛ̃́?’ Báɓòɔ̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muɛ nyuùn ɓɛ́ ɔ ké kpá, ké ɔ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ɓɛ́ nyɔǔn séín ké Kã́á-ɓòɖò nìà wɛ ɔ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓá nyɔǔn jè dyíɛɛ jè cɛ̃́.—Wɛ́ɖɛ́ 37:11, 29; Àzédyà 9:7.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ à ké à mìɔùn nɔ̀mɔ̀ dyíin dyí nyu.

Kà ɓɛ́ hwòɖǒ-kɔ̃in-nɔ̀mɔ̀ ɓǎ mɔ́à ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó ɔ dyu ɓě bììɛɛ, kà dyúáɖòɔ̀ kǎà à Ɓǎ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ mɔ́ ɓɛ́ à ké múà se sèìn-naín kɔ̃̀ɛɛ ɓéɖé. (Àzédyà 48:17, 18) Ɔ ɖáìn à nyɛ́nɛ́ín kà ɓɛ́ nyɔ mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ ɔ “nyu ɖɛ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ kɛɛ, ɔ mu nììn kánáá pū.”—1 Jɔ̃́ɔ́ 2:17.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ à ké ɔ hwìèɔ̀ xwíníín nà.

Báɓòɔ̀ ɖá à Mɛ-nyɔ̀ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ “ɔ ké ɔ kpeɖe ɓěɔ̀ à tɛ̀mɛ̀ìn, nìí, ɓɛ́ à ké ɔ hwìèɔ̀ xwíníín nà.” (Àzédyà 2:2, 3) Ɔ ɖǎ “nyɔ ɓě ké ɔ nyɔ ɓě jǔ kɛɛ” dyí poìn ɓɛ́ wa kéɛ nyu ɓɛ́ nyɔǔn ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ dyí dyuò ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín.—Àpɔ́sò 15:14.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ à ké gbo kpɔ̃ìn ɖé ɔ ɓiè-ɓiè mú.

Jɛ̀hóvàà ɓiè-ɓiè hwɛ̀ múɔ̀ ní ge nyɔ ɓě mú, kɛɛ ɔ poìn wa dyí ɖé jǎà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. (Jɔ̃́ɔ́ 13:35) Nyɛ́ ɓě nì zɛ̃̌ɛ̀ gàa kè màa ɓě ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn dà séín kà wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè ɖé gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn múɛ́? À mɔ́ ɓɛ́ m̀ kéɛ cɛ̃́ nɔ̄ bòɖòsóò nìà kɛ mú.

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

BÁƁÒƆ̀ CƐ̃́-CƐ̃́

Ðɛ́ Wa Nyu Ɓó Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ɔ̀ Tiín Nyɛ́?

Ðé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ, wa dyuò Jɛ̀hóvà Zàse ɓě dyí ɓó waà Báɓò-tɛ̀mɛ̀ìn-kũ̀àɔ̀ jè. Dyé kà à nyuɛ kɛ.

BÁƁÒƆ̀ CƐ̃́-CƐ̃́

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Mɛ Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ Kɛ́?

Báɓòɔ̀ nì gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ nyɔ méɔ̀ùn vò-vò ɓě nyíɛń ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké wa ɖò jǔù?