Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 21

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɛ́fèò Kɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɛ́fèò Kɛ́?

Mɛɛ-ɖɛ̀ mɛ̀ìn-naín ɖé Mɛ́ɖékà

Germany

Kenya

Colombia

Bɛ́fèò ɓɛ́ ɔ mɔ̀à Híìbúɖúù-nyɛ̀nɛ̀ kɛɛ xwíníín mɔ̀, “Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbǒ.” (Jɛ́nɛ́sì 28:17, 19) Nyɛ́nɛ́ nìà kɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó gbǒ ɓě ɓɛ́ Jɛ̀hóvà Zàse ɓě po ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín kɔ̃̀ mú ɓɛ́ wa nìà Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ kɔ̃in gmɔìn nyɛɛ jè. Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ nyu kũ̀à ɖé Bɛ́fèò-gbò vɛ̀nɛ̀ nìà Mɛ́ɖékà-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ mɔ̀à New York kɛɛ mú.Ðéɛ̀ wa gmɔìn kũ̀à ɓɛ́ Bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ tɔ̀ɔ̀ ɓě nì nyuɛń ɖé ɓóɖó-dù séín kɔ̃ kɛɛ kɔ̃in. Nyɔ séín ɓě nyuà kũ̀à ɖé gbǒ ɓě nìà kɛ zɔ̃̀ kɛɛ mɔ̀ Bɛ́fèò-xwèɖè-dù. Wa cĩ́ ké wa nyu kũ̀à dà dyúáɖò kà xwéɖé-dù nìà kɛ, ké wa ɖi ɖɛ dà dyúáɖò, ɔ kè wa cɛ̃́ Báɓòɔ̀ ɖé gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn mú.—Wɛ́ɖɛ́ 133:1.

Ɔ mɔ̀ dɛ̀ ɓɛ́ xwéɖé-dùɔ̀ nyɔ ɓě tò wa mìɔùn wɛ̃. Ðé Bɛ́fèò-gbò séín zɔ̃̀ɛɛ, Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-gàà kè màa ɓě ɓɛ́ wa tò wa mìɔùn ɓó Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ kè ɔ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kũ̀à nyu jè kɛɛ nì ɖé. (Máfíò 6:33) Wa ɖò ní dyé pɛ́ɛ̀-ɖɛ̀ ɖò fɔɔ, kɛɛ wa nyí wa pɛ̃́-naín kè ɖii-ɖɛ̀ ɔ kè wíɖí wè ɓó wa mìɔùn gbo gmɔ̀ jè. Nyɔ séín nìà Bɛ́fèò kɛɛ ɓéɖé kũ̀à ɖò-ɖò. Kɛbì ɔ mɛ mɔ̀ ɔ́fè-kũ̀à mɔɔ ɖɛ-pĩ-kũ̀à mɔɔ ɖɛ-ɖììn-naín ɖoɓo-nyu-kũ̀à kɛ. Wa ɖíɛ́ ɓě nyu kũ̀à ɖé céè-ɖɛ̀-nyùìn-naín mɔɔ ɖɔ-wɔìn-naín, ké wa ɖíɛ́ ɓě nyu gbǒ-gbo-gmɔ̀-kũ̀à mɔɔ sɛ́ɖɛ́-kũ̀à ɔ kè ɖɛ tɔ̀ɔ̀ ɓě.

Ɔ mɔ̀ kũ̀à-nyùìn-naín ɓó Kã́á-ɓòɖòɔ̀ bɔ̃̌ cɛ̃ jè. Ðɛ jɛ́ɛ́ ɓɛ́ wa nyu ɖé Bɛ́fèò-gbò séín zɔ̃̀ kɛɛ mɔ̀ ɓɛ́ wa kéɛ nyu ɓɛ́ Báɓòɔ̀ jǎà-wùɖù ké nyɔ̀ pàɖǎ gbo nyiniɛ ɓɛ́ìn. Ɔ hwɔìn-ɖɛ̀ mɔ̀ bòɖòsóò nìà kɛ. Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ ɓěɔ̀ mɔ̀ nyɔ dyé ma ɔ céè-céè jè gbo. Wa tòɛ̀n nɛɛ̀-kpà kɔ̃ ɖé céè-ɖɛ̀ wuɖu-dù kà kò ɖò mú-po-nyɔ̀ ɓě gbo ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Nìí, wa nyùɛ̀n ɖé céè-ɖɛ̀-nyùìn-naín fṹà xwai ɓě nìà Bɛ́fèò-gbò pàɖǎ zɔ̃̀ kɛɛ mú, ké wa tòɛ̀ dyí-poìn-kpò 110,000 zi kɔ̃ ɓě gbo. Wa nyu kũ̀à ɓěa dyɛo, kɛɛ Bɛ́fèò-xwèɖè-dù séín nyu fṹà-kũ̀à mɔ̀à bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃-cɛ̃ kɛ.—Máà 13:10.

  • Nyɛ́ ɓě nyuà kũ̀à ɖé Bɛ́fèò kɛ́, ké xwɛ̌ wa nyu wa gbo gmɔ̀ɔ̀ kɛ́?

  • Ðɛ́ mɔ̀ fṹà-kũ̀à ɓɛ́ Bɛ́fèò ɖò-ɖò séín nyu ɖekèɛ́?