Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

 CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 18

Xwɛ̌ À Nyu À Ðíí Ɓě Gbo Kpáa Ðé Fũ̀à-Fṹá-Tì Múɛ́?

Xwɛ̌ À Nyu À Ðíí Ɓě Gbo Kpáa Ðé Fũ̀à-Fṹá-Tì Múɛ́?

Dominican Republic

Japan

Haiti

Gǎ-ɖɛ̀ ɖò dyi kpáín, Jɛ̀hóvà Zàse ɓě fṹà ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɖò nyu ɓó wa ɖíí ɓě ɓɛ́ gǎ-ɖɛ̀ kpáa gboɛɛ gbo kpá jè. Kũ̀à nì kà ɓěa tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ à ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn mú jǎà kɛ. (Jɔ̃́ɔ́ 13:34, 35; 1 Jɔ̃́ɔ́ 3:17, 18) Xwɛ̌ à nyu wa gbo kpáa kɛ́?

À tò wíɖí. Ti ɓɛ́ mɔ́ vɛ̀nɛ̀ ɖò kpá ma ɖé Júɖìà-ɓòɖòɔ̀ kɔ̃ɛɛ, Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nì ma ɖé Ã́tìà-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ múɛɛ tò ma wíɖí ɓɛ́ wa ké ma wa ɖíí Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nì ma ɖéɛ gbo kpá. (Àpɔ́sò 11:27-30) Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà à dyiɛ wɔ̃́ kà ɓɛ́ à ɖíí ɓěɔ̀ nì gǎ dyéɛń ɖé ɓóɖóɔ̀ wáká ɖò kɔ̃ ní, nìí, à tò wíɖí ɖé à dyí-poìn-kpòɔ̀ mú ɓɛ́ wa ké nyɔ ɓě nìà gǎ dyéɛń nyɛɛ gbo-kpáìn-ɖɛ̀ ɓě nyí.—2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 8:13-15.

À nyu ɖɛ ɓě ɓɛ́ìn wa gbo kpáa jɛ́ɛ́ kɛ. Gǎ-ɖɛ̀ ɖò dyi kpáín, ɛ́ɖɔ̀ ɓě gã̀à ɓó dyiɛɛ mɔ́ dyí-poìn-kpòɔ̀ nyɔ ɖò-ɖò séín dyi, ké wa dyéɛ gbo ká ɓɛ́ ɖɛ gbà ɖò se wa gbo kpá kɛ. À ɖíí ɓě mɔ̀à gbo-kpá-kpáɔ̀ dyúa-nì-nyɔ̀ ɓěɛɛ dyéɛ gbo ɓɛ́ ɖii-ɖɛ̀ kè náá-nì kè ɖɔ kè pɛ̃́-naín ɔ kè kɔ̃ùn ɓě ké nì. Jɛ̀hóvà Zàse pàɖǎ ɓě ɓɛ́ wa dyuò kũ̀à ɖò-ɖò ɓěɛɛ, tò wa mìɔùn ké wa mu wa mìɔùn sɔ̃ kɔ̃ ɓɛ́ wa ké gbo-kpá-sɔ̃̀ tò, mɔɔ ɓɛ́ wa ké Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ kè wa ɖíí ɓěɛ̀ gbǒ ɓě nyìnìàìn dyíin nyɛɛ po ɖe. Gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn ɓɛ́ à kpáìn múàǔn dyi ɖé à dyí-poìn-kpòòɔ̀ mú, kè ɖɛ ɓě à ɖǎ cɛ̃́ sɔ̀ìn ɖé à kè à ɖíí ɓěɔ̀ kũ̀à nyu-nyu múɛɛ nyuɛ ké à ɓɛ́ìn gbo-kpáìn-ɖɛ̀ ɓě kè kũ̀à-nyu-nyɔ̀ ɓě dyí poɛ̀n wàɖà ɖé fũ̀à-fṹá-tì mú. À nyí “nyɔ ɓě ɓɛ́ à kè wa kè mɔ̀à nyɔ dyúáɖò ɖé [hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀] múɛ” gbo-kpá-kpá dyɛo, kɛɛ ɔ dyi ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké ná nìǐn, à kpá nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo ɖekè kɛbì wa mɛ sɔ̀ ɓiè-kpò kà kò ɖò múɛ.—Gàɖézìà 6:10.

À nyí wa hwòɖǒ-dyi-dè-dè sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú kè gbo-kpá-kpá ɓɛ́ wa ké gǎ-ɖɛ̀ɔ̀ hwòɖǒ kùìn. Nyɔ ɓě ɓɛ́ gǎ-ɖɛ̀ kpáa gboɛɛ mɔ́ hwòɖǒ-dyi-dè-dè cá. Ðé ti ɓě nì kàà múɛɛ, à kpa kpéí sɔ̀ìn ɖé Jɛ̀hóvà, ɓɛ́ “ɔ dè à hwòɖǒ dyi ɖé à gǎ-dyé-dyé séín mú” kɛɛ gbo. (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 1:3, 4) À kpáìn múàǔn dyi ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖáìn nyɔǔn nyɛ́nɛ́ín nyɛɛ nyɔ ɓě ɓɛ́ wa hwòɖǒ kpá ɖé ɖeiɛɛ gbo cɛ̃.Ké à tɛ̀mɛ̀ìn wa jɛ́ɛ́ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mú gǎ-ɖɛ̀ séín ɓě dyi zĩ̀ìn kàǔn wɛ̃.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:4.

  • Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvà Zàse ɓě ɓɛ́àìn gbo-kpá-sɔ̃̀ tòɛ̀ wàɖà ɖé fũ̀à-fṹá-tì múɛ́?

  • Ðɛ́ mɔ̀ hwòɖǒ-dyi-dè-dè sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú ɓɛ́ à ɓɛ́ìn nyɔ ɓě póà gǎ-ɖɛ̀ xwaún wɛ̃ɛ nyíɛ kɛ́?