Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Nyɛ́ Ɓě Nìà Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-Ðɛ̀ Nyuɛń Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

Jɛ̀hóvà Zàse ɓě nì ɓóɖó-kpàà dà séín, ké wa sɔ̀ìn ɖé xwéɖé-dù kè nyɔ-dù kò-kò ɓě hwìɛ̀. Ðɛ́ poàìn nyɔ-dù kò-kò ɓě nìà kɛ Dyíɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ nyɔǔn ké ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ dyuò ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Ðɛ́ mɔ́à ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ɔ̀ kɛ́, ké nyɛ́ ɓě nìɛ̀ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyí tɛ̀mɛ̀ìn nyɛ́?

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓěɔ̀ Mɔ̀ Nyɛ́ Nyɔ̀ Ɓě Kɛ́?

Jèhóvà Zàse ɓěɔ̀ jĩ̀ xwɛ̌ m̀ dyuò dyíɛ́? Ðɛ́ jɛ́ɛ́ m̀ dyuò dyí ɓá à jè dyíɛ́?

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Ɓéɖéà Jɛ̀hóvà Zàse Nyɛ̀nɛ̀ Kɛ́?

Dyé xwíníín tã ɓě kɔ̃̀ jè à ɖú ma nyɛ́nɛ́ nìà kɛ dyíɛ

Xwɛ̌ Wa Nyu Ma Jǎà Sɔ̀àìn Ðé Báɓòɔ̀ Múɛɛ Ðe Dyéɛ Kɛ́?

Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ kà ɓɛ́ ɖɛ-múin-wɔ̃́-wɔ̃́ ɓɛ́ à ɓéɖéà zɛ̃̌ɛ̀ ɓá ɖɛ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn jɛ́ɛ́ kɛ jè dyíɛɛ sɛ́ɖɛ́ìn dyíɛ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Céèà Báɓò Mɔ̀à New World Translation Kɛ́?

Ðɛ́ nyuɛ ké Báɓò nìà kɛ se nì kà Báɓò tɔ̀ɔ̀ ɓě nìà kɛ́?

Ðɛ́ Nì Mu Dyéìn Ðé À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Múɛ́?

À poìn dyí ɓɛ́ à ké Báɓòɔ̀ cɛ̃́ ɔ kè ɓɛ́ à ké à mǔè ɓě kpéí po. Wa mu ɖé nì jè dyi kpɔ̃ùn

Xwɛ̌ À Mǔè Kɛ́ɖɛ́ì Ðeín-Sí-Nyɔ̀ Ɓě Hwìɛ̀-Nì-Nì Nyu À Kpáná Dyíɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ ɖá Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě mɛ poìn dyí. Cɛ̃́ kà m̀ ɓɛ́ìn kpáná dyéɛ sɔ̀ìn ɖé dyí-poìn-poìn nì kà kɛ múɛ.

Xwɛ̌ À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Nyu Nìɛ̀ Kɛ́?

M̀ ɖǎ ɖɛ kpá ɖé à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ múɛɛ jè hwìɖǐi poìn ɖòò? Nì mu Báɓò cɛ̃́-cɛ̃̀ ɓɛ́ nì mu ɖé dyéìn nyɛɛ hwòɖǒ múin dèìn.

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Bɛ̃̀ìn Ɓó À Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Jè Kɛ́?

Ðɔ à po múɛɛ kpa ɖɛ ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gboò? Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ gma ɓě tɛ̀mɛ̀àìn kà à ké bɛ̃̀ìn nyuɛ.

Xwɛ̌ À Ɓɛ́ìn Ti Dyéɛ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Ɓó Dyí-Poìn-Poìn Ɓěɔ̀ Jè Kɛ́?

M̀ dyi ti ɖé dyúa sè ké m̀ dyi ti dyé ɓó à dyí-poìn-poìn ɓěɔ̀ jè ní, nìí, nì mu kpáná sɔ̀ìn ɖé wa múɛɛ dyéìn.

Ðɛ́ Mɔ̀ Xwéɖé-Dùɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓiè-Ɓiè Kɛ́?

Dyé kà ɖɛ nìà kɛ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Bũ̌in xwɛ̃́ìn, ɔ kè kà ɔ ɓɛ́ìn xwéɖé-dùɔ̀ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn dyi kùɛ̀n nyɛ.

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Muà Dyí-Poìn-Poìn Vɛ̀nɛ̀ Ɓě Múɛ́?

Ɓó zɔ̃ séín xwíníín nyɛɛ, à ɓéɖé dyí-poìn-poìn kpa ɖɛ vɛ̀nɛ̀ tã. Xwɛ̌ à dyé kpáná sɔ̀ìn ɖé dyí-poìn-poìn ɓě nìà kɛ múɛ́?

Xwɛ̌ À Gèɖèpɔ́ɔ̀-Wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ Nyu Nìɛ̀ Kɛ́?

À nyuɛ kà Jízɛ̀ nyuɛ ma ti ɓɛ́ ɔ nì ma ɖà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛ. Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀ wáɖá-kà ɓěɔ̀ nyɛ́ à nyuìn kũ̀à múɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Pàníɛ̀ Kɛ́?

Jɛ̀hóvà Zàse ɖíɛ́ ɓě nyu áɓà 30 mɔɔ 50 zi kɔ̃ dɛ̀nɛ̀ séín ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ mú. Ðɛ́ po wa kpéíɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Ðɛ-Cɛ̃́-Cɛ̃́ Ɓɛ́ Wa Ɓéɖé Ɓó Pàníɛ̀ Ɓě Bììɛ́?

Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn kpa ɖɛ ɓɛ́ ɔ nì ɓó nyɔ ɓě ɓɛ́ wa nyuà ti ɓáún-ɓáún ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖù-wáɖá-kũ̀àɔ̀ múɛɛ bììɛ́?

Xwɛ̌ Ɛ́ɖɔ̀ Ɓěɔ̀ Kpá Dyí-poìn-Kpòɔ̀ Gbo Kɛ́?

Ɛ́ɖɔ̀ ɓě mɔ̀ gàa ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ zùùɔ̀ nì wa kɔ̃, ké wa nì dyí-poìn-kpòɔ̀ dyúa kɛ. Ðɛ́ mɔ̀ gbo-kpá-kpá ɓɛ́ wa tò kɛ́?

Ðɛ́ Kũ̀à Ɓɛ́ Mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ Sɛ́vɛ́ìn Ɓěɔ̀ Nyu Kɛ́?

Mìnìsíwɔ́ɖɔ̀ sɛ́vɛ́ìn ɓě kpá dyí-poìn-kpòɔ̀ gbo ɓɛ́ ɔ ké kũ̀à nyu nɔ̀mɔ̀ dyíin. Cɛ̃́ kà wa kũ̀àɔ̀ nyu nyɔǔn séín muà ɖé dyí-poìn-poìnɔ̀ múɛɛ kpáná dyí nyuɛ kɛ.

Xwɛ̌ Dyí-Poìn-Kpò Kɔ̃in-Té-Nyɔ̀ Ɓěɔ̀ Nyu À Gbo Kpáa Kɛ́?

Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè dyí-poìn-kpò kɔ̃in-té-nyɔ̀ ɓě téà dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ kɔ̃in nyɛ́? Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn kpáná dyéɛ sɔ̀ìn ɖé wa dyi-dyiɔ̀ múɛ́?

Xwɛ̌ À Nyu À Ðíí Ɓě Gbo Kpáa Ðé Fũ̀à-Fṹá-Tì Múɛ́?

Gǎ-ɖɛ̀ dyi kpáín, à fṹà ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě ɓɛ́ìn wa gbo kpáa jɛ́ɛ́ kɛ, ɔ kè hwòɖǒ-dyi-dè-dè sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛ wa nyí. Xwɛ̌ kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Gbo-Nì-Nyɔ̀ Ɓɛ́ Ɔ Fɔ̀nɔ̀ Hwòɖǒ, Ké Nyɔ Ɓɛ́ìn Ɔ Hwòɖǒ Kɔ̃ Dèɛ̀ Kɛ́?

Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ ɔ mu gbo-nì-nyɔ̀ ɖò gãùn ɓɛ́ ɔ ké ɖii-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ tò kɛ. Xwɛ̌ ɔ nyu ná nìɛ̀ kɛ́?

Xwɛ̌ Nyɔ-Dyúa-Nì-Nyɔ̀ Ɓěɔ̀ Nyu Kũ̀à Nyuɛ Zɛ̃̌ɛ̀ Kɛ́?

Ti Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ sɔ̀ kɛɛ, gàa xwéɖé wè ɓɛ́ wa mɔ̀ ma àpɔ́sò ɓěɔ̀ kè nyɔ vɛ̀nɛ̀ ɓěɔ̀ kɛɛ mɔ̀ ma nyɔ-dyúa-nì-nyɔ̀ ɓě ɓó Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nì ma ɖé dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ múɛɛ bìì. Zɛ̃̌ɛ̀ ɖé?

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɛ́fèò Kɛ́?

Bɛ́fèò mɔ̀ dɛ̀ ɓɛ́ wa ɓéɖé kũ̀à kpa ɖɛ ɓě ɓɛ́ wa nì vɔ̃uń wa ké nyuɛ. Cɛ̃́ ɖɛ pàɖǎ ɓá nyɔ ɓě nyuà ɖé kũ̀à kɛɛ jè dyí.

Ðɛ́ Wa Nyu Ðé Bɛ́fèò Ðɔ́ɔ́ Ðò-Ðò Ɓěɔ̀ Zɔ̃̀ Kɛ́?

Dyi-té-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ìn à bɛ́fèò ɖɔ́ɔ́ ɓěɔ̀ séín ɖò gboi téɛ. À nì m̀ ɖáuń ɓɛ́ m̀ kéɛ náa nyu!

Xwɛ̌ Wa Nyu À Céè-Ðɛ̀ Ɓěɔ̀ Céèɛ̀ Kè Wuɖu-Dù Kà Kò Ðò Ɓě Mú Poɛ Kɛ́?

À nyu céè-ɖɛ̀ ɓě ɖé wuɖu-dù 750 zi kɔ̃ ɓě mú. Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè à vɔ̃ ɓɛ́ à kéà kũ̀à nì kà kɛɛ nyu kɛ́?

Xwɛ̌ À Nyu Wíɖí Dyéɛ Ɓó À Kũ̀à Nìà Ɓóɖó-Kpàà Dà Séín Nyɛɛ Nyu Jè Kɛ́?

Ɔ dyi wíɖí dyé jè gbo dyi ní, ɖɛ́ kɔ̃̀ jè à dyí-poìn-kpòòɔ̀ kè ɓiè-kpò tɔ̀ɔ̀ ɓě seà hwɔìn nyɛ́?

Xwíníínɔ̀ Nyɛ́ Kɔ̃̀ Jè Wa Poà Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ ɓě, Ké Xwɛ̌ Wa Nyu Wa Poɛ Kɛ́?

Cɛ̃́ ɖɛ pàɖǎ ɓá kà poo-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ nyu à dyí-poìn-kpò ɓěɔ̀ gbo kpáa kɛ.

Xwɛ̌ À Ɓɛ́ìn Gbo-Kpá-Kpá Tòɛ̀ Ɓó À Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Gbo Gmɔ̀ Jè Kɛ́?

Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ ɓɛ́ wa gmɔ̀ gbo nɔ̀mɔ̀ dyíin nyɛɛ nyuɛ ké wa nyí Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓàìn-ɓàìn. Ðɛ́ ɓě wa po páún ɓɛ́ wa ké Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ gbo gmɔ̀ kɛ́?

Xwɛ̌ Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ Céè-Ðɛ̀-Dyi-Dè-Naínɔ̀ Ɓɛ́ìn À Kpáná Dyí Nyuɛ Kɛ́?

Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ɖìè ɓé dyi mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nì Báɓò dyuò-dyuòɔ̀ kɔ̃ poò? Nyùìn Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ céè-ɖɛ̀-dyi-dè-naínɔ̀ kũ̀à mú.

Ðɛ́ Ɓě M̀ Ɓɛ́ìn À Páɔ̀ Kɔ̃ Dyéɛ Kɛ́?

M̀ ɓɛ́ìn à jè kè ɖɛ ɓě à po jǎà kɛ cɛ̃́ɛ, ɔ kè nì dyi-diè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù dyéɛ.

Nì Mu Jɛ̀hóvà Mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ Nyuùnǹ?

Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ m̀ mú jǎà. Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn tɛ̀mɛ̀ìn ká ɓɛ́ m̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké Ɔ múàǔn po ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú wé séín nyɛ́?