Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Xwɛ̌ M̀ Gmɔ̀ Báɓòɔ̀ Dya Kɛ́?

Xwɛ̌ M̀ Gmɔ̀ Báɓòɔ̀ Dya Kɛ́?

Nì muɛ cɛ̃ìn ɓɛ́ m̀ ké níiń, ɔ mɔ̀ . . .

  • céè-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé nyɔǔn-dyù fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ múù?

  • nɔ́ɔ́ pàɖǎà?

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuù?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

“Ðɛ séín ɓě céè ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀-cèè-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ cɛ̃ wa.”—2 Tímétè 3:16, Dèè-Wùɖù Sùà Kèɛ̀ Ðie.

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ gɔ̃̌ jǔɛ.—Nɔ́ɔ́ 2:1-5.

M̀ ɓɛ́ìn Báɓòɔ̀ nyɔ-hwìè-dà-zàìn-zàìnɔ̀ hwòɖǒ múin dèɛ̀ ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú ɓó wé séín ɓaɖa.—Wɛ́ɖɛ́ 119:105.

M̀ ɓɛ́ìn Jǎà hwòɖǒ-kɔ̃-dè-dè ɓéɖéɛ ɓá ɖé dyúa jè dyí.—Wóɖómà 15:4.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ JǍÀ POƐ CÁÀ?

Ǹdye, ɓó xwíníín tã ɓě nìà kɛ jè:

  • Báɓòɔ̀ muìn gbo. Nyɔ-kpò 40 kò-kò ɓě céè ma Báɓòɔ̀ ɓó zɔ̃ 1,600 xwíníín. Wa ɓáún-ɓáún se ma dyéìn dyɛo, kɛɛ ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ wa céè ma kà kɛɛ muìn gbo, ké wa kpa wuɖu dyúáɖò.

  • Báɓòɔ̀ cɛ̃ jǎà-wùɖù ɓě. Ɓóɖó-kpàà céè-ɖɛ̀ céè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ fṹà ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě ɓá waà nyɔ ɓěɔ̀ toún ɖù jè dyíɛɛ vǐè. Kɛɛ Báɓòɔ̀ céè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ se ná nì. Wa céè ma ɖɛ séín ɓě ɓɛ́ wa mìɔùn bĩ xwa kè ɖɛ ɓě ɓɛ́ waà nyɔ ɓěɔ̀ bĩ xwaa nyɛ̀nɛ̀ɛ̀.—2 Kánáníkɔ̀ 36:15, 16; Wɛ́ɖɛ́ 51:1-4.

  • Kpáá-ɖɛ̀ séín ɓě céèà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ mɔ̀ jǎà. Báɓòɔ̀ cɛ̃ó zɔ̃̌ɔ̀ Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ sùàɔ̀ mú gbɔɔ̀ jè, ké zɔ̃ 200 zi ma hwɛ̀ ké ɔ kpá ma. (Àzédyà 13:17-22) Ɔ zaìn kɔ̃in kà Báɓèɖɔ́ùn mu ma wáɖáa nyuùn wɛ̃. Ké ɔ ɖá ma nyɔ mu ma toɔ̀ dyúa nììn nyɛɛ nyɛ́nɛ́.—Àzédyà 45:1-3.

    Kpáá-ɖɛ̀ vò-vò ɓě ɓɛ́ Báɓòɔ̀ cɛ̃ ma wa jè kɛɛ séín kpá ma nyɛ̀nɛ̀ɛ̀. Kɛɛ má kǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɓéɖé ɔ ké nìee?—2 Píɖɛ̀ 1:21.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Xwɛ̌ Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ dyíin nɔ̀mɔ̀ǐn nyɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé ÀZÉDYÀ 48:17, 182 TÍMÉTÈ 3:16, 17 mú.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Jǎà?

Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ kà bɔ̃̌ nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ mɔ̀ jǎà kɛ́?