Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Xwɛ̌ M̀ Gmɔ̀ Ðɛ Mu Kpáùn Ðé Dyúa Kɛɛ Dya Kɛ́?

Xwɛ̌ M̀ Gmɔ̀ Ðɛ Mu Kpáùn Ðé Dyúa Kɛɛ Dya Kɛ́?

À ɓóɖó-kpàà . . .

  • mu kǎà sèìnǹ?

  • mu dyíin nyìnììn mìɔɔ̀?

  • mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔnǹ?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

“Gèɖèpɔ́ɔ̀ . . . mu wa mícɛ̃̀ séín dyéɖéín dyi sámáùn. Mɛ́-mɛ́ ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Kpé-po-po ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Vĩ̌-vĩ̌ ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Nyɔ-ɖɛ-puà-puà ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Sepóɛɖé ɖɛ ɓě nì ma kĩ́ín nyɛɛ ɖǎ dyi zi.”—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:3, 4, Dèè-Wùɖù Sùà Kèɛ̀ Ðie.

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

Nì mu kũ̀à ɓɛ́ ɔ ɓéɖé xwíníín, ké ɔ dyà hwòɖǒ-dyi-dè-dè kɛɛ nyuùn.—Àzédyà 65:21-23.

Wɛ́-wɛ́ mɔɔ gǎ-dyé-dyé ɖò se nìɛ̌ mu ɖe.—Àzédyà 25:8; 33:24.

M̀ kè nì xwéɖé-dùɔ̀ kè nì ɓǎto ɓě mu fɛ̀ɛ̀ ɓɛ́ ɔ se mánáín-hwɛ̀-hwɛ̀ ɖò ɓéɖéɛɛ múàǔn dyi kpáìn.—Wɛ́ɖɛ́ 37:11, 29.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ JÀÀ POƐ CÁÀ?

Ǹdye, ɓó xwíníín sɔ̃́ ɓě nìà kɛ jè:

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé kpé ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ ɓě ɔ ɖáìn nyɔǔn nyɛ́nɛ́ín nyɛɛ nyu. Ðé Báɓòɔ̀ múɛɛ, Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖòùn ɖé wa ɖáìn “nyɔ ɓéɖéà kpé séín” nyɛ, sepóɛɖé ɔ kpéɔ̀ se sèìn-naín ɖò kɔ̃̀. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 15:3) Ɔ jèɛɛ, ɔ ɓéɖé kpé séín ɓɛ́ ɔ ké à nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓá ɓóɖó-kpàà gbo zĩàìn jè dyíɛɛ nyu ɓɛ́ ɓóɖó-kpàà ké dyíin nɔ̀mɔ̀. Kà Báɓòɔ̀ nyuà cɛ̃ɛ kɛɛ, ɔ ɖá, “Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ìn ɖɛ séín nyuɛ.”—Máfíò 19:26.

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ nìɛ̀ mɔ́ɔuń ɓɛ́ ɔ ké nyɔǔn nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ nyu. Ɔ hwɔìn kà, Jɛ̀hóvà nìɛ̀ mɔ́ɔǔn ɓɛ́ ɔ ké nyɔ ɓě ɖǎǒ zɔ̃̌ɔ̀ mɛ́ɛ fɛ̀ɛ̀ mú po ɖeɛ.—Àzédyà 26:19.

    Ké ɖeɛɛ, Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyú-gàà Jízɛ̀ kánáìn ma wɛ́-nyɔ̀ ɓě dyiɛ. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ nyuɛ ma náa kɛ́? Sepóɛɖé ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɔ kéɛ ma nyu. (Máà 1:40,41) Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ Ɓǎ kpeɖe ɓěɔ̀ jɛ́ɛ́ dyììn ɖé ɔ nyɔǔn gbo-kpá-kpá mú.—Jɔ̃́ɔ́ 14:9.

    Ɔ jèɛɛ, à ɓɛ́ìn jǎà poɛ kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà kè Jízɛ̀ mɔ́ ɓɛ́ wa ké à gbo kpá, ɓɛ́ à ké múàǔn nì ɖé dyúa.—Wɛ́ɖɛ́ 72:12-14; 145:16; 2 Píɖɛ̀ 3:9.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu à ɓóɖó-kpàà gbo zĩàìn ɓɛ́ ɔ ké dyíin nɔ̀mɔ̀ kɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé MÁFÍÒ 6:9, 10DÀNYÁ 2:44 mú.