Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Gǎ-Dyé-Dyé Mu Náá Mánáín Hwɛ̀ìn?

Gǎ-Dyé-Dyé Mu Náá Mánáín Hwɛ̀ìn?

Nì muɛ cɛ̃ìn ɓɛ́ m̀ ké níiń . . .

  • ǹdyeè?

  • gbàoò?

  • ti ɖòɛ̀ ɓaɖaínǹ?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

“Gèɖèpɔ́ɔ̀ . . . mu wa mícɛ̃̀ séín dyéɖéín dyi sámáùn. Mɛ́-mɛ́ ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Kpé-po-po ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Vĩ̌-vĩ̌ ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Nyɔ-ɖɛ-puà-puà ɖò se nìɛ̌ mu ɖe.”—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:3, 4, Dèè-Wùɖù Sùà Kèɛ̀ Ðie.

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

Nì muɛ dyí dyuòùn jɛ́ɛ́ kà ɓɛ́ ɖɛ gbà kã̀ìn-kã̀ìn ɓě nìà à kɔ̃ kpáuń wɛ̃ɛ se Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo sɔ̀ kɛ.—Jĩ́ìn 1:13.

Nì mu hwòɖǒ-dyi-dè-dè ɓéɖéìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyé à wìǐn ɖé à gǎ-dyé-dyé ɓěɔ̀ múɛ.—Zɛ́kɔ̀wáɖádyà 2:8.

Nì muɛ hwòɖǒ kɔ̃ dèìn kà ɓɛ́ gǎ-dyé-dyé séín mu mánáín hwɛ̀ìn jǎà kɛ.—Wɛ́ɖɛ́ 37:9-11.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ JǍÀ POƐ CÁÀ?

Ǹdye, ɓó xwíníín sɔ̃́ ɓě nìà kɛ jè:

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́ gǎ-dyé-dyé kè ɖɛ se dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛɛ mú. Poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ Jɛ̀hóvà Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɔ̀ pùà ma mìɔ ti ɓɛ́ ɔ nyɔ ɓěɔ̀ nìó zɔ̃̌ɔ̀ nyɔ ɓě xwaún gǎ dyéɛń nyɛ. Báɓòɔ̀ ɖá “ti séín waà mú-nyɛ́-nyɔ̀ ɓěɔ̀ pĩ́à ma wa dyiɛɛ,” Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpa ma wìǐn mìɔ.—Tɔ̀ɔ̀-Ɓìɔ̀ 2:18.

    Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́ nyɔ mǔè ɖɛ gbà bũ̌ nyu-nyu mú. Ɔ hwɔìn kà Báɓòɔ̀ ɖá Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́ “sɔ̃ ɓɛ́ ɔ ɖáɓá nyɔ se ɖɛ gbà ɖò nyuɛ” mú.—Nɔ́ɔ́ 6:16,17.

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ ɖé à jè gbo ɖò-ɖò séín. Nyɔ ɖòùn se “nyɔ-bũ̌in-puà-ɖɛ̀ ɖò mɔɔ wìì-ɖɛ̀ ɖò” ɓɛ́ ɔ dyé dyíɛɛ dyuò. Kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyuòɛ̀ dyí ɖekè.—2 Kánáníkɔ̀ 6:29, 30.

    Ɓó ti wè múɛɛ, Jɛ̀hóvà mu gǎ-dyé-dyé ɓɔ́í poùn ɓó nyɔ séín bìì dyììn ɖé ɔ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mú. (Máfíò 6:9,10) Kɛɛ kàǔn wɛ̃ɛ, ɔ dè nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mɔ́à ɔ dyi jǎà-kà kɛɛ hwòɖǒ dyi ɖé hwòɖǒ ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀-ɓɛ̀ɖɛ̀ɛ̀ mú.—Àpɔ́sò 17:27, 2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 1:3, 4.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ wɔ̃́ ɓɛ gǎ-dyé-dyé kéà nì kɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé WÓÐÓMÀ 5:122 PÍÐƐ̀ 3:9 mú.