Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Ðɛ́ Mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

Nì muɛ cɛ̃ìn ɓɛ́ m̀ ké níiń, ɔ mɔ̀ . . .

 • ɖɛ ɖò ɓɛ́ ɔ nì ɖé nì hwòɖǒ xwíníín nyɛɛ̀?

 • nɔ́ɔ̀?

 • gɔ̌mànà ɓɛ́ ɔ nì ɖé dyɔún wɛ̃ɛ̀?

 ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐƐ MƆ̀

“Gèɖèpɔ́ɔ̀ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ mu kã́á-ɓòɖò ɓɛ́ nyɔ ɖò se dyi gbaà ɓɛ́ìn nyɛɛ dyi dèìn.”—Dànyá 2:44, Dèè-Wùɖù Sùà Kèɛ̀ Ðie.

“Dyú ɖò ɖǎ wóɖó ɓó à bìì. Ɔ mu gɔ̌mànàɔ̀ jǔùn.”—Àzédyà 9:6

ÐƐ MƆ̀ Ɔ XWÍNÍÍN ƁÓ M̀ BÌÌƐƐ MƆ̀

 • Gɔ̌mànà sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn m̀ kpáná dyí nyuɛ kɛ.—Àzédyà 48:17, 18.

 • Dyi-káná-káná kè múà ɖé ɓóɖó ɖìè nìà dyiɛń nyɛɛ mú.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:3, 4.

 À ƁƐ́ÌN ÐƐ BÁƁÒƆ̀ CƐ̃ KƐ JǍÀ POƐ CÁÀ?

Ǹdye, ɓó xwíníín sɔ̃́ ɓě nìà kɛ jè:

 • Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɖɛ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nyuùn wɛ̃. Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ kà wa ké ɓaà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ké dyi, ɔ kè kà ɓɛ́ nyɔǔn ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛ. (Máfíò 6:9, 10) Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu ɓaà-wùɖù nìà wɛɛ gɔ̃̌ jǔɛ nyuùn wɛ̃.

  Ti ɓɛ́ ɔ nì ma dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɛɛ, Jízɛ̀ nyí ma nyɔ ɓě ɓɛ́ mɔ́ nì ma wa nyuɛń nyɛɛ ɖii-ɖɛ̀, ɔ kánáìn ma wɛ́-nyɔ̀ ɓě dyi, ké ɔ zà ma nyɔ ɓě gĩɔ! (Máfíò 15:29-38; Jɔ̃́ɔ́ 11:38-44) Ɔ mu Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ nàìn ɖé dyúa jèɛɛ, Jízɛ̀ nyuu-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ kɔ̃in ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɖɛ ɓě ɓɛ́ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nyuùn ɓó nyɔ ɓě ɓɛ́ ɔ muà nàìn nyɛɛ bììɛ.—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 11:15.

 • Ðɛ gbà ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kpáuń wɛ̃ɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu dyiìn kàǔn wɛ̃. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ zɔ̃̌ɔ̀ kà tiɔ̀ ɖǎ dyi xwɛ̃́ìn ɓɛ́ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ké gìɖìǐ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ dyà ní, to kè mɔ́ ɔ kè ɓóɖó-kpàà dyi-túò-túò mu ɓóɖó-kpàà kɔ̃ nììn.—Máfíò 24:3, 7.

  À nì ɖɛ jɛ́ɛ́ ɓě nìà wɛɛ dyéɛń zɛ̃̌ɛ̀. Ɔ jèɛɛ, à ɓɛ́ìn ɔ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu ɖɛ gbà séín ɓě nì kà kɛɛ ɓɔ́í poùn kàǔn wɛ̃.

 POÌN ÐƐ NÌÀ KƐ HWÌÐǏI

Xwɛ̌ cĩ́-cĩ́ mu nììn ti ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ muà ɓóɖó-kpàà nàìn nyɛ́?

Báɓòɔ̀ jǔ dyi-diè-ɖɛ̀ nìà kɛ gɔ̃̌ ɖé WƐ́ÐƐ́ 37:29ÀZÉDYÀ 65:21-23 mú.