Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Jǔɛ!

Ðɛ ɓě nìà kɛ nì páún, ɓɛ́ wa ké m̀ gbo kpa ɓɛ́ m̀ ké kà m̀ kéɛ nyuɛɛ dyé.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 1

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ðá M̀ Ɓɛ́ M̀ Ké Ɔ Ɓǎto Jǔ

Nyɔ ɓě sɔ̀ìn ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ ɖǎ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto ɓě jǔ. M̀ ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto jǔɛ ɖekè.

CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 2

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Mɔ̀ Ɓǎto Kpa Ðɛ Ɓɛ́ M̀ Ɓɛ́ìn Ɓéɖéɛ Kɛ

Ɔ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké gìɖìǐ kè hwòɖǒ-dyi-dè-dè ɓéɖé.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 3

M̀ Ɓéɖé Ɓɛ́ M̀ Ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Jè Cɛ̃́

Ðɛa mu m̀ gbo kpáùn, ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ múɛ kè ɖɛ ɓě ɔ nyɛ́ muɛɛ dyí dyuò.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 4

Kà M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Jè Cɛ̃́ɛ Kɛ

Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎa nyu ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ nyuó zɔ̃̌ɔ̀ kè ɖɛ ɓě ɔ nì nyuɛń kàǔn ɔ kè ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ mu nyuùn ɖé dyúa ɓó à bììɛɛ jè cɛ̃́.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 5

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Ɓě Mu Páɖédǎ Mú Cĩ́ìn

Páɖédǎ se nìɛ̌ mu kà ɓóɖó-kpàà à cĩ́à kɔ̃ zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ nìà kɛ. Xwɛ̌ Páɖédǎ mu nììn nyɛ́?

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 6

Páɖédǎ Ðǎ Dyi Xwɛ̃́ìn!

Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn jǎà poɛ kɛ́?

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 7

Ðɛ́ À Ɓɛ́ìn Cɛ̃́ɛ Sɔ̀ìn Ðé Ðɛ Kpáó Zɔ̃̌ɔ̀ Kɛɛ Múɛ́

Ðɛ́ mɔ̀ ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃à ɓá Nóà jè dyíɛɛ xwíníín ɓó à bìì zɛ̃̌ɛ̀ kɛ́?

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 8

Nyɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Mú-Nyɛ́-Nyɔ̀ Ɓěɛ́?

M̀ ɓɛ́ìn wa dyí dyuòɛ, ɓɛ́ wa ní kɔ̃̀ ɖà m̀ cá.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 9

Nyɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Ɓěɛ́?

Ké ɖɛ́ wa mɔ́ nyɔ̀ ɓě ké dyí dyuò ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛ́?

CƐ̃̀Ɛ́-ÐƐ̀ 10

Kà M̀ Ké Jǎà Ɓiè-Kpòòɔ̀ Dyí Dyuòɛ̀ Nyuɛ

Ðɛ ɓě nì ɓó ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké ɔ dyí dyuòɛ.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 11

Poìn Ɓiè-kpò Seà Jǎà Kɛɛ Kɔ̃ín!

Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn ɓiè-kpò seà jǎà kɛɛ dyí dyuòɛ̀ kɛ́? Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ nyìnìàìn dyíin cá kɛ́?

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 12

À Dyi Mɛ́ín Ðɛ́ Kpá À Gboɛ́?

Báɓòɔ̀ se à hwìɖǐi-kpèìn-ɖɛ̀ ɖò mú seɛ ɓɛ́ìn

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 13

Hwĩɔ̀-ɖɛ̀ Kè Hwe-Kpèɖè Mɔ̀ Ðɛ Gbà

Xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́à wa múɛ́?

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 14

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Ɓě Poìn Ðɛ-Gbà-Nyu-Nyu Kɔ̃ín

Ðɛ́ mɔ̀à xwai-nyuu-ɖɛ ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́à mú kɛ́?

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 15

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Ɓě Nyu Ðɛ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin

Ðɛ́ mɔ̀ kũ̀à nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn nyuɛ, ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto ɓě jǔ kɛ́?

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 16

Tɛ̀mɛ̀ìn Kà Ɓɛ́ M̀ Ðɛ̀ɓɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Múɛ

Ɓɛ́ nyɔ ɖò ké nì ɓǎto jǔ tee ní, m̀ ɓéɖé ɓɛ́ m̀ ké ɔ gbo wùɖù, ké m̀ tò ɔ ɖùǔ gbo, ké ɔ tò m̀ ɖùǔ gbo. Ké ɖeɛɛ, m̀ cɛ̃ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓě ɓá nì ɓǎtoɔ̀ jè dyíɛɛ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo. Kà dyúáɖòɔ̀ kǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto jǔ-jǔ nì.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 17

Ɓɛ́ Nyɔ Ðò Ké Nì Ɓǎto Jǔ Tee Ní, M̀ Ɓéɖé Ɓɛ́ M̀ Ké Ɔ Ɓǎto Jǔ Ðekè

Kà nì mu ɖɛ pàɖǎ cɛ̃́ìn ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛɛ, kǎà nì ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓó ɔ bììɛɛ mu kɔ̃ kpáùn.

CƐ̃́Ɛ́-ÐƐ̀ 18

Jǔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ɓǎto Kánáá Pū!

Sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ mɔ̀ nyíí-ɖɛ̀ kpa ɖɛ mìɔ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu nyɔ séín ɓě ɓɛ́ wa jǔ ɔ ɓǎto ɓěɛɛ nyíìn nyɛ.