Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

Nì Muɛ Mɔ́ùn Ɓɛ́ M̀ Ké Jǎàɔ̀ Dyí Dyuòò?

Nì Muɛ Mɔ́ùn Ɓɛ́ M̀ Ké Jǎàɔ̀ Dyí Dyuòò?

JǍÀ ɓá ɖɛ́ jè dyíɛ́? Jǎà ɓá dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖíɛ́ ɓě ɓɛ́ nyɔǔn ɖǎ dyi diè kɛɛ jè dyí. Ti ɖíɛ́ ɓě ní, m̀ ɖǎ dyi-diè-ɖɛ̀ nì kà ɓěɛ jè hwìɖǐi poìn ɖò. Wa mɔ̀:

  • Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ ɖé à jè gbo jǎà?

  • To kè gǎ-dyé-dyé mu náá mánáín hwɛ̀ìnǹ?

  • À dyi mɛ́ín ɖɛ́ kpá à gboɛ́?

  • Hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɖò nì ɓó nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ bìì?

  • Xwɛ̌ ḿ ɓɛ́ìn ɓaà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké ní ɓaà-wùɖùɔ̀ wɔ̃́ kɛ́?

  • Xwɛ̌ ḿ ɓɛ́ìn múàǔn nìɛ̀ ɖé ní cĩ́-cĩ́ɔ̀ múɛ́?

Dɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě dyi mɔ́ɔ kɛ́? M̀ dyiɔ́ má céè-ɖɛ̀-pèɖèìn-naín ɓě mu ní, m̀ ɓɛ́ìn céè-ɖɛ̀ táázĩ̀ìn ɓě ɓɛ́ wa ɖá wa tò gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓěɛɛ ɖé dyéɛ. Kɛɛ céè-ɖɛ̀ ɓěɛ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě se gbo muìn kpɛ́-kpɛ́. Wa ɖíɛ́ ɓě hwɔìn kà wa kpa ɖɛ ɓó ti wè xwíníín nyɛ, kɛɛ ti wè ɖǎ ziín, wa se kũ̀à-mú-nyùìn-ɖɛ̀ ɖò ɖe, ké wa zàìn wa dyí mɔɔ wa dè wa bɛ̃̌ǐn.

Kɛɛ céè-ɖɛ̀ ɖò ɓɛ́ ɔ ɓéɖé gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓɛ́ nyɔ ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kɛɛ nì ɓó. Ɔ mɔ̀ jǎà-cèè-ɖɛ̀. Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì cɛ̃ɛ ma ɖé ɓaà-wùɖù mú, ké ɔ ɖá, “Nì wuɖuɔ̀ mɔ̀ jǎà.” (Jɔ̃́ɔ́ 17:17) Zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ, à dyuòɛ̀ kà ɓɛ́ Wuɖu nìà wɛ mɔ̀ Báɓòɔ̀ kɛ. Ðé mí tɔ̀ɔ̀ ɓě kɔà ɓó dyíɛ kɔ̃ɛɛ, nì mu Báɓòɔ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù wáɖáá ɓě mɔ̀à jǎà kɛɛ dyéìn ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà ɖé kɔ̃in nyɛɛ bìì.

 Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kɔ̃̀ Ðé À Jè Gbo Jǎà?

XWÍNÍÍN KƆ̃̀ JÈ DYI-DIÈ-ÐƐ̀ NÌÀ KƐ DYIÀ NYƆ HWÌÐǏIƐ: À cĩ́ ɓóɖó-kpà ɓɛ́ hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyìnììn kè se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ dyíìn kɔ̃in nyɛɛ kɔ̃. Ɓiè-kpò pàɖǎ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ gǎ ɓě ɓɛ́ à dyéà kɛɛ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ kɛ.

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐ: Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní nyuɛ fɔɔ ɓɛ́ ɖɛ gbà ké kpá. Jóɓò 34:10 ɖá, “Gèɖèpɔ́ɔ̀ se ɖɛ gbà ɖò nyuɛ ɓɛ́ìn fɔɔ cá. Kpé-séín-ɓéɖé-Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní nyu ɖɛ se dyí sɛ́ɖɛ́ìn nyɛ.” Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɔ̀ ɖǎ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin gbɔ po ɓó nyɔǔn bìì. Ɔ jèɛɛ, kà Jízɛ̀ ɖá à mɛ ɓaà kɛɛ kɛà kɛ̀. “A ɓǎ, mɔ̀ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ, . . . nì kã́á-ɓòɖòɔ̀ mɛ dyi. Wa mɛ nyu nì mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃, kà ɔ nyuà nìɛ̀ ɖé dyɔún wɛ̃.” (Máfíò 6:9, 10) Sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɔ̃̀ ɖé à jè gbo mìɔ jèɛɛ, ɔ ɖǎ ɖɛ séín nyu ɓɛ́ ɔ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ɔ̀ ké jǎà kpá wɛ̃́ɛ́.—Jɔ̃́ɔ́ 3:16.

Ké ɖeɛɛ, dyé Jɛ́nɛ́sì 1:26-28 kè Jĩ́ìn 1:13 ɔ kè 1 Píɖɛ̀ 5:6, 7.

To Kè Gǎ-Dyé-Dyé Mu Náá Mánáín Hwɛ̀ìnǹ?

XWÍNÍÍN KƆ̃̀ JÈ DYI-DIÈ-ÐƐ̀ NÌÀ KƐ DYIÀ NYƆ HWÌÐǏIƐ: To nì nyɔ pàɖǎ fɛ̀ɛ̀ mu gbɔɔ̀ǔn kánáá pū. À séín ɖǎ gǎ-dyé-dyé mú zĩ̀ìn.

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐ: Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ ti ɖò ɓɛ́ ɔ muɛ nyuùn ɓɛ́ gìɖìǐ ké ɓóɖó-kpàà dà séín nìɛɛ jè. Ðé ɔ Kã́á-ɓòɖò ɓɛ́ ɔ mɔ̀à dyɔún-gɔ̌mànà kɛ xwíɖíiɛɛ, “ɓóɖó-dù ɖò se ɔ mǔè-ɓòɖò-dù ɖò to kɔ̃ kpaá mu ɖe.” Kɛɛ “wa muá waà gàsíà ɓěɔ̀ ɓóɖó-wàìn-ɖɛ̀ ɓě mú ɓaɖaùn.” (Àzédyà 2:4) Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ kè gǎ-dyé-dyé séín dyi zĩ̀ìn. Báɓòɔ̀ ɖá, “[Gèɖèpɔ́ɔ̀] mu wa mícɛ̃̀ séín dyéɖéín dyi sámáùn. Mɛ́-mɛ́ ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Kpé-po-po ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Vĩ̌-vĩ̌ ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Nyɔ-ɖɛ-puà-puà ɖò se nìɛ̌ mu ɖe. Sepóɛɖé ɖɛ ɓě nì ma kĩ́ín nyɛɛ [mɔ̀à se-dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ ɓě ɔ kè gǎ-dyé-dyé ɓěɛɛ] ɖǎ dyi zi.”—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:3, 4.

Ké ɖeɛɛ, dyé Wɛ́ɖɛ́ 37:10, 11; 46:9 kè Mákà 4:1-4.

À Dyi Mɛ́ín Ðɛ́ Kpá À Gboɛ́?

XWÍNÍÍN KƆ̃̀ JÈ DYI-DIÈ-ÐƐ̀ NÌÀ KƐ DYIÀ NYƆ HWÌÐǏIƐ: Ɓóɖó-kpàà ɓiè-kpò pàɖǎ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, ɖɛ ɖò ɓɛ́ ɔ cĩ́ kánáá pūɛɛ sɔ̀ nyɔ̀ɔ̀ mú. Nyɔ ɖíɛ́ ɓě hwòɖǒ ɖá nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ ɓɛ́ìn nyɔ ɓě nìà cĩ́ɛń keɛɛ ɖɛ gbà bũ̌ nyuɛ, mɔɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyéìn ɖɛ-gbà-nyu-nyɔ̀ ɓě gǎ ɖé hɛ́ɛ̀-nyɛ̀ mú.

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐ: Nyɔ ɖò dyi mɛ́ín, ɔ se nì ɖe fɔɔ. Ìkíɖísìásì 9:5 ɖá, “Nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖǎà mɛ́ɛ se ɖɛ ɖò dyí dyuò ɖe.” Kà nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ seà ɖɛ ɖò dyí dyuò ɖe, ké ɖɛ ɖò ní puàà wa, mɔɔ wa ní dyéà ɖɛ ɖò dyí ɖeɛɛ, nìí, wa se nyɔ ɓě nìà cĩ́ɛń keɛɛ gbo kpáa ɓɛ́ìn mɔɔ wa ɖɛ gbà ɖò bũ̌ nyuɛ ɓɛ́ìn.—Wɛ́ɖɛ́ 146:3, 4.

Ké ɖeɛɛ, dyé Jɛ́nɛ́sì 3:19 kè Ìkíɖísìásì 9:6, 10.

 Hwòɖǒ-Kɔ̃-Ðè-Ðɛ̀ Ðò Nì Ɓó Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Bìì?

XWÍNÍÍN KƆ̃̀ JÈ DYI-DIÈ-ÐƐ̀ NÌÀ KƐ DYIÀ NYƆ HWÌÐǏIƐ: À mɔ́ ɓɛ́ à ké cĩ́, ké à mɔ́ ɓɛ́ à kè à ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɓě ké fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn. Ɔ kpá jɛ́ɛ́ kà ɓɛ́ à ɖɛ̀ɓɛ̀-nyɔ̀ ɖò dyi mɛ́ín, ɔ tó nyu à xwéé ɓɛ́ à ké ɔ dyé ɖeɛ.

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐ: Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ pàɖǎ mu gĩɔ wóɖóùn. Jízɛ̀ cɛ̃ɛ ma kà ɓɛ́ “nyɔǔn séín ɓě ɖǎà mɛ́, ké wa ɖǎ ma wa dyóɖóún zàa . . . mu waà gmàà ɓěɔ̀ mú sɔ̀ùn” wɛ̃. (Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29) Nyɔ ɓě muà gĩɔ wóɖóùn wɛ̃ɛ mu páɖédǎ mú cĩ́ɛ ɓɛ́ìn nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃, kà ɓɛ́ ɔ mɔ̀ ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ kĩ́ín nyɛ. (Àzédyà 65:21-23) Dyi-káná-káná se kɛɛ ɖò ɓéɖé kè sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ mɔ̀ ɖɛ ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖáìn nyɔ ɓě nyuà ɔ wuɖuɛɛ nyɛ́nɛ́ín ɓó ɖé dyúa bììɛ. Báɓòɔ̀ ɖá, “Dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mu ɓóɖóɔ̀ wuɖuí kɔ̃̀ùn, ɓɛ́ wa kéɛ mú cĩ́ kánáá pū.”—Wɛ́ɖɛ́ 37:29.

Ké ɖeɛɛ, dyé Jóɓò 14:14, 15 kè Ðúù 7:11-17 ɔ kè Àpɔ́sò 24:15.

Xwɛ̌ Ḿ Ɓɛ́ìn Ɓaà Ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Ké Ní Ɓaà-Wùɖùɔ̀ Wɔ̃́ Kɛ́?

XWÍNÍÍN KƆ̃̀ JÈ DYI-DIÈ-ÐƐ̀ NÌÀ KƐ DYIÀ NYƆ HWÌÐǏIƐ: Nyɔ ɓě nìà ɓiè-kpò séín múɛɛ ɓaà ní dyɛo, kɛɛ wa pàɖǎ poɛ̀n hwìɖǐi kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ní wɔ̃́ wa ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ kɛ.

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐ: Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma kà ɓɛ́ à mɛ ɓɔ́ ɓaà-wùɖù ɓě kɔ̃in kpaa kɛ. Ɔ ɖá, “Ɓě dyi ɓaàǔn nìǐn, ɓěǐn ɖá ɓɛ́ ɓě ké wuɖu fóɖóún kɔ̃in kpa.” (Máfíò 6:7) À dyi mɔ́ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké à ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ɖùǔ gbo tò ní, nìí, à mɛ ɓaà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɔ hwìɖǐi-dè-kà. Ɓɛ́ à kéɛ náa nyuɛ ɓɛ́ìn nyɛɛ, à ɓéɖé ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ jè cɛ̃́ ɓɛ́ à ɓaà-wùɖùɔ̀ kè ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ ké gbo muìn. Kĩ́ín-kĩ́ín Jɔ̃́ɔ́ 5:14 zàìn kɔ̃in, ké ɔ ɖá, “À dyi [Gèɖèpɔ́ɔ̀] ɖɛ ɖò zɔ̀ìn, ké ɔ dyi ɔ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ jǔǐn, nìí, ɔ mu à wuɖu wɔ̃́ùn.”

Ké ɖeɛɛ, dyé Wɛ́ɖɛ́ 65:2 kè Jɔ̃́ɔ́ 14:6, 14 ɔ kè 1 Jɔ̃́ɔ́ 3:22.

Xwɛ̌ Ḿ Ɓɛ́ìn Múàǔn Nìɛ̀ Ðé Ní Cĩ́-Cĩ́ɔ̀ Múɛ́?

XWÍNÍÍN KƆ̃̀ JÈ DYI-DIÈ-ÐƐ̀ NÌÀ KƐ DYIÀ NYƆ HWÌÐǏIƐ: Nyɔ ɓáún-ɓáún hwòɖǒ ɖá wíɖí kè nyɛ́nɛ́-mu-mu mɔɔ dyíin-nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ ɓɛ́ìn wa múàǔn poɛ. Ɔ jèɛɛ, wa vɔ̃ ɓɛ́ wa ké ɖɛ ɓě nìà kɛ ɓéɖé, kɛɛ wa ní dyé múà ɓɛ́ wa mɔ́à dyiɛɛ ɖé ɖɛ ɓěa mú.

ÐƐ BÁƁÒƆ̀ TƐ̀MƐ̀ÌN NYƐ: Jízɛ̀ zà ma ɖɛ jɛ́ɛ́ ɓɛ́ìn nyɔ múàǔn poɛ kɛɛ da, ké ɔ ɖá, “Mana nì nyɔ ɓě ɓɛ́ wa wɔ̃́ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀, ké wa nyuɛ kɛɛ kɔ̃.” (Ðúù 11:28) Ɔ jǔ ké à dyi jǎà ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyí, kè ɔ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓá à jè dyíɛɛ jè cɛ̃́ ní, nìí, à ɓɛ́ìn múàǔn kpáa jǎà. Jǎà nìà wɛ nì ɖé Báɓòɔ̀ mú. Jǎà nìà wɛ dyí-dyuò-dyuò ɓɛ́ìn à gbo kpáa ɓɛ́ à ké ɖɛ ɓɛ́ ɔ kpa ɖɛ jɛ́ɛ́ kɛ, ɔ kè ɖɛ se ɖɛ kpaa dyí dyuò. À dyiɛ gbo wɔ̃́ìn ɓɛ́ Báɓòɔ̀ ké à hwìè dà zàìn ɖé à gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓě kè à nyuu-ɖɛ̀ ɓě mú ní, nìí, à cĩ́-cĩ́ɔ̀ mu xwíníín kɔ̃̀ùn.

Ké ɖeɛɛ, dyé Nɔ́ɔ́ 3:5, 6, 13-18 kè 1 Tímétè 6:9, 10.

 À ɖǎ Báɓòɔ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ mɛ̀nɛ̌ìn-ɖò bììɛɛ kɔ̃in gmɔìn ɖɛ wè. Kɛɛ nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké ɔ pàɖǎ dyí dyuòò? Ɔ jǔ ké m̀ dyi “nyɔ ɓě ɓɛ́ wa wɔ̃́ Gèɖèpɔ́ɔ̀-wùɖùɔ̀, ké wa nyuɛ kɛɛ” hwìɛ̀ nììn, nìí, ɔ se hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀. Dyi-diè-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɓɛ́ìn m̀ hwìdǐi dyiɛ. Ɔ hwɔìn kà, ‘ɔ jǔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyiɔ́ à jè gbo kɔ̃̀ ní, nìí, xwíníínɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ wɔ̃́àìn gbo ɓɛ́ nàmàǔn kè gǎ-dyé-dyé pàɖǎ kéà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ nì keɛ́? Xwɛ̌ ḿ ɓɛ́ìn ní xwéɖé-dùɔ̀ cĩ́-cĩ́ dyíin nɔ̀mɔ̀ìn nyɛ́?’ Báɓòɔ̀ tò gɔ̃̌-jǔ-wùɖù séín ɓě ɓɛ́ìn à hwòɖǒ dyi dèɛ̀ kɛɛ ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛ kè dyi-diè-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě bìì.

Kɛɛ nyɔ ɓáún-ɓáún se mɔ́ ɓɛ́ wa ké Báɓòɔ̀ mú gmɔ̀. Wa gmɔ̀ɔ̀ dya kà céè-ɖɛ̀-kpò vɛ̀nɛ̀ ɓɛ́ tiɔ̀ ɖíɛ́ ɓě ní ɔ kàmà muìn wɔ̃́uń wɛ̃. M̀ mɔ́ gbo-kpá-kpá ɓɛ́ m̀ ké gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě dyé ɖé Báɓòɔ̀ múù? Jɛ̀hóvà Zàse ɓě tò ɖɛ sɔ̃́ ɓě ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa kɛ.

Ɔ kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ mɔ̀, céè-ɖɛ̀ mɔ̀à Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́? ɓɛ́ wa nyu ɓɛ́ ɔ ké nyɔ ɓě seà ti pàɖǎ ɓéɖéɛɛ gbo kpá ɓɛ́ wa ké Báɓòɔ̀ gɔ̃̌-jǔ-wùɖù wáɖáá ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě bììɛɛ múin gmɔìn. Ɔ sɔ̃́ nììnɔ̀ mɔ̀, Báɓò cɛ̃́-cɛ̃́ pídyi ɓɛ́ ɔ nì páún wɛ̃. Jɛ̀hóvà Zàse ɖò ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn kpé ɓɛ́ ɔ ké Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ ɓɛ́ìn m̀ ɓíɖí-taún mɔɔ dà ɓɛ́ ɔ mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓó m̀ bììɛɛ dyiɛ, ɓɛ́ m̀ kè ɔ ké ti wè dyí ɖú wíkì séín xwíníín ɓɛ́ ɓě ké Báɓòɔ̀ cɛ̃́ pídyi. Nyɔ méɔ̀ùn ɓě ɖǎ kpáná dyé sɔ̀ìn ɖé ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ nìà kɛ mú ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Wa ɓáún-ɓáún cɛ̃ɛ ɖé múà-hwòɖǒ mú, ké wa ɖá, “Ḿ ɖǎ jǎàɔ̀ dyé!”

M̀ se kɔ́mɔ́-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɖò dyéɛ ɓɛ́ìn ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ nìà kɛ dyí zi. Báɓòɔ̀ jǎà-wùɖù buɛ̀ à se-ɖɛ̀ kè hwòɖǒ-kɔ̃in-cá-cá ɔ kè fã̀à peɖe-peɖe xwaún. Ɔ nyí à hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ kè hwòɖǒ-po-naín ɔ kè múà. Jízɛ̀ ɖá, “Ɓě mu jǎà dyí dyuòùn, ké jǎàɔ̀ mu ɓě buɛ̀ìn.”—Jɔ̃́ɔ́ 8:32.