1. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn kpaà ɖɛ ɓɛ́ xwéɖé-dùɔ̀ kéà múàǔn nìɛ̀?

Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ sɔ̀ìn ɖé Jɛ̀hóvà mɔ̀à múà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ gbo. Ɔ mɔ̀ nyɔ mɔ́ ɓɛ́ xwéɖé-dù ɓěɔ̀ kéà múàǔn nìɛ̀. (1 Tímétè 1:11) Ɔ mɔ̀ nyɔ dè ma dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn gbɔ. Ɓɛ́ múà ké xwéɖé-dù mú nìɛɛ ɔ kpa ɖɛ ɓɛ́ gɔ̌mànà ké dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn hèè kɔ̃in poìn, sepóɛɖé ɔ nyuɛ ɓɛ́ dyú-mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě ké ɓíɖíi sɔ̀ ɖé gìɖìǐ mú. Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mɛ dyé gma ɓá dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn jè dyí ɖé dɛ̀ wa cĩ́à kɛɛ kpéín.​—Ðúù 2:1, 4, 5 wuɖuún.

Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ gmɔ̀ dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn dya kɛ́? Ɔ mɔ́ ɓɛ́ màa kè gàa ké gbo kpɔ̃ìn, ɓɛ́ wa ké se mú sɔ̀ìn. Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ nyɔ́nɔ́-ɓǎ ɓě kè waà gmàà ɓěɔ̀ ké gbo kpɔ̃ìn. (Híìbúɖúù 13:4) Ɔ nyɛ́ ɓɔ́ìn-ɓɔ́ìn mú. (Máɖékà 2:16) Kɛɛ, ɔ wɔ̃́ ɓɛ́ Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě ké ɓɔ́ìn ɓɛ́ wa ké màa mɔɔ gàa kà kò ɖò dyi kpɔ̃, ɔ jǔ ké wa ɖò dyi gbàɖàùn po ní.​—Máfíò 19:3-6, 9 wuɖuún.

2. Xwɛ̌ nyɔ́nɔ́-ɓǎ kè ɔ gmàà kɔ̃̀ ɓɛ́ wa ké wa mǔè dyi kpɔ̃ sɔ̃̀ nyuɛ́?

ɛ̀hóvà mɛ ma màa kè gàa ɓɛ́ wa ké ma gbo-kpá-nyɔ̀ jǔ ɖé dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn mú. (Jɛ́nɛ́sì 2:18) Nyɔ́nɔ́-ɓǎ nì xwéɖé-dùɔ̀ kɔ̃in jèɛɛ, ɔ ɓéɖé ɔ ké ɖɛ ɓě nìà kɛɛ nyu, ɔ ké ɖii-ɖɛ̀, kè mú-po-ɖɔ̀, ɔ kè pɛ̃́-naún dyi mɔ́. Ɔ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké wa Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè tɛ̀mɛ̀ìn. Ɔ ɓéɖé ɔ ké ɔ mìɔùn tò ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. Nyɔ́nɔ́-ɓǎ kè ɔ gmàà mɛ ɖɛɓɛìn ɖɛ̀ɓɛ̀ìn mú, wa ké kpéín dyéin-dyéin ɓéɖé. Nyɔ́nɔ́-ɓǎ kè ɔ gmàà mɛ cɛ̃́ kɔ̃in-zĩ̀ìn-zĩ̀ìn ɓɛ́ múà ké dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ mú ní, sepóɛɖé wa séín ɓéɖé kɛɛ jè.​—Ìfísĩ̀ɔ̀ 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Píɖɛ̀ 3:7 wuɖuún.

3. M̀ mɛ sɔ̀ dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn seà múàǔn nì kɛɛ múú?

Ɔ jǔ ké ɓě dyi ti kàmàǔn-kàmàǔn dyé ɖé ɓě dyi-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìnɔ̀ mú ní, ɓě mɛ vɔ̃ ɓɛ́ ɓě ké gbo kpɔ̃ìn ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀  13:4, 5) Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ seɛ cɛ̃ ɓɛ́ ɔ ké níiń ɓě mɛ sɔ̀ìn bũ̌ ɔ jǔ ké fũ̀à-fṹá dyi dyi ní.​—1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 7:10-13 wuɖuún.

4. Dyú ɓě, ɖɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓě bììɛ́?

Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ ɓě ké múà mú nì. Ɔ nyí ɓě náún-po-wùɖù nɔ̀mɔ̀ dyíin kà nyɔ-gmɔ̀ ké ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ múàǔn dyi kpáìn nyuɛ. Ɔ mɔ́ ɓɛ́ ɓě ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin dyé sɔ̀ìn ɖé ɓě wóɖóìn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ kè wa ɖɛ-dyuò-dyuò mú. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:20) Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ ɓě ké ɖɛ ɓě ɓá ɓěɛ mɛ-nyɔ̀ kè ɔ dyú-gààɔ̀ bìì kũ̀à nyu-nyu jè dyíɛɛ múàǔn dyi kpáìn ɖekè.​—Ìkíɖísìásì 11:9–12:1; Máfíò 19:13-15; 21:15-16 wuɖuún.

5. Wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě, xwɛ̌ ɓě dyú ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn múàǔn nìɛ̀ kɛ́?

Ɓě mɛ nyu kũ̀à kóɖó-kóɖó ɓɛ́ ɓě ké ɖii-ɖɛ̀, kè pɛ̃́-naún, ɔ kè mú-po-ɖɔ̀ ɓěɛ dyú ɓěɔ̀ nyí. (1 Tímétè 5:8) Kɛɛ, hwɛ̀ wa ké múàǔn nìɛɛ, ɓě ɓéɖé ɓɛ́ ɓě ké kà wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mú ɖɛ̀ɓɛ̀, ɔ kè kà wa kéɛ jè cɛ̃́ kɛɛ wa tɛ̀mɛ̀ìn ɖekè. (Ìfísĩ̀ɔ̀ 6:4) Kà ɓě mu Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn dyí tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ ɓɛ́ìn ɓě dyú ɓěɔ̀ hwòɖǒ kpɔ̃ɔ. Ɓě dyi wa ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ mú ní, nìí, wa hwìɖǐǐ-poìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn dyí sɛ́ɖɛ́ìn.​—Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 6:4-7; Nɔ́ɔ́ 22:6 wuɖuún.

M̀ dyi dyú ɓě ɓàìn ké m̀ dyi wa kpéí po ní, ɔ nyu wa nɔ̀mɔ̀ dyíin dyí. Wa kɔ̃̀ ɓɛ́ ɓě ké wa ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn kè ɓɛ́ ɓě ké wa dyí sɛ́ɖɛ́ìn ɖekè. Ðɛ-tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn nìà kɛɛ gmɔ̀ wa dyí ɓɛ́ wa ní kɔ̃̀ ɖà kpeɖe gbà ɓɛ́ ɔ ɓɛ́àìn nyuɛ ɓɛ́ wa ké se múàǔn nìɛɛ mú kpá. (Nɔ́ɔ́ 22:15) Kɛɛ, dyú kpeɖe zà-zà se ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn kà mɔɔ gànà kà nì.​—Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:21 wuɖuún.

Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ nyu céè-ɖɛ̀ vò-vò ɓɛ́ wa ké dyú wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě kè wa dyú ɓě gbo kpá jɛ́ɛ́. Céè-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ mú.​—Wɛ́ɖɛ́ 19:7, 11 wuɖuún.