Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Gã wuɖu-dù Bassa (Liberia)

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 12

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Bũ̌in Xwɛ̃́ìn Nyɛ́?

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ Bũ̌in Xwɛ̃́ìn Nyɛ́?

1. Gèɖèpɔ́ɔ̀ tò ɓaà-wùɖù séín ɖùǔ gboò?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖá nyɔǔn séín ɓɛ́ wa ké ɔ bũ̌in xwɛ̃́ìn ɖé ɓaà-ɓaà mú. (Wɛ́ɖɛ́ 65:2) Kɛɛ, ɔ ní tò ɓaà-wùɖù séín ɖùǔ gbo. Ɔ hwɔìn kà, gàa ɓɛ́ ɔ kpɔ̃ ɔ gmàà gbàà-kà kɛɛ, ɓaà-wùɖù ní nyinii ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo. (1 Píɖɛ̀ 3:7) Ké ɖeɛɛ, ti Éézùɖùɛ̀-nyɔ̀ ɓěɔ̀ gã̀ ma ɖɛ gbà nyuɛń dyi teeɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɔ́ ma wa ɓaà-wùɖù ɓěɔ̀ ní. Wáɖáá kɛɛ, à mɛ ɓɔ́ ɓaà-ɓaà dyɔ́-ɖɛ̀ ɖáìn sepóɛɖé nyɔ kɔ̃̀ ɓaà-wùɖù ɓɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ kɛɛ ɖé ɔ tò ɖùǔ gbo. Ɔ nì ná dyɛo, kɛɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu nàmàǔn kã̀ìn-kã̀ìn séín nyu-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa táà wa nàmàǔn kpèɖè ɓěɔ̀ dyiɛɛ ɓaà-wùɖù wɔ̃́ùn.Àzédyà 1:15; 55:7 wuɖuún.

2 Xwɛ̌ à mɛ nyu ɓaà kɛ́?

Ɓaà-ɓaà mɔ̀ à ɓiè-ɓièɔ̀ ɖò, ɔ jèɛɛ, à mɛ ɓaà à Mɛ-nyɔ̀ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ ɖòùn. (Máfíò 4:10; 6:9) Ké ɖeɛɛ, à ɓéɖé kɛɛ jèɛɛ, à mɛ ɓaìn ɖé Jízɛ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ mú, sepóɛɖé ɔ mɛ́ ɓó à nàmàǔn jè. (Jɔ̃́ɔ́ 14:6) Jɛ̀hóvà se mɔ́ ɓɛ́ à ké ɖɛ-nì-hwìɖǐi ɓaà-wùɖù, mɔɔ dyɛ̀ wa céèà kɛɛ kɔ̃in kpa. Ɔ mɔ́ ɓɛ́ à ké ɓaà sɔ̀ìn ɖé à hwòɖǒɔ̀ bũ̌.Máfíò 6:7; Fèɖópĩ̀ɔ̀ 4:6, 7 wuɖuún.

À dyi à hwòɖǒɔ̀ bũ̌ ɓaàìn ní, à Mɛ-nyɔ̀ wɔ̃́ɔ ní. (1 Sámíò 1:12, 13) Ɔ ɖá à nììn ɓɛ́ à ké ɓaà ti séín. Ɔ hwɔìn kà gànà-kṹún kè ɔ ɖíí-dyú hwìo, kè à ɖɛ ɖii tììn, ɔ kè à dyi fũ̀à-fṹá mú nììn.Wɛ́ɖɛ́ 55:22; Máfíò 15:36 wuɖuún.

3. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě poàìn dyí kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn se dyɔ́-ɖɛ, sepóɛɖé nyɔ ɓě ɓɛ́ à nìà wa hwìɛ̀ cĩ́ɛń nyɛɛ se Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐǐ taɓa, ké wa ɓaɖa ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ cɛ̃ ɓá gìɖìǐ ké ɓóɖó-kpàà kɔ̃ nì jè dyíɛɛ dyɔ́. (2 Tímétè 3:1, 4; 2 Píɖɛ̀ 3:3, 13) Ɔ jèɛɛ, à ɓéɖé à ké kpéí-po-po ɓɛ́ ɔ sɔ̀ìn ɖé à mǔè ɓě hwìɛ̀ nì-nì múɛɛ ɓéɖé, kè ɓɛ́ à mɔ̀ùn ké wa kpéí po ɖekè.—Zà Híìbúɖúù 10:24, 25 wuɖuún.

 Nyɔ ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ múɛɛ hwìɛ̀-nì-nì kpá à nììn gbo ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn. Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ dyí-poìn-poìn nyí à nììn ti nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓɛ́ à ké nɔ̀mɔ̀ dyíin sɔ̀àìn ɖé à mǔè ɓě nììn hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa múɛɛ dyé.Wóɖómà 1:11, 12 wuɖuún.

4. Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn nyɛ́?

M̀ ɓɛ́ìn Jɛ̀hóvà bũ̌in xwɛ̃́ìn ɖé ɖɛ ɓě m̀ ɖǎà cɛ̃́ sɔ̀ìn ɖé ɔ Wuɖuɔ̀ múɛɛ hwìɖǐi-nàìn-nàìn mú. Poìn ɔ nyu-ɖɛ̀ ɓě kè ɔ náún-po-wùɖù ɓě, ɔ kè ɔ nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ jè hwìɖǐi. Ɓaà-ɓaà kè ɖɛ hwìɖǐi-nàìn-nàìn kpá à nììn gbo ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ kè ɔ hwòɖǒ-fɔ̀nɔ̀-fɔ̀nɔ̀ɔ̀ múin wɔ̃́.Jasúé 1:8; Wɛ́ɖɛ́ 1:1-3 wuɖuún.

M̀ se Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn ɓɛ́ìn ɔ sèìn dyɛ m̀ taɓa ɔ hwìɖǐǐ hwɛ̀. Kɛɛ hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa nì kà fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɓéɖé ɔ kéà ɖɛ ɖi kɛɛ nìà kɛ. M̀ mɛ nyí nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ ɖii-ɖɛ̀ dyììn ɖé ɖɛ ɓě m̀ taɓa hwìɖǐiɛɛ hwìɖǐi-nàìn-nàìn mú.Máfíò 4:4; Híìbúɖúù 11:1, 6 wuɖuún.

5. Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn mu m̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin dyí nyuùn wɛ̃́?

Jɛ̀hóvà kɔ̃̀ ɖé nyɔ ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀à ɔ múɛɛ jè gbo. Ɔ ɓɛ́ìn wa hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa kè wa sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-dèɛ̀ nàdǐ séín xwaún póɛ̀n. (Wɛ́ɖɛ́ 91:1, 2, 7-10) Ɔ po à nììn náún ɓá cĩ́-cĩ́ ɓě ɓɛ́ wa ɓɛ́ìn à dyɔɔ̀ kè à múàǔn-kpá-kpá nàdǐ mú poɛɛ jè dyí. Jɛ̀hóvà tɛ̀mɛ̀ìn à nììn cĩ́-kà ɓɛ́ ɔ nɔ̀mɔ̀ dyíin cá kɛ.Wɛ́ɖɛ́ 73:27, 28; Jĩ́ìn 4:4, 8 wuɖuún.