1. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɓěà mɛ ɓièà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛ́?

Jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ̀ nyɔ mɛ ɖɛ séín. Ɔ se gbɔ-dè-dè ɖò ɓéɖé, ké ɔ se mánáín-hwɛ̀-hwɛ̀ ɖò ɓéɖéɛ mu fɔɔ. (Wɛ́ɖɛ́ 90:2) Ɔ gbo ɖé bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛɛ sɔ̀ìn. (1 Tímétè 1:11) Sepóɛɖé ɔ nyí à fɛ̀ɛ̀ jèɛɛ, à mɛ ɓiè ɔ ɖòùn.​—Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 4:11 wuɖuún.

2. Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì kɛ́?

Nyɔ ɖò séè Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyé ɖò fɔɔ, sepóɛɖé ɔ mɔ̀ zùù. Ɔ xwíníín mɔ̀, ɔ nììn fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kɛɛ kpa ɖɛ mìɔ ké ɔ zi fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀ séín ɓě nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɔ dyí. (Jɔ̃́ɔ́ 1:18; 4:24) Ɔ nì ná dyɛo, kɛɛ à ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpeɖe ɓěɔ̀ múin wɔ̃́ɔ dyììn ɖé ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ mɛà kɛɛ mú. Ɔ hwɔìn kà cu-ɓò kè cu-bùè kò-kò ɓěɛ tɛ̀mɛ̀ìn à dyí kà ɓɛ́ ɔ ɓéɖé ɖɛ̀ɖɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɖɛ̀ǐn kè fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ kɛ. Ɓóɖó-kpàà kè dyɔɔ̀ dyí-ɓúá-ɓúá tɛ̀mɛ̀ìn à dyí kà ɔ ɓéɖé kpé kɛ.​—Wóɖómà 1:20 wuɖuún.

À dyi Báɓòɔ̀ wuɖuún zà ní, nìí, à ɓɛ́ìn ɖɛ vò-vò ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpeɖe ɓěɔ̀ jè dyíɛɛ cɛ̃́ɛ. Ɔ hwɔìn kà ɖɛ ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ mú kè ɖɛ ɓě ɔ se mú ɖɛ̀ɓɛ̀ kɛ. Ɔ kè kà ɔ nyu nyɔǔn kpɔ̃ɔ, kè kà ɔ nyu ɖɛ nyuɛ ɔ jǔ ké nyɔǔn dyi ɖɛ gbà nyu níɛ.​—Wɛ́ɖɛ́ 103:7-10 wuɖuún.

3. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé nyɛ́nɛ́ɛ?

Jízɛ̀ ɖá: “À ɓǎ, mɔ̀ nìà ɖé dyɔún wɛ̃ɛ, nì nyɛ́nɛ́ɔ̀ mɛ hwɛ̀ mú.” (Máfíò 6:9) Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé dya-dè-nyɛ̀nɛ̀ vò-vò dyɛo, kɛɛ ɔ ɓéɖé nyɛ́nɛ́ dyúáɖò kpeé-kpeé. Ðé wuɖu-dù kò-kò ɓě múɛɛ, nyɛ́nɛ́ dyúáɖòɔ̀ ɖá kà kòìn. Ðé xwí-wùɖù múɛɛ, wa ɖáìn “Jɛ̀hóvà.”​—Wɛ́ɖɛ́ 83:18 (NW) wuɖuún.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ̀ɔ̀ kɛɛ, wa zàà ɖé ɔ Báɓò vò-vò mú, ké wa po ɖé dyá-dè-nyɛ̀nɛ̀ mɔ̀à Bounɓo mɔɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛ.  Kɛɛ ti ɓɛ́ Báɓòɔ̀ céè ma kĩ́ín nyɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ nì ma ɔ mú táázĩ̀ìn mɛ̀nɛ̌ìn-sɔ̃́. Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ nì ma nyɔ ɓě ɖɛ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɛɛ, ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ma wa Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀.​—Jɔ̃́ɔ́ 17:26 wuɖuún.

4. Jɛ̀hóvà kɔ̃̀ ɖé ɓěà jè gboo?

Kà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓǎa kɛ nìà nyuɛń nyɛɛ, kǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nì ɖɛ ɖò nyuɛń ɓɛ́ ɖé dyúa ké à bìì dyíin nɔ̀mɔ̀

Kà ɓɛ́ gǎ-dyé-dyé nìà ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ, à ɓɛ́ìn cɛ̃ɛ kà Jɛ̀hóvà mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ ɔ se ɖé ɓěà jè gbo kɔ̃̀ kɛɛ̀? Nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɖá ɔ nyuɛ ɓɛ́ à ké gǎ dyé, nìí, ɓɛ́ ɔ ké à mú dɔ̃̌ jè, kɛɛ ɔ se jǎà.​—Jĩ́ìn 1:13 wuɖuún.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyí nyɔǔn dya-dè-dè ɓɛ́ wa ké wa mìɔùn nììn mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu. Ɔ se múà-ɖɛ̀ɛ, ɓɛ́ à mìɔùn ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓiè-ɓiè gãa ɓɛ́ìn? (Jasúé 24:15) Kɛɛ, gǎ-dyé-dyé vò dyí sepóɛɖé nyɔ vò-vò gã ɓɛ́ wa ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě ɖɛ gbà bũ̌ nyu. Ɔ nyuìn Jɛ̀hóvàà wìì ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ ɓě seà dyí sɛ́ɖɛ́ìn nìà kɛɛ dyé.​—Jɛ́nɛ́sì 6:5, 6 wuɖuún.

Jɛ̀hóvà mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓěà jè gbo kɛ. Ɔ mɔ́ ɓɛ́ à ké fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn. Ɓó ti wè múɛɛ, ɔ mu gǎ-dyé-dyé kè nyɔ ɓě dyaà gǎ-dyé-dyéɛɛ ɓɔ́í poùn. Ɔ ɓéɖé xwíníín nɔ̀mɔ̀ dyíin jè ɔ séà gǎ-dyé-dyé ɓɔ́í po keɛ. Ðé céè-ɖɛ̀ nìà kɛɛ cɛ̃́-ɖɛ̀ mɛ̀nɛ̌ìn-tã múɛɛ, à mu xwíníín kɔ̃̀ jè ɔ séà ɔ ɓɔ́í po keɛɛ cɛ̃́ìn.​2 Píɖɛ̀ 2:9; 3:7, 13 wuɖuún.

5. Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn nyuɛ kɛ́?

Jɛ̀hóvà ɖá à nììn ɓɛ́ à ké ɔ bũ̌in xwɛ̃́ìn dyììn ɖé ɓaà-ɓaà mú. Ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓěà jè gbo ɖò-ɖò séín. (Wɛ́ɖɛ́ 65:2; 145:18) Ɔ hwòɖǒ wɔ̃́ín ɓɛ́ ɔ ké nyɔ kɔ̃in zĩ̀ìn. Ɔ dyé ɖɛ ɓě ɓɛ́ à nyu ɓɛ́ ɔ hwòɖǒ ké dyi dè kɛ ní, kɛbì à mɛ sɔ̀ìn hwìǐ ti ɖòɛ̀ ɓáɖáin nyɛ. Ɔ jèɛɛ, nàmàǔn nì à mú dyɛo, kɛɛ à ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn.​—Wɛ́ɖɛ́ 103:12-14; Jĩ́ìn 4:8 wuɖuún.

Sepóɛɖé Jɛ̀hóvà nyi à fɛ̀ɛ̀ jèɛɛ, à ɓéɖé à ké ɔ mú ɖɛ̀ɓɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké nyɔ séín dyí zi. (Máà 12:30) M̀ dyiɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ m̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ ɔ mú dyììn ɖé ɖɛ vò-vò cɛ̃́-cɛ̃́ ɓá ɔ jè dyí, ɔ kè ɖɛ̀ ɓě ɔ cɛ̃ m̀ gboɛɛ nyu-nyu mú ní, nìí, nì mu ɔ bũ̌in xwɛ̃́ìn.​—1 Tímétè 2:4; 1 Jɔ̃́ɔ́ 5:3 wuɖuún.