Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 4

Nyɛ́ Mɔ̀ Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì Kɛ́?

Nyɛ́ Mɔ̀ Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì Kɛ́?

1. Xwɛ̌ Jízɛ̀ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ nyu ma gbɔ dèɛ̀ kɛ́?

Jízɛ̀ kpeɖe ɓěɔ̀ nyɛ́ kɔ̃̀ jè nyɔǔn séín ɓɛ́ìn ma ɔ gbo muɛ kɛ́?MÁFÍÒ 11:29; MÁÀ 10:13-16.

Jízɛ̀ se nì kà nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nìà kɛ, sepóɛɖé ɔ mɔ̀ ma ínjà ké ɔ cĩ́ ma ɖé dyɔún hwɛ̀ ké ɔ wóɖó ma dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. (Jɔ̃́ɔ́ 8:23) Ɔ mɔ̀ ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ-ɖɛ̀ kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀, ké ɔ kpá ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo ɓɛ́ wa ké ma ɖɛ tɔ̀ɔ̀ séín mɛ. Ɔ ɖòùn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpɔ̃ìn ma sɔ̃in ké ɔ mɛɛ ma. Ɔ kɔ̃̀ jèɛɛ, wa ɖáìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ “dyú-gàà dyúáɖòɔ̀.” (Jɔ̃́ɔ́ 1:14) Jízɛ̀ mɔ̀ ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wùɖù-wɔ̃̀, ɔ kɔ̃̀ jè wa ɖáìn “Wuɖuɔ̀” ɖekè.Nɔ́ɔ́ 8:22, 23, 30; Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 1:15, 16 wuɖuún.

2. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ dyi ma kà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ zà ma ɔ dyú-gàà fɛ̀ɛ̀ɔ̀ ɖé dyɔún ké ɔ tòɛ̀ìn ma Júù-màà-dyù gmɔ̀ kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀ ma Meɖé kɛɛ xwíníín ɓɛ́ ɔ ké ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ wóɖóìn. Ɔ kɔ̃̀ jèɛɛ, Jízɛ̀ se ma nyɔǔn-dyù ɓǎ ɓéɖé. (Ðúù 1:30-35) Jízɛ̀ dyi ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ ɓɛ́ ɔ ké ma ɖɛ̀ tã nìà kɛɛ nyu. (1) Ɔ ké ma jǎà ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn. (2) Ɔ ké ma nyɔǔn tɛ̀mɛ̀ìn kà wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyuɛ kɛbì wa mɛ nì ti kàmàǔn-kàmàǔn múɛ. (3) Ɔ kè ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ tò ɓɛ́ ɔ ké nyɔǔn “mú-gbǎàìn-ɖɛ̀” jǔ.Máfíò 20:28 wuɖuún.

3. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à kɔ̃̀ à ké mú-gbǎàìn-ɖɛ̀ ɓéɖéɛ́?

Mú-gbǎàìn-ɖɛ̀ mɔ̀ ɖɛ ɓɛ́ wa pɛ́ɛ̀ ɓɛ́ nyɔ ɖò ké ɖɛ ɓɛ́ìn ɔ ɖáɓáa kɛɛ xwaún póìn nyɛ. (Ɛ́séɖɔ̀ 21:29, 30) Gĩɔ kè súá-kpá-kpá se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɛ̀-gbɔ̀-po-ɖɛ̀ kĩ́ín-kĩ́ín ɓá nyɔǔn dyí. Xwɛ̌ à nyuɛ dyí dyuòɛ̀ kɛ́? Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma gàa kĩ́ín-kĩ́ín mɔ̀ ma Áɖɔ̀ùn kɛɛ gbo kà ɓɛ́ ɔ dyi ma ɖɛ̀ Báɓòɔ̀ ɖáìn “nàmàǔn” kɛɛ nyu nì, nìí, ɔ mu ma mɛ́ìn nyɛ. Ɔ jǔ ké Áɖɔ̀ùn se ma nàmàǔn nyu ní, nìí, ɔ se ma mɛ́ɛ mu. (Jɛ́nɛ́sì 2:16, 17; 5:5) Báɓòɔ̀ ɖá Áɖɔ̀ùn “dyà” mɛ́-mɛ́ dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Kǎà Áɖɔ̀ùn nyu ma nàmàǔn kè ɔ pɛ́ɛ̀-ɖɛ̀ mɔ̀à mɛ́-mɛ́ kɛɛ nyɔǔn kɔ̃ dyàà. À kɔ̃̀ ɓɛ́  à ké mú-gbǎàìn-ɖɛ̀ ɓéɖé ɓɛ́ ɔ ké à gĩɔ ɓɛ́ Áɖɔ̀ùn dyà ma kà à kɔ̃ɛɛ xwaún póìn.Wóɖómà 5:12; 6:23 wuɖuún.

Nyɛ́ ɓɛ́ìn ma à gĩɔ xwaún gbǎà kɛ́? À dyi mɛ́ín, à pɛ́ɛ̀ à mìɔùn ɖòùn nììn nàmàǔn jè. Nyɔ ɓèɖè kɛɛ kɛ ɖò se ɔ ɓǎto nììn nàmàǔn jè pɛ́ɛ̀ ɓɛ́ìn.Wɛ́ɖɛ́ 49:7-9 wuɖuún.

4 Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ mɛ́ ma kà kɛ́?

Jízɛ̀ se ma nì kà nyɔǔn nìà kɛ. Ɔ se ma kɛɛ ɖò ɓéɖé. Ɔ jèɛɛ, ɔ se ɓéɖé ɔ ké ma mɛ́ ɓó ɔ mìɔùn nììn nàmàǔn jè, sepóɛɖé ɔ se ma nàmàǔn ɖò nyu fɔɔ. Kɛɛ, Jízɛ̀ mɛ́ ma nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nììn nàmàǔn jè. Gèɖèpɔ́ɔ̀ kàmà ma nyɔǔn jè mìɔ ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mú jèɛɛ, ɔ tò ma ɔ dyú-gààɔ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma mɛ́ ɓó à bìì. Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐnɔ̀ nyɔǔn dyí ɖekè dyììn ɖé ɔ Ɓǎ wuɖuɔ̀ nyu-nyu mú, ké ɔ tò ma ɔ fɛ̀ɛ̀ɔ̀ ɓó à nàmàǔn jè.Jɔ̃́ɔ́ 3:16; Wóɖómà 5:18, 19 wuɖuún.

5. Ðɛ́ Jízɛ̀ nì nyuɛń kàǔn wɛ̃́?

Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ nì ma dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɔ, ɔ kánáìn ma wɛ́-nyɔ̀ ɓě dyi, ɔ zà ma nyɔ ɓě gĩɔ, ké ɔ póìn ma nyɔ ɓě ɓɛ́ wa nì ma nàdǐ múɛ. Ɔ nyu-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ ɓě ɓɛ́ ɔ mu nyuùn ɖé dyúa ɓó nyɔ ɓě nyuà Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɛ bììɛ. (Máfíò 15:30, 31; Jɔ̃́ɔ́ 5:28) Ti Jízɛ̀ ɖǎ ma mɛ́ kɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ zàà ma gĩɔ, ké ɔ nyíɛ ma ínjà-fɛ̀ɛ̀ ɖe. (1 Píɖɛ̀ 3:18) Jízɛ̀ dèɖè ma dya ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖiaún, ké ɔ fòìn ɓɛ́ Jɛ̀hóvà ké ma ɔ kpé nyí ɓɛ́ ɔ ké ɓóɖó-kpà gànáɔ̀ kɔ̃in kã́á jǔ. (Híìbúɖúù 10:12, 13) Kàǔn wɛ̃ɛ, Jízɛ̀ mɔ̀ kã́á ɖé dyɔún, ké ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ nì bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá ɔ jè dyíɛɛ zio mú poɛ̀n ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín.Dànyá 7:13, 14; Máfíò 24:14 wuɖuún.

Ɓó ti wè múɛɛ, Jízɛ̀ mu ɔ kã́á kpéɔ̀ kũ̀à mú nyuìn ɓɛ́ ɔ ké gǎ-dyé-dyé séín kè nyɔ ɓě nyuà ké wa mǔè ɓě dyéà gǎ kɛɛ ɓɔ́í po. Nyɔǔn séín ɓɛ́ wa mu Jízɛ̀ hwìɖǐǐ-taɓaùn ɓɛ́ wa ké ɔ wuɖu nyuɛɛ, mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn ɖé pàɖédǎ muà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ nììn nyɛɛ mú.Wɛ́ɖɛ́ 37:9-11 wuɖuún.