Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 15

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè M̀ Mɛ Mu Dyúa Kɛ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè M̀ Mɛ Mu Dyúa Kɛ́?

1. Xwɛ̌ nì Báɓòɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ dyúa kpa-kpaɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin dyí nyuɛ kɛ́?

Ɔ se hwìɖǐi-kpèìn-ɖɛ̀, Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ m̀ ɖǎà kɔ̃in gmɔìn nyɛɛ ɖǎ nì ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓó Jɛ̀hóvà bììɛɛ dyi kùìn. M̀ ɓéɖé m̀ ké ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nìà kɛɛ kũ̀à kɔ̃ nyu kánáá pū. (1 Píɖɛ̀ 2:2) Ɔ jǔ ké m̀ dyi Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn dyúa kpa dyììn ɖé ɔ wuɖuɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ múín, nìí, nì mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ hwòɖǒ kɔ̃ dèìn.Jɔ̃́ɔ́ 17:3; Júɖè 21 wuɖuún.

Kà nì mu ɖɛ ɓáún-ɓáún cɛ̃́ìn ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ, kǎà nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ mu dyi kuùn. Hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐi dè. (Híìbúɖúù 11:1, 6) Ɔ muɛ nyuùn ɓɛ́ m̀ ké nì kpeɖe gbà ɓěɔ̀ dyi táà ɓɛ́ m̀ ké nɔ̀mɔ̀ dyíin dyé ɖé nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mú.Àpɔ́sò 3:19 wuɖuún.

2. Xwɛ̌ nì ɖɛ-cɛ̃́-cɛ̃́ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ ɓɛ́ìn nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nɔ̀mɔ̀ dyíin dyí nyuɛ kɛ́?

M̀ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ìn gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn kpa ɖɛ ɖò ɓéɖéɛ

Wɛ̃́ɛ́ kɛɛ, nì muɛ mɔ́ǔn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ m̀ ɖǎà cɛ̃́ɛ nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě mɔ̀ùn gbo cɛ̃. À séín kpáìn múàǔn dyi ɓɛ́ à ké bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin cɛ̃. Kà nì mu nì Báɓò cɛ̃́-cɛ̃́ɔ̀ dyúa kpaùn wɛ̃ɛ, nì muɛ cɛ̃́ìn kà m̀ ké Báɓòɔ̀ kũ̀à mú nyuìn ɓɛ́ m̀ ké nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa ɓɛ́ m̀ ɓéɖéà ɖé Jɛ̀hóvà kè bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ múɛɛ jè kɔ̃in zaìn.Wóɖómà 10:13-15 wuɖuún.

Nyɔ ɖíɛ́ ɓě dè bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ cɛ̃-cɛ̃ gbɔ ɖé wa ɓǎto ɓě kè wa gbǒ-xwíníín-nyɔ̀ ɓě gbo. M̀ mɛ má mú. M̀ mɛ ɓɔ́ níiń wa ɓiè-kpò ɓěɔ̀ se jǎà, kɛɛ m̀ mɛ cɛ̃ wa Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ín-ɖáìn-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ jè gbo. Ké ɖeɛɛ, ɔ mɛ nì m̀ hwìɖǐi kà ɓɛ́ nyɔ ɓě gmɔ̀ nì kpeɖe nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ dya ké ɔ zi ɖɛ m̀ cɛ̃ wa gboɛɛ dyí.2 Tímétè 2:24, 25 wuɖuún.

3. Ðɛ́ mɔ̀ gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn m̀ kè Gèɖèpɔ́ɔ̀ pṹà nìɛ̀ kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nyuɛɛ nyu nɔ̀mɔ̀ dyíin. M̀ dyi ɔ nyuɛń se  ní, m̀ kè Jɛ̀hóvà ɓɛ́ìn gbo-kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn kpa ɖɛ ɖò ɓéɖéɛ. Ɔ mɔ̀ jǎà, Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ kɔ̃̀ɔ̀ ɓɛ́ m̀ ké ɔ xwéɖé-dùɔ̀ nyɔ ɖò jǔ.2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:18 wuɖuún.

4. Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn dyúa muɛ kɛ́?

M̀ ɓɛ́ìn dyúa muɛ ɖé ɖɛ ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ m̀ ké nyuɛ mú dyììn ɖé ɔ Wuɖuɔ̀ cɛ̃́-cɛ̃́ mú. (Híìbúɖúù 5:13, 14) Diè Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò dyi ɓɛ́ wa ké céè-ɖɛ̀ mɔ̀à Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́? kɛɛ kũ̀à mú nyuìn ɓɛ́ wa ké m̀ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn. Kà nì mu ɖɛ vò-vò cɛ̃́ìn sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɔ̀ múɛɛ, kǎà nì cĩ́-cĩ́ɔ̀ mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn.Wɛ́ɖɛ́ 1:1-3; 73:27, 28 wuɖuún.

Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ sɔ̀ìn ɖé Jɛ̀hóvà mɔ̀à múà Gèɖèpɔ́ɔ̀ kɛɛ gbo. M̀ ɓɛ́ìn ɔ bũ̌in xwɛ̃́ìn dyììn ɖé ɔ nyɔ ɓěɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn mú. (Híìbúɖúù 10:24, 25) M̀ dyi vɔ̃ ɓɛ́ m̀ ké Jɛ̀hóvà hwòɖǒ-dyi-dè-dèɔ̀ dyúa kpa ní, nìí, m̀ nì fɛ̀ɛ̀ jɛ́ɛ́ mɔ̀à sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ kɛɛ dyi mɔ́uń. Jǎà, ɖɛ mɔ̀ ɖɛ zi dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn mìɔ ɓɛ́ m̀ ké nyuɛɛ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ bũ̌in xwɛ̃́ìn-xwɛ̃́ìn.1 Tímétè 1:11; 6:19 wuɖuún.