Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 6

Ðɛ́ Mɔ̀ Hwòɖǒ-Kɔ̃-Dè-Ðɛ̀ Ɓɛ́ Ɔ Nì Ɓó Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Bììɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Hwòɖǒ-Kɔ̃-Dè-Ðɛ̀ Ɓɛ́ Ɔ Nì Ɓó Nyɔ Ɓě Ðǎà Mɛ́ɛ Bììɛ́?

1. Ðɛ́ mɔ̀ bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ jè dyíɛ́?

Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ nyini ma ɖé Bɛ́fènì-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ ɓɛ́ ɔ xwɛ̃́ìn ma kà Jùɖúsɛ̀ɖɛ̀ìn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ bũ̌in nyɛɛ, ɔ ɓǎto Ðázɛ̀ɖɛ̀ ɖǎ ma mɛ́ ké wé hĩinyɛ ɖǎ ma zi. Matá kè Meɖé ɓɛ́ wa mɔ̀ ma kà gàa ɖǎ ma mɛ́ɛ ɖíí-máa ɓěɛɛ kpa ma Jízɛ̀ ɖé xwɛ́-ɓìɔ̀ wĩín. Wàɖà kɛɛ, nyɔ kúɖúú ɓě poìn ma ɖé dyí. M̀ ɓɛ́ìn hwìɖǐi poɛ̀n múà ɓɛ́ Matá kè Meɖé kpá ma mú ti ɓɛ́ Jízɛ̀ zà ma kà Ðázɛ̀ɖɛ̀ gĩɔ kɛɛ?Jɔ̃́ɔ́ 11:21-24, 38-44 wuɖuún.

Matá dyuò ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ jè dyí. Ɔ dyuòɛ̀ ma kà Jɛ̀hóvà mu nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ gĩɔ zàùn ɓɛ́ wa ké ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́ ɖeɛ.Àzédyà 26:19 wuɖuún.

2 Xwɛ̌ nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ nì kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ ma Áɖɔ̀ùn gbo ké ɔ ɖá, “M̀ mɔ̀ ɓóɖó jèɛɛ, m̀ ɓéɖé m̀ ké ɖé ɓóɖóɔ̀ mú ɖe mu.”—JƐ́NƐ́SÌ 3:19.

Nyɔǔn-dyù sɔ̀ìn ɖé ɓóɖóɔ̀ púu-púuɔ̀ mú. (Jɛ́nɛ́sì 2:7; 3:19) À se zùù ɓɛ́ à ké nyɔǔn-kpòɖò-dyùà mɔ̀à fɔ́ kɛɛ mú cĩ́ɛń nì. À mɔ̀ ɓóɖó-kpàà fɔ̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě jèɛɛ, à dyi mɛ́ín ɖɛ ɖò se ɖé à mú nì ɓɛ́ ɔ ké cĩ́ ɖe fɔɔ. À dyi mɛ́ín à pɔ̃̀nɔ̀nìɔ̀ mɛ́ ɖekè, ké à se hwìɖǐi poɛ̀n ɓɛ́ìn ɖe. Ɔ kɔ̃̀ jè Ðázɛ̀ɖɛ̀ se ma ɖɛ ɖò cɛ̃ ɓá ti ɓɛ́ ɔ nì ma gĩɔ kɛɛ jè dyí, sepóɛɖé nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ se ɖɛ ɖò dyí dyuò ɖe.Wɛ́ɖɛ́ 146:4; Ìkíɖísìásì 9:5, 6, 10 wuɖuún.

Nyɔǔn dyi mɛ́ín Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyéìn wa gǎ ɖé nyɛ múu? Kà Báɓóɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ nyɔǔn dyi mɛ́ín wa seà ɖɛ ɖò dyí dyuò ɖeɛɛ, ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀imɛ̀ìn ɓá hɛ́ɛ̀-nyɛ̀ jè dyíɛɛ mɔ̀ se, ké ɔ nyìnììn Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ dyíin. Hwìɖǐi-poìn-poìn ɓá nyɔǔn  gǎ dyéìn jè ɖé nyɛ-gbà-wɔ̃̀ múɛɛ nyàìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyi.Jɛ̀ɖèmádyà 7:31 wuɖuún.

3 Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ ɓɛ́ìn à gbo wùɖùɛ̀ɛ?

Nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ ní wuɖu, ké wa ní wɔ̃́ dyi. (Wɛ́ɖɛ́ 115:17) Kɛɛ, ínjà ɓěɔ̀ ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ nàmàǔn-nyu-ìnjà ɓě. Wa ɓɛ́ìn nyɔ gbo wùɖùɛ̀, ké wa nyu wa mìɔùn kà nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ kɛ. (2 Píɖɛ̀ 2:4) Jɛ̀hóvà ɖá à mɛ ɓɔ́ vɔ̃ɔ ɓɛ́ à ké nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ gbo wùɖù.Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 18:10, 11 wuɖuún.

4. Nyɛ́ mu gĩɔ wóɖóùn wɛ̃́?

Nyɔ táázĩ̀ìn vò-vò ɖǎà mɛ́ ké wa nìà ɖé xwɛ́-gmàà múɛɛ mu ɖe dyiìn. Nyɔ ɓě se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí dyuò ké wa po ma ɖɛ gbà nyu-nyu sɔ̃ún wɛ̃ɛ ɖíɛ́ ɓě mu gĩɔ wóɖóùn ɖekè.Ðúù 23:43; Àpɔ́sò 24:15 wuɖuún.

Nyɔ ɓě muà gĩɔ wóɖóùn wɛ̃ɛ mu jǎà ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè dyíɛɛ cɛ̃́ɛ ɓɛ́ìn ɔ kè ɓɛ́ wa ké Jízɛ̀ hwìɖǐǐ taba dyììn ɖé ɔ wuɖu nyu-nyu mú. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 20:11-13) Nyɔ ɓě muà gĩɔ wóɖóùn ké wa muà ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyuùn wɛ̃ɛ mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃.Jɔ̃́ɔ́ 5:28, 29 wuɖuún.

5. Ðɛ́ gĩɔ wóɖó-wóɖó cɛ̃ à nììn gbo ɓá Jɛ̀hóvà jè dyíɛ́?

Ɓɛ́ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ké nì ɓó nyɔ ɓě ɖǎà mɛ́ɛ bììɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ tò ma ɔ dyú-gààɔ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma mɛ́ ɓó à bìì. Ɔ jèɛɛ, dyììn ɖé gĩɔ-wóɖó-wóɖó múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à nììn ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn kè kpeɖe dyíin nɔ̀mɔ̀-nɔ̀mɔ̀ ɓɛ́ à seɔ́ kɔ̃̀ ɓɛ́ à kéɔ́ má ɓéɖéɛɛ dyí. Nyɔǔn dyi gĩɔ wóɖóín, nyɛ́ m̀ mɔ́ m̀ ké dyé jɛ́ɛ́ kɛ́?Jɔ̃́ɔ́ 3:16; Wóɖómà 6:23 wuɖuún.