Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 10

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Jǎà Ɓiè-Ɓiè Dyí Dyuòɛ̀ Kɛ́?

Xwɛ̌ M̀ Ɓɛ́ìn Jǎà Ɓiè-Ɓiè Dyí Dyuòɛ̀ Kɛ́?

1. Jǎà-ɓiè-ɓiè kpò nì dyúáɖò kpeé-kpeé?

“Ɓě mɛ ma mú ɓó nyɔ ɓě ɖáìn wa mìɔùn Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu-wĩín-dè-nyɔ̀ ɓě, ké wa seà mɔ̀ kɛɛ jè.”—MÁFÍÒ 7:15.

Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɓiè-dù dyúáɖò kpeé-kpeé, ké ɔ mɔ̀ jǎà ɓiè-ɓièɔ̀. Ɔ nì kà hwìè muà ɖé sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ múɛ. Jízɛ̀ ɖá, “Nyɔ xwéɖé wè nìɛ̀ dyéɛń.” (Máfíò 7:14 NW) Ɓiè-ɓiè ɓɛ́ ɔ sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ jǎà Wùɖùɔ̀ múɛɛ ɖòùn ɖé ɔ kpɔ̃ dyi. Jǎà ɓiè-nyɔ̀ séín poìn dyí ɖé hwìɖǐǐ-taɓa-taɓa dyúáɖò mú.Jɔ̃́ɔ́ 4:23, 24; 14:6; Ìfísĩ̀ɔ̀ 4:4, 5 wuɖuún.

2. Ðɛ́ Jízɛ̀ cɛ̃ ma ɓá nyɔ ɓě ɖáìn wa mìɔùn ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɛɛ jè dyíɛ́?

“Wa ɖá wa dyuò Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí, kɛɛ kà wà nyuu-kpèɖè nyu nìɛ̀ kɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔǔn dyí kà ɓɛ́ ɔ se jǎà kɛ.”—TÁTƆ̀ 1:16.

Jízɛ̀ po ma nyɔǔn náún ɓá nyɔ ɓě ɖáìn wa mìɔùn Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu-wĩín-dè-nyɔ̀ ɓě ké wa seà mɔ̀ kɛɛ jè dyí, kà wa mu ma jǎà wùɖùɔ̀ cáùn wɛ̃. M̀ dyi wa dyé ní wa hwɔìn kà jǎà-ɓiè-nyɔ̀ ɓě nìà kɛ. Ðé wa cɔ̀cí ɓěɔ̀ múɛɛ, wa ɖáìn wa mìɔùn Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě. Kɛɛ, m̀ ɓɛ́ìn nyɔ ɓě wa jǔ jɛ́ɛ́ kɛɛ dyí dyuòɛ̀. Xwɛ̌ kɛ́? Jǎà-ɓiè-ɓièɔ̀ ɖòùn ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ nyɔ ɓě ké kpeɖe ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà wa mɔ̀ jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě kɛɛ ɓéɖé.Máfíò 7:13-23 wuɖuún.

3. Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn jǎà-ɓiè-nyɔ̀ ɓě dyí dyuòɛ̀ kɛ́?

Poìn ɖɛ dyí dyuòìn bɛ̃̀ hm̀m̌ ɓě nìà kɛɛ jè hwìɖǐi:

  • Jǎà ɓiè-nyɔ̀ ɓě dyé Báɓòɔ̀ kpéín kà ɔ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɛ. Wa vɔ̃ ɓɛ́ wa ké cĩ́ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ gma ɓěɔ̀ nyuà cɛ̃ɛ kɛ. Ɔ jèɛ jǎà ɓiè-kpòɔ̀ se nì kà ɓiè-kpò ɓě ɓɛ́ wa tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě sɔ̀àìn ɖé nyɔǔn dyùɛ̀ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ múɛ. (Máfíò 15:7-9) Jǎà ɓiè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ kè wa nyu-ɖɛ̀ ɓě muìn gbo.Jɔ̃́ɔ́ 17:17; 2 Tímétè 3:16, 17 wuɖuún.

  •   Jízɛ̀ jǎà ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ dè Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ mɔ̀à Jɛ̀hóvà kɛɛ dya. Jízɛ̀ mìɔùn dè ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ dya dyììn ɖé ɔ nyɛ́nɛ́ɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn mú. Ɔ kpá ma nyɔ ɓě gbo ɓɛ́ wa ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí dyuò, ɔ kè ɓɛ́ wa ké ɓaà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ ké mu hwɛ̀. (Máfíò 6:9) Dɛ̀ ɓɛ́ m̀ cĩ́à kɛɛ, ɓiè-kpòɔ̀ nyɛ́ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔǔn Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ kɛ́?Jɔ̃́ɔ́ 17:26; Wóɖómà 10:13, 14 wuɖuún.

  • Jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě cɛ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖoɓo ma Jízɛ̀ ɓɛ́ ɔ ké ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛɛ cɛ̃. Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ɖòùn mɔ̀ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ ɓó nyɔǔn bìì. Jízɛ̀ gã̀ ma ɔ jè cɛ̃ɛń dyi tee ké ɔ mɛ́ wèɔ̀ nyini ma. (Ðúù 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ɔ ɖá ɔ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mu ma ɔ jè cɛ̃ìn. Ɔ jǔ ké nyɔ ɖò dyi m̀ gbo dyi ɓɛ́ ɔ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè cɛ̃ ní, nì hwòɖǒ ɖá ɓiè-kpòɔ̀ nyɛ́ ɔ sɔ̀ mú kɛ́?Máfíò 24:14 wuɖuún.

  • Jízɛ̀ ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ se hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn ɓòɖò-kpàà nìà kɛɛ nyɔ ɓě ɖò. M̀ ɓɛ́ìn wa dyí dyuòɛ̀ sepóɛɖé wa se gɔ̌mànà jè wɔ̃ún po-po kè ɓóɖó-kpàà nyɔ ɓě gbo vɔ̃ìn-vɔ̃ìn hwìɛ̀ nì. (Jɔ̃́ɔ́ 17:16; 18:36) Ké ɖeɛɛ, wa ní sí ɓóɖó-kpàà nyɔ ɓěɔ̀ kpeɖe gbà kè waà ɖɛ gbà nyu-nyu ɓěɔ̀ kíɖíí.Jĩ́ìn 4:4 wuɖuún.

  • Jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɓéɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn mìɔ ɓó wa mǔè ɓě bìì. Sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ muɛɛ, wa cɛ̃́ɛ kà wa ké nyɔ ɓě po wuɖu-dù kò-kò ɓěɛ kpéín dyéɛ. Ɓiè-kpò ɓě seà jǎà kɛɛ kpá ɓóɖó-dù ɓě gbo ké wa vɔ̃ to dyɛo, kɛɛ jǎà ɓiè nyɔ ɓě ní nyuɛ náa. (Mákà 4:1-3) Jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓě nyuìn wa ti kè wa kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě kũ̀à mú ɓɛ́ wa ké nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě gbo kpá, ɔ kè ɓɛ́ wa ké wa kpéí po.Jɔ̃́ɔ́ 13:34, 35; 1 Jɔ̃́ɔ́ 4:20 wuɖuún.

4. M̀ ɓɛ́ìn jǎà ɓiè-kpòɔ̀ dyí dyuòɛ̀ɛ̀?

Ɓiè-kpòɔ̀ nyɛ́ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ séín sɔ̀ìn ɖé Báɓòɔ̀ múɛ́, ké ɔ dè Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyɛ́nɛ́ɔ̀ dya kɛ́, ké ɔ cɛ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè kà ɔ ɖòùn mɔ̀ nyɔǔn-dyuɛ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ kɛ́? Dyí-poìn-kpòɔ̀ nyɛ́ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ìn múɛ́, ké wa ní vɔ̃ to kɛ́? Xwɛ̌ m̀ poɛ̀n hwìɖǐi kɛ́?1 Jɔ̃́ɔ́ 3:10-12 wuɖuún.