Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

Kà Bòɖòsóò Nìà Kɛɛ Ɓɛ́ìn M̀ Gbo Kpáa Kɛ

Kà Bòɖòsóò Nìà Kɛɛ Ɓɛ́ìn M̀ Gbo Kpáa Kɛ

Céè-ɖɛ̀ nìà kɛɛ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké ɖɛ cɛ̃́-cɛ̃́ sɔ̀àìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖu nìà ɖé Báɓòɔ̀ mú jɛ́ɛ́ kɛɛ múàǔn dyi kpáìn. Báɓò céè-ɖɛ̀ ɓě nìà wuɖu-kpà ɓěɔ̀ xwíɖíiɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn dɛ̀ m̀ ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà kpìǐɛɛ gɔ̃̌ jǔɛ̀ ɖé nì Báɓòɔ̀ múɛ.

M̀ dyi Bàɓò vɔ̀sì ɓě nìà kɛɛ wuɖuún zàa nìǐn, nìí m̀ mɛ pòìn hwìɖǐi kà wa ɓɛ́ìn dyi-diè-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛɛ gɔ̃̌ jǔɛ̀ kɛ. Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ ɖò mu múàǔn kpáùn ɓɛ́ wa ké m̀ gbo kpá ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ xwíníín múin wɔ̃́.Ðúù 24:32,45 wuɖuún.

Gmɔ̀ nɔ̄: Céè-ɖɛ̀ séín ɓě kɔ̃̀ nyɛ́nɛ́ nìà nɔ̄ céè-ɖɛ̀ nìà kɛ múɛɛ, Jɛ̀hóvà Zàsé ɓěɔ̀ mɔ̀ nyɔ céè wa.