Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 3

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Jǎà?

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo Jǎà?

1. Nyɛ́ kɔ̃̀ wuɖu nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛ́?

Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin kà nyɔǔn mu ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́ìn ɓó sè-ná-sèɛ̀ tiín nyɛɛ céè ɖé Báɓòɔ̀ mú. (Wɛ́ɖɛ́ 37:29) Báɓòɔ̀ mɔ̀ céè-ɖɛ̀ kpò mɛ́nɛ́ɛ́ kpáɖá-nyɔ̀-tã se mɛ̀nɛ̌ìn-ɖò. Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyuɛ ma ké gàa kpò kpáɖá-nyɔ̀ sɔ̃́ ɓě ɓɛ́ ɔ dèìn ma hwòɖǒ múin nyɛɛ céè ma Báɓòɔ̀. Mózè mɔ̀ nyɔ céè ma céè-ɖɛ̀ kpò hm̀m̌ kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀. Ɔ ɖǎ ma céèɛɛ, zɔ̃ táázĩ̀ìn tã kè hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ hm̀m̌ ɖǎ zi. Àpɔ́sò Jɔ̃́ɔ́ mɔ̀ nyɔ céè ma céè-ɖɛ̀ hwɛ̀ìn gbɔɔ̀. Ɔ ɖǎ ma céèɛɛ, ɔ ɓɛ́àìn zɔ̃ táázĩ̀ìn dyùàɖò kè hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ mɛ̀nɛ̌ìn-hĩinyɛ kɔ̃ ziɛ. Nyɛ́ kɔ̃̀ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě ɓɛ́ wa céèà ɖé Báɓòɔ̀ mú kɛ́? Gèɖèpɔ́ɔ̀ wùɖù ma wa gbo dyììn ɖé zùù hwɛ̀ǐn-hwɛ̀ǐnɔ̀ mú. (2 Sámíò 23:2) Wa céè ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐi-poìn-ɖɛ̀ ɓě. Wa sè ma wa mìɔùn nììn hwìɖǐi-pòìn-ɖɛ̀ ɓě céè. Ɔ kɔ̃̀ jè Jɛ̀hóvàà wuɖu mɔ̀ nyɔ nìà ɖé Báɓòɔ̀ múɛ.2 Tímétè 3:16; 2 Píɖɛ̀ 1:20, 21 wuɖuún.

2. Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn dyí dyuòɛ̀ kà Báɓòɔ̀ mɔ̀ jǎà kɛ́?

À dyuòɛ̀ dyí kà Báɓòɔ̀ sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gboɛ sepóɛɖé ɔ cɛ̃ ɖɛ ɓě mu kpáùn ɖé dyúa jɛ́ɛ́ kɛ. Gàa ɖò se ɔ nyuɛ ɓɛ́ìn. (Jasúé 23:14) Kpé-séín-ɓéɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖòùn mɔ̀ nyɔ ɓɛ́ìn ɖɛ́ nìà ɖé dyúa ɓó nyɔǔn bììɛɛ dyéɛ.Àzédyà 42:9; 46:10 wuɖuùn.

Báɓòɔ̀ se nì kà céè-ɖɛ̀ tɔ̀ɔ̀ ɓě nìà kɛ. À hwòɖǒ ɖúɛ dyí kǎà céè-ɖɛ̀ sɔ̀àìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gboɛɛ ɓéɖé ɔ ké nì. Wa ɖǎ Báɓòɔ̀ táázĩ̀ìn kè táázĩ̀ìn céè ɖé wuɖu-dù hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ kè hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ kò-kò ɓě mú. Ké ɔ ɖǎ ɓóɖó-kpàà dà séín nyini. Ɔ mɔ̀ céè-ɖɛ̀ sùà dyɛo, kɛɛ ɖɛ ɓě ɔ cɛ̃ ɓá dyɔɔ̀ kè ɓóɖó-kpàà jè dyíɛɛ mɔ̀ jǎà. Ɓó ɖeɛɛ, nyɔ kpò kpáɖá-nyɔ̀ sɔ̃́ ɓě ɓɛ́ wa céè ma kà Báɓòɔ̀ kɛɛ se ma ɖɛ kò-kò céè. Ké ɖeɛɛ, ɖɛ ɓě Báɓòɔ̀ cɛ̃ ɓá ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn jè dyíɛɛ ɓɛ́ìn ɖé jǎà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖòùn gbo sɔ̀ìn. Ké ɔ  ɓéɖé kpé ɓɛ́ ɔ ké nyɔǔn cĩ́-cĩ́ gbo zĩàìn ɓɛ́ ɔ ké dyíin nɔ̀mɔ̀. Jǎà ɓě nìà kɛɛ nyuɛ ké nyɔ táázĩ̀ìn vò-vò ɓě poɛ jǎà kà Báɓòɔ̀ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɛ.1 Tɛ̀sàɖónìà 2:13 wuɖuún.

3. Báɓòɔ̀ ɓá ɖɛ́ jè dyíɛ́?

Báɓòɔ̀ ɓá bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓéɖé hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó nyɔǔn bììɛɛ jè dyí. Báɓòɔ̀ zaìn kɔ̃in kà páɖédǎ nyu ma xwáɖáún séɛ̀ ɖé ɖɛ dè gbɔɔ̀ múɛ, ɔ kè kà ɓɛ́ ɔ mu ɖe dyiìn nyɛ.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 21:4, 5 wuɖuún.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ ɓéɖé gma ɓě, kè cɛ̃́-ɖɛ̀ ɓě, ɔ kè náún-po-wùɖù ɓě. Ké ɖeɛɛ, Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyuó zɔ̃̌ɔ̀ nyɔǔn-dyù kpɔ̃ɔ kɛ. Ðɛ ɓě ɖǎó zɔ̃̌ɔ̀ céèɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn à nììn Gèɖèpɔ́ɔ̀ kpèɖè ɓěɔ̀ dyí. Ɔ jèɛɛ, Báɓòɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí dyuò. Ɔ zaìn kɔ̃in kà m̀ ɓɛ́ìn ɔ ɓǎto jǔɛ kɛ.Wɛ́ɖɛ́ 19:7, 11; Jĩ́ìn 2:23; 4:8 wuɖuún.

4 Xwɛ̌ m̀ ɓɛ́ìn Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́ɔ kɛ́?

Céè-ɖɛ̀ nìà kɛ mu m̀ gbo kpáùn ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́ kà dyúáɖò Jízɛ̀ nyu ma nyɔǔn gbo kpáa kɛ. Ɔ tɛ̀mɛ̀ìn ma nyɔ ɓě Báɓòɔ̀ vɔ̀sì ɖò-ɖò ɓě ké ɔ “cɛ̃ ma wa hwòɖǒ kɔ̃in.”Ðúù 24:27, 45 wuɖuún.

Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gboɛɛ ɓɛ́ìn nyɔ hwòɖǒ kpɔ̃ɔ ɓɛ́ ɔ ké ɖɛ̀ vò-vò dyí zi. Kɛɛ nyɔ ɖíɛ́ ɓě seɛ jè gbo kɔ̃̀. Ké ɔ po nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě dyoɖoún. Kɛɛ nì hwòɖǒ mɛ ɓɔ́ ɖé ɖei kpáa. Nì hwìɖǐǐ-taɓa-taɓaɔ̀ sèìn ɓɛ́ m̀ ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí dyuò, nìí, nì mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn.Jɔ̃́ɔ́ 17:3 wuɖuún.