Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 13

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Ɓá Ɓiè-Kpò Jè Dyíɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Ɓá Ɓiè-Kpò Jè Dyíɛ́?

1. Ɓiè-kpò séín nɔ̀mɔ̀ dyíìn?

Nyɔ ɓě ɓéɖéà hwòɖǒ wáɖáá kɛɛ nì ɓiè-kpò séín ɓě mú. Ɔ mɔ̀ bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin kà ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyé nyɔ ɓě nìà kɛ ní, ké ɔ kɔ̃̀ ɖé wa jè gbo kɛ. Kɛɛ wìì-ɖɛ̀ɔ̀ mɔ̀, nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɖǎ ɓiè-kpò ɓěɔ̀ kũ̀à mú nyuìn ɓó ɖɛ gbà nyu jè. (2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 4:3, 4; 11:13-15) Kà bɔ̃̌ nyuà cɛ̃ɛ kɛɛ, ɓiè-kpò ɖíɛ́ ɓě ɖǎ ɖɛ ɓě nìà kɛɛ sɔ̃ún po. Wa mɔ̀, nyɔ ɓě po wuɖu-dù kò-kò ɓěɛɛ ɖáɓá-ɖáɓá, kè to, kè dyú-mɛ́nɛ́ɛ́ ɓě kã̀naá kà kpɔ̃-kpɔ̃ kè wa nyɔ́nɔ́ún nyu-nyu, ɔ kè ɖɛ gbà kã̀ìn-kã̀ìn séín nyu-nyu. Ðɛ ɓě nìà kɛɛ nyùìn nyɔ ɓě ɓɛ́ wa taɓa Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwìɖǐǐ wáɖáá kɛɛ wìǐ cá.Máfíò 24:3-5, 11, 12 wuɖuún.

Jǎà ɓiè-kpòɔ̀ dè Gèɖèpɔ́ɔ̀ dya, kɛɛ ɓiè-kpò ɓě ɓɛ́ wa seà jǎà kɛɛ po Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɔ̀ ɖé ɖei. Wa tɛ̀mɛ̀ìn ɖɛ ɓě seà Báɓòɔ̀ mú nì kɛ. Wa ɖíɛ́ ɓě mɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě seà jǎà ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ kè gĩɔ jè dyiɛ. Kɛɛ, Jɛ̀hóvà mɔ́ ɓɛ́ nyɔǔn ké jǎà ɓá ɔ jè dyíɛɛ dyí dyuò.Ìzíkìò 18:4; 1 Tímétè 2:3-5 wuɖuún.

2. Ðɛ́ mɔ̀ bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓá ɓiè-kpò jè dyíɛ́?

À ɓɛ́ìn múàǔn dyi kpáìn kà ɓɛ́ ɓiè-kpò ɓěa se Gèɖèpɔ́ɔ̀ cáa ɓɛ́ìn nyɛ. Wa ɖá wa ɖɛ̀ɓɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mú, kɛɛ ɖé jǎà múɛɛ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ ɓóɖó-kpà ɓɛ́ Sétɔ̃̀ kɔ̃̀à wuɖuíɛɛ mú. (Jĩ́ìn 4:4) Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ ɖáìn ɓiè-kpò séín ɓě seà jǎà kɛɛ “Báɓèɖɔ́ùn-hwɔ̀ɖɔ̀ɔ̀ vɛ̀nɛ̀.” Báɓèɖɔ́ùn mɔ̀ó zɔ̃̌ɔ̀ hwɔɖɔ kɔ̃̀ mú ɓiè-kpò ɓě seà jǎà kɛɛ dèìn ma gbɔ ɖé ti ɓɛ́ ní-tò ɓɛ́ ɔ dyi ma kà ɖé Nóà tììn nyɛɛ ɖǎ ma dyi zi kɛ. Ɓó ti wè múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu ɓiè-kpò ɓě ɓɛ́ wa cáà nyɔǔn ké wa kpɔ̃à nyɔǔn kã̀naá kà kɛɛ mánáín hwɔǔn.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 wuɖuún.

Bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ séè mánáín hwɛ̀ keo. Ɔ ɖò mɔ̀, nyɔ ɓě ɓéɖéà hwòɖǒ wáɖáá ké wa ɓeàìn dyi ɖé ɓiè-kpò ɓě seà jǎà kɛ múɛɛ jè se Jɛ̀hóvà hwìɖǐi sɔ̀. Ɔ nì nyɔ ɓě nìà kɛɛ dyí poɛ̀n dyììn ɖé wa jǎàɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-tɛ̀mɛ̀ìn mú.Mákà 4:2, 5 wuɖuún.

 3. Nyɔ ɓě ɓéɖéà hwòɖǒ wáɖáá kɛɛ, ɖɛ́ wa mɛ nyuɛ́?

Jǎà ɓiè-kpòɔ̀ nì nyɔ ɓě dyí poɛ̌n

Jɛ̀hóvà kɔ̃̀ ɖé nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀à ɖɛ mɔ̀ jǎà kè ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin múɛɛ jè gbo. Ɔ ɖá wa mɛ sɔ̀ ɓiè-kpò ɓě seà jǎà kɛɛ mú. Nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ múɛɛ hwòɖǒ wɔ̃́ìn gbo ɓɛ́ wa ké wa kpeɖe ɓěɔ̀ gbo zĩàìn ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ dyi dè.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 18:4 wuɖuún.

Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖǎ ma ɓóɖó-kpàà kɔ̃ sɔ̀ kɛɛ, nyɔ ɓě ɓɛ́ wa mɔ́ wa ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ dyi dè kɛɛ wɔ̃́ ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ ɖé àpɔ́sò ɓěɔ̀ wĩín, ké wa kpáìn ma múàǔn dyi. Wa cɛ̃́ ma cĩ́-kà ɖiè sɔ̀ìn ɖé Jɛ̀hóvà gboɛ. Cĩ́-kà nìà wɛɛ nyí ma wa hwòɖǒ-gbɔ-po-ɖɛ̀ kè hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀, ké ɔ po ma wa múàǔn. Ðɛ wa nyu ma kɛɛ mɔ̀ dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó à bìì zɛ̃̌ɛ̀, sepóɛɖé wa wɔ̃́ìn ma bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ gbo ké wa po ma Jɛ̀hóvà kĩ́ín-kĩ́ín ɖé wa fɛ̀ɛ̀ɔ̀ mú.1 Tɛ̀sàɖónìà 1:8, 9; 2:13 wuɖuún.

Nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa táà ɓiè-kpò ɓě seà jǎà kɛɛ dyiɛɛ, Jɛ̀hóvà kpɔ̃ wa hwìǐ ɓɛ́ wa ké ɔ jǎà-ɓiè-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖò jǔ. Ɔ jǔ ké m̀ dyi Jɛ̀hóvà ɖá-wùɖùɔ̀ gbo wɔ̃̀ìn ní, nìí, nì mu ɔ ɓǎto jǔùn. Nìí, nì mu xwéɖé-dù ɖìè ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀àǐn mú, ké wa ɓièà Jɛ̀hóvà kɛɛ ɖò jǔùn, ké nì mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn.Máà 10:29, 30; 2 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:17, 18 wuɖuún.

4. Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu múà ɖé ɓóɖó-dù séín kɔ̃̀ dyaùn wɛ̃́?

Zaa wɔ̃ po-po nìà dyiɛń ɓó ɓiè-kpò ɓě seà jǎà kɛɛ jèɛɛ mɔ̀ bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíin. Ɔ mu ɓóɖó-kpà gànáɔ̀ nyɔǔn kã̀naá-kà-kpɔ̃-nyɔ̀ ɓěɔ̀ xwaún gbǎàùn. Ɓiè-kpò ɓě seà jǎà kɛɛ se nyɔǔn hwìǐ zàà mu, ké wa se nyɔǔn mú gèɛ mu ɖè fɔɔ.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 18:20, 21; 21:3, 4 wuɖuún.