Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 11

Xwɛ̌ Báɓòɔ̀ Jǎà Wùɖù Ɓě Nyu À Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Dyíɛ́?

Xwɛ̌ Báɓòɔ̀ Jǎà Wùɖù Ɓě Nyu À Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Dyíɛ́?

1.. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè à mɛ ɓéɖé hwìè-da-zàìn-nyɔ̀ kɛ́?

Xwɛ̌ Báɓòɔ̀ jǎà-wùɖù ɓěɔ̀ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ à ké à fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nììn fɛ̀ɛ̀ mú máìn nyɛ́?—WƐ́ÐƐ́ 36:9.

À Mɛ-nyɔ̀ ɓéɖé fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ ké ɔ zi à dyí. Kà ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓǎ nìà kɛɛ, ɔ kɔ̃̀ ɖé ɓěà jè gbo. Ké ɖeɛɛ, ɔ se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ-kpàìn-ɖɛ̀ ɓɛ́ nyɔǔn ké ma ɔ bũ̌ sɔ̀, ɓɛ́ wa ké ma kpáín. (Jɛ̀ɖèmádyà 10:23) Ɔ jèɛɛ, kà dyú-gbɔɔ́ kɔ̃̀ ɓɛ́ ɔ wóɖóin-nyɔ̀ ɓě ké ɔ nàìn nyɛɛ, kǎà dyúáɖòɔ̀ kà à kɔ̃̀ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké à nàìn. (Àzédyà 48:17, 18) Báɓòɔ̀ gma ɓě nyɔǔn hwìè-da-zàìn-zàìn mɔ̀ nyí-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo.2 Tímétè 3:16 wuɖuún.

Jɛ̀hóvà gma ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ kà à ké cĩ́-cĩ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓéɖé kàǔn kè kà à ké pɛ́ɛ̀-ɖɛ̀ mɔ̀à sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ kɛɛ ɓéɖé ɖé dyúa. Sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma à nììn jèɛɛ, ɔ sɛ́ɖɛ́ìn dyí ɓɛ́ ɔ nyɔ hwìè-da-zàìn-zàìnɔ̀ ké à hwìɖǐi dè.Wɛ́ɖɛ́ 19:7, 11; Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 4:11 wuɖuún.

2. Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ zàìn nyɔ hwìè da kɛ́?

Báɓòɔ̀ jǎà wùɖù ɖíɛ́ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn à nììn ɖɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ à ké nyu ɖé ɖɛ kò-kò ɓě múɛ. Gma ɖíɛ́ ɓě kè ɖɛ ɖò-ɖò ɓě muìn gbo. (Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 22:8) À ɓéɖé à ké ɖɛ múin ɖe, nìí, à mu kà gmaà nyu kũ̀à nyuɛ ɖé ɖɛ ɖò-ɖò ɓě múɛɛ múin wɔ̃́ùn. (Nɔ́ɔ́ 2:10-12) Ɔ hwɔ̀ìn kà Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà fɛ̀ɛ̀ mɔ̀ nyí-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ. Jǎà nìà kɛɛ ɓɛ́ìn à hwìè da zàìn ɔ jǔ ké à dyi kũ̀à gbo nììn, kè à dyi taún nììn, ɔ kè à dyi da muɛń nììn. Ɔ nyuɛ ɓɛ́ à ké à fɛ̀ɛ̀ɔ̀ kè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě nììn fɛ̀ɛ̀ mú máìn.Àzédyà 42:5 wuɖuún.

3. Gma ɓěɔ̀ sɔ̃́ nyɛ́ kpa ɖɛ kɛ́?

Jízɛ̀ cɛ̃ ma gma kpa ɖɛ sɔ̃́ ɓě jè. Ɔ kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ xwíníín kɔ̃̀ jè nyɔǔn ɓéɖéa fɛ̀ɛ̀ kɛɛ, mɔ̀ ɓɛ́ à ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyí dyuò, kè ɓɛ́ à ké ɔ mú ɖɛ̀ɓɛ̀, ɔ  kè ɓɛ́ à ké ɔ ɓiè jǎà kà. Ðé à nyu-ɖɛ̀ séín múɛɛ à mɛ poìn gma kĩ́ín-kĩ́ín nìà kɛɛ jè hwìɖǐi. (Nɔ́ɔ́ 3:6) Nyɔ ɓě mú gma nìà kɛɛ hwòɖǒ kɔ̃ pɛ̃́in nyɛɛ mu Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɓǎto jǔùn, ké wa mu múàǔn kpáùn, ɔ kè wa mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖéìn.Máfíò 22:36-38 wuɖuún.

Ɔ sɔ̃́ nììnɔ̀ ɓɛ́ìn à hwìè dá zàìn kà ɓɛ́ à kè nyɔ tɔ̀ɔ̀ ɓě ké gìɖìǐ mú nìɛ̀. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 13:4-7) À dyi gmaɔ̀ sɔ̃́ nììn nìà kɛɛ nyu ní, nìí, à mu nyɔǔn kpɔ̃ùn kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyuà nyɔǔn kpɔ̃ɔ kɛ.Máfíò 7:12; 22:39, 40 wuɖuún.

4. Xwɛ̌ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gma ɓěɔ̀ Nyu À Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Dyíɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ gma ɓěɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn xwéɖé-dù ɓě kà wa ké gbo kpɔ̃ìn sɔ̃̀ nyu ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn múɛ. (Kɔ̀ɖɔ́sĩ̀à 3:12-14) Ké ɖeɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ gmɔ̀ xwéɖé-dù ɓě dyí dyììn ɖé gma ɔ tɛ̀mɛ̀ìn wa ɓá dyi kpɔ̃ìn-kpɔ̃ìn jè dyiɛɛ mú. Ɔ mɔ̀, nyɔǔn dyi dyi kpɔ̃ìn ní, wa mɛ sèìn mú kɛ.Jɛ́nɛ́sì 2:24 wuɖuún.

À dyi Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě kíɖíí síín, à ɓɛ́ìn à kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ ɓě kè à hwòɖǒ-kpɔ̃-ɖɛ̀ ɓě dyí gmɔ̀ɔ̀. Ɔ hwɔìn kà nyɔ ɓě poà nyɔǔn kũ̀à gboɛ ɖɛ̀ɓɛ̀à kũ̀à nyu-nyɔ̀ ɓě ɓɛ́ wa cĩ́ kà Báɓòɔ̀ gma ɓě ɓá dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-sɛ́ɖɛ́ìn kè kũ̀à nyu-nyu hwòɖǒɛ̀-ɖé-hwɛ̀-kà jè dyíɛɛ nyuà cɛ̃ɛ kɛ. (Nɔ́ɔ́ 10:4,26; Híìbúɖúù 13:18) Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn à nììn kà ɓɛ́ à dyi ɖii-ɖɛ̀ kè ɖɔ, ɔ kè pɛ̃́-naún ɓéɖéín, à hwòɖǒ mɛ dè dyi, ɔ kè ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké à ɓǎto jǔ jè mɛ kpa ɖɛ ɓó à gbo ɓɛ́ ɔ ké à kɔ̃̀ɔ̀-ɖɛ̀ jè dyí zi.Máfíò 6:24, 25, 33; 1 Tímétè 6:8-10 wuɖuún.

À dyi Báɓò gma ɓěɔ̀ dyi kpɔ̃ ní, nìí, wa ɓɛ́ìn à kpóɖó-dyúà dyí gmɔ̀ɔ̀. (Nɔ́ɔ́ 14:30; 22:24, 25) Ɔ hwɔìn kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ gmaà dyɛ̀ ɖá à mɛ ɓɔ́ nɔ́mɔ́ vò-vò ná-nyɔ̀ jǔɛ kɛ. Ɔ gmɔ̀ à dyí ɓɛ́ à ní kɔ̃̀ ɖà wɛ́ gbà ɓě kè nàdǐ-ɖɛ̀ ɓě dyí dyé. (Nɔ́ɔ́ 23:20) Jɛ̀hóvà wɔ̃́ìn gbo ɓɛ́ à ké nɔ́mɔ́ tííwè ná. (Wɛ́ɖɛ́ 104:15; 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:10) Gèɖèpɔ́ɔ̀ gma ɓěɔ̀ nyu à nɔ̀mɔ̀ dyíin dyí, sepóɛɖé wa tɛ̀mɛ̀ìn à nììn kà à ké à nyu-ɖɛ̀ ɓě kè à hwìɖìǐ-poìn-ɖɛ̀ dyí gmɔ̀ kɛ. (Wɛ́ɖɛ́ 119:97-100) Kɛɛ, jǎà Kɛ́ɖɛ́ì ɖeín-sí-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ní kpɔ̃ Gèɖèpɔ́ɔ̀ gma ɓěɔ̀ dyi sepóɛɖé wa mɔ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɖòùn ɓó wa mìɔùn bìì jè. Kɛɛ, wa nyuɛ náa ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ dya dè.Máfíò 5:14-16 wuɖuún.

 

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

BÁƁÒƆ̀ CƐ̃́-CƐ̃́

Ðoɓo Báɓò-Cɛ̃́-Cɛ̃́ Pídyiɔ̀ Jè

Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ ɓě ti kè dà mu dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓó m̀ bììɛ.