Jízɛ̀ tɛ̀mɛ̀ìn ma ɖɛ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyí mìɔ, ké ɔ zi ɖɛ tɔ̀ɔ̀ séín ɖò dyí. Ðɛ́ mɔ̀à Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kɛ́? Xwɛ̌ ɔ mu m̀ kpáná dyí nyuùn wɛ̃́?