Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 7

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-Ɓòɖòɔ̀ Kɛ́?

1. Ðɛ́ mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ kɛ́?

Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Jízɛ̀ mɔ̀ kã́á zi dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn kɛ́?—MÁÀ 1:40-42.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mɔ̀ dyɔún gɔ̌mànà. Ɔ mu gɔ̌mànà tɔ̀ɔ̀ séín ɓě dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ zàùn ɓɛ́ ɔ ké wa bɛ̃̌ǐn kpá. Ɔ muɛ nyuùn ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ɔ́-ɖɛ̀ nyu ɖé dyɔún kè nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Bɔ̃̌ ɓá Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè dyíɛɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin. Ɓó ti wè múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nyɔ ɓě nìà gɔ̌mànà nɔ̀mɔ̀ dyíin dyi mɔ́uń wɛ̃ɛ hwòɖǒ dyi dèìn. Ɔ mu nyɔǔn séín nìà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ɔ dyí poìn ɓɛ́ wa ké dyúáɖò nì.—Dànyá 2:44; Máfíò 6:9, 10; 24:14 wuɖuún.

Kã́á-ɓòɖò ɓéɖé ɔ ké kã́á ɓéɖé. Jɛ̀hóvà gã ma ɔ dyú-gàà Jízɛ̀ Kɛ́ɖɛ́ì ɓɛ́ ɔ ké kã́á jǔ ɖé ɔ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mú.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 11:15 wuɖuún.

2. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɔ zi dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓɛ́ Jízɛ̀ ké Kã́á jǔ kɛ́?

Ɔ zi dyíin nɔ̀mɔ̀ǔn ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ dyú-gààɔ̀ ké Kã́á jǔ, sepóɛɖé ɔ nɔ̀mɔ̀ hwòɖǒ kɔ̃in ké ɔ nyànà dyi ɓó dyí-sɛ́ɖɛ́ìn-ɖɛ̀ jè. (Jɔ̃́ɔ́ 1:14) Ɓó ɖeɛɛ, ɔ ɓéɖé kpé mìɔ ɓɛ́ ɔ ké nyɔǔn gbo kpá, sepóɛɖé ɔ mu ɓóɖó-kpàà nàìn sɔ̀ìn ɖé dyɔún. Ti ɓɛ́ ɔ ɖǎ ma gĩɔ wóɖó kɛɛ, ɔ mu ma ɖé dyɔún ké ɔ dèɖě ma dya ɖé Jɛ̀hóvà ɖià sɔ̃̀ kɔ̃. (Híìbúɖúù 10:12,13) Ti ɓɛ́ tiɔ̀ ɖǎ ma nyiniɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyíɛ ma kpé ɓɛ́ ɔ ké ma ɔ Kã́á kũ̀àɔ̀ gbɔ dè.Dànyá 7:13, 14 wuɖuún.

3. Nyɛ́ kè Jízɛ̀ mu ɓóɖó-kpàà nàìn nyɛ́?

Nyɔ ɓě Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ gãa kè Jízɛ̀ mu ɖé dyɔún níìn ɓɛ́ wa ké ɓóɖó-kpàà nàìn. (Dànyá 7:27) Nyɔ kĩ́ín-kĩ́ín ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ gã ma kɛɛ mɔ̀ ma Jízɛ̀ àpɔ́sò ɓěɔ̀. Jɛ̀hóvà nì gàa kè màa ɓě ɓɛ́ ɔ ɓɛ́ìn hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kɛɛ gãún ke kàǔn. Kà Jízɛ̀ nìà kɛɛ, wa dyi gĩɔ wóɖóín wa mɔ̀ zùù.Jɔ̃́ɔ́ 14:1-3; 1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:42-44 wuɖuún.

 Nyɔ-kpò jĩ̀ìn-xwɛ̀ mu ɖé dyɔún muùn wɛ̃́? Jízɛ̀ ɖáìn wa ɔ “ɓáɖáá xwéɖé wè.” (Ðúù 12:32) Wa séín sèìn poìn dyí mu nyɔ-kpò táázĩ̀ìn hɔ̃dɛ̀ɖɛ̀ ɖò kè kpáɖá-nyɔ sɔ̃́ sè hĩinyɛ jǔùn. Wa kè Jízɛ̀ mu ɓóɖó-kpàà nàìn.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 14:1 wuɖuún.

4. Ðɛ́ kpá ma ti ɓɛ́ Jízɛ̀ ɖú ma kã́á-kpèɔ̀ dyiɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ dè ma dyi ɖé zɔ̃ mɔ̀à 1914 * kɛɛ mú. Ðɛ kĩ́ín-kĩ́ín Jízɛ̀ nyu ma kɛɛ mɔ̀, ɔ po ma Sétɔ̃̀ ɓíɖíi nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Sétɔ̃̀ zi ma dyoɖoún kpáuń mìɔ ké ɔ ɖú ma ɖɛ gbà nyu kpàǐ ɓóɖó-kpàà dà séín. (Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 12:7-10, 12) Sɔ̀ìn ɓó tia gboɛɛ, gǎ-dyé-dyé zi kpéín ɓúá mìɔ. To, kè mɔ́, kpá wɛ́-dù kò-kò ɓě, ɔ kè ɓóɖó-kpàà dyi-túò-túò mɔ̀ dyí-tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀ kà ɓɛ́ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu dyiìn kàǔn ɓɛ́ ɔ ké ɓóɖó-kpàà dyí ɖúɛ.Ðúù 21:7, 10, 11, 31 wuɖuún.

5. Ðɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu nyuùn wɛ̃́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ nì nyɔ kúɖúú ɓě sɔ̀ìn ɖé ɓóɖó-dù kò-kò ɓě kɔ̃ɔ dyí poɛ̀n dyììn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ wùɖùɔ̀ wáɖá kũ̀à nìà ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛ mú. Nyɔ táázĩ̀ìn vò-vò ɓɛ́ wa dyà wa mìɔùn ɓíɖíiɛɛ nì wa mìɔùn Jízɛ̀ xwíɖíi dyàùn. Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu wa dyí gmɔ̀ǔn ti ɓɛ́ ɔ mu ɖɛ gbà nyu-nyu dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ zàùn wɛ̃. Ɔ jèɛɛ, nyɔ séín mɔ́ ɓɛ́ wa ké ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin dyé sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ gboɛɛ ɓéɖé wa kéɛ cɛ̃́ kà wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu ɓɛ́ wa ké Jízɛ̀ xwíɖíi nìɛ.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 7:9, 14, 16, 17 wuɖuún.

Zɔ̃ táázĩ̀ìn dyúáɖò xwíníín nyɛɛ, Kã́á-ɓòɖòɔ̀ mu Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ nì ma kĩ́ín nyɛɛ nyuùn ɓó nyɔǔn bìì. Ɓóɖó-kpà gànáɔ̀ mu páɖédǎ jǔùn. Ɔ mánáín-hwɛ̀-hwɛ̀ mɔ̀, Jízɛ̀ mu Kã́á-ɓòɖòɔ̀ ɔ Ɓǎ dyí ɖe tòùn. (1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 15:24-26) M̀ dyuò nyɔ ɖò ɓɛ́ m̀ muɛ mɔ́ǔn ɓɛ́ m̀ ké ɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Kã́á-ɓòɖòɔ̀ jè gbo cɛ̃ɛ dyíí?Wɛ́ɖɛ́ 37:10, 11, 29 wuɖuún.

 

^ wɖkp. 6 M̀ dyi mɔ́ m̀ ké ɖɛ vò-vò dyí dyuò ɓá ɖɛ Báɓòɔ̀ cɛ̃ zɔ̃̌ɔ̀ ɓá zɔ̃ mɔ̀à 1914 kɛɛ dyíɛɛ ní, m̀ mɛ gmɔ̀ ɖé céè-ɖɛ̀ mɔ̀à, Ðɛ́ Báɓòɔ̀ Ɓɛ́ìn À Tɛ̀mɛ̀ìn Nyɛ́? kɛɛ, ɔ mí 215-218 kɔ̃.