Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 1

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Kɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíinɔ̀ Kɛ́?

1. Ðɛ́ mɔ̀à bɔ̃̌ sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɔ́ ɓɛ́ nyɔǔn ké fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃. Ɔ mɛ ma ɓóɖó-kpàà kè ɖɛ séín nìà ɔ kɔ̃ɔ, sepóɛɖé ɔ ɖɛ̀ɓɛ̀ nyɔǔn mú jè. Ðé ti wè múɛɛ, ɔ mu ɖɛ ɖò nyuùn ɓɛ́ nyɔ ɓě nìà ɓóɖó-kpàà dà séín nyɛɛ ké cĩ́-cĩ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓéɖé ɖé dyúa. Ɔ mu ɖɛ séín dyaà gǎ-dyé-dyé nyɔǔn kɔ̃ɔ dyi zĩ̀ìn.Jɛ̀ɖèmádyà 29:11 wuɖuún.

Gɔ̌mànà ɖò séè dà vɔ̃-vɔ̃, kè wɛ́-wɛ́, kè mɛ́-mɛ́ zà ɖò fɔɔ. Kɛɛ, bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ mɔ̀, ɓó ti wè múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu nyɔǔn gɔ̌mànà séín dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ zàùn ɓɛ́ ɔ nììn gɔ̌mànàɔ̀ ké wa bɛ̃̌ǐn kpá. Nyɔ ɓě ɔ mu nàìn nyɛɛ mu gìɖìǐ kè dyi-káná-káná ɓéɖéìn.Àzédyà 25:8; 33:24; Dànyá 2:44 wuɖuún.

2. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ kpaà ɖɛ zɛ̃̌ɛ̀ kɛ́?

Hwɛ̀ gǎ-dyé-dyé ké mánáín hwɛ̀ kɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu dà ɖɛ gbà nyu-nyɔ̀ zàùn hwɛ̀. (Zɛ́fènádyà 2:3) Tiɔ̀ nyɛ́ ɔ mu kpáùn wɛ̃́? Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖuɔ̀ ɖǎà zɔ̃̌ɔ̀ cɛ̃ ɓá ɖɛ ɓě nìà nyɔǔn fã̀àǔn poɛń zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ jè dyí. Ðɛ ɓě nìà kpáuń zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔǔn dyí kà ɓɛ́ tiɔ̀ ɖǎ dyi xwɛ̃́ìn ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké ɖɛ ɖò nyu kɛ.2 Tímétè 3:1-5 wuɖuún.

3. Ðɛ́ à mɛ nyu kɛ́?

À mɛ cɛ̃́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ jè sɔ̀ìn ɖé ɔ Wuɖu mɔ̀à Báɓòɔ̀ kɛɛ mú. Ɔ nì kà céè-ɖɛ̀ sɔ̀ìn ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn ɓǎ gboɛ. Báɓòɔ̀ cɛ̃ɛ à nììn gbo kà à ɓɛ́ìn cĩ́-cĩ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin múàǔn dyi kpáìn kàǔn, ɔ kè kà ɓɛ́ à ké sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ɓéɖé dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ ɖé dyúa kɛ. Ɔ mɔ̀ jǎà, nyɔ ɖíɛ́ ɓě seɛ mú ɖɛ́ɓɛ̀ kà m̀ nì gbo kpá-kpá dyéɛń ɓɛ́ m̀ ké Báɓòɔ̀ múin wɔ̃́ kɛ. Kɛɛ nyɔ ɖò mɛ ɓɔ́ɔ nyuɛ ɓɛ́ m̀ ké cĩ́-cĩ́ nɔ̀mɔ̀ dyíin muà nììn ɖé dyúaa xwa bĩ.Nɔ́ɔ́ 29:25; Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 14:6, 7 wuɖuún.

Cɛ̃́ Ɖɛ Pàɖǎ

BÁƁÒƆ̀ CƐ̃́-CƐ̃́

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè À Mɛ Cɛ̃́ Báɓòɔ̀ Kɛ́?

Báɓòɔ̀ nì gɔ̃̌-jǔ-wùɖù ɓě ɓó dyi-diè-ɖɛ̀ kpa ɖɛ ɓě ɓá cĩ́-cĩ́ jè dyíɛɛ nyɔ méɔ̀ùn vò-vò ɓě nyíɛń ɖé ɓóɖó-kpàà dà séín. Nì muɛ mɔ́ùn ɓɛ́ m̀ ké wa ɖò jǔù?