Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 8

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wɔ̃́ Ɓɛ́ Ðɛ Gbà Kè Gǎ-Dyé-Dyé Kéà Nì Kɛ́?

Ðɛ́ Kɔ̃̀ Jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wɔ̃́ Ɓɛ́ Ðɛ Gbà Kè Gǎ-Dyé-Dyé Kéà Nì Kɛ́?

1. Xwɛ̌ ɖɛ gbà nyu ma gbɔ dèɛ̀ kɛ́?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ wɔ̃́ ɓɛ́ nyɔǔn ké wa mìɔùn nàìn ɓó ti tɔ̀mɔ̀ǔn-tɔ̀mɔ̀ǔn wè mú, ɓɛ́ ɔ kéɛ wa dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ wa se dà fũ̀à-fṹá zàà ɓɛ́ìn nyɛ

Ðɛ gbà dè ma gbɔ ti ɓɛ́ Sétɔ̃̀ tɔ́mɔ́ ma se kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ kɛ. Ðé ɖɛ dè gbɔɔ̀ múɛɛ, Sétɔ̃̀ se ma kɛɛ ɖò ɓéɖé, kɛɛ ɔ se ma jǎà mú nyánà. (Jɔ̃́ɔ́ 8:44) Ɔ poɛ ma gbɔ ɓɛ́ ɔ ké ɓiè-ɓiè ɓɛ́ ɔ hwɔ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖòùn gboíɛɛ dyí ɖú. Sétɔ̃̀ tɔ́mɔ́ìn ma màa kĩ́ín-kĩ́ín mɔ̀ ma Íì kɛɛ se wĩin, ké ɔ nyuɛ ké màa zà ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn, ké ɔ tò ma ɔ ɖùǔ gbo. Áɖɔ̀ùn kpáìn ma ɔ gmàà gbo ké wa zà ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn. Ðɛ Áɖɔ̀ùn nyu ma kà kɛɛ dyà gǎ kè gĩɔ.Jɛ́nɛ́sì 3:1-6,19 wuɖuún.

Ti ɓɛ́ Sétɔ̃̀ cɛ̃ɛ ma Íì gbo ɓɛ́ ɔ ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu ɖùǔn zà kɛɛ, ɔ nì ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ nìà ɖɛ séín kɔ̃in nyɛɛ gbo vɔ̃-vɔ̃ gbɔ dèɛ̀n. Ɓóɖó-kpàà nyɔ vò-vò ɖǎ Sétɔ̃̀ gbo kpáìn ké wa ɖǎ Gèɖèpɔ́ɔ̀ xwíɖíi sɔ̀ ɓɛ́ ɔ ní kɔ̃̀ ɖà wa nàìn. Ɔ jèɛɛ, Sétɔ̃̀ ɖǎ ɓóɖó-kpàà “nàìn-nyɔ̀ jǔ”.Jɔ̃́ɔ́ 14:30; 1 Jɔ̃́ɔ́ 5:19 wuɖuún.

2. Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ-ɖɛ̀ ɓěɔ̀ ɓéɖé ma kɛɛ ɖòò?

Gèɖèpɔ́ɔ̀ nyu-ɖɛ̀ séín ɓěɔ̀ se kɛɛ ɖò ɓéɖé. Nyɔǔn kè ínjà ɓě ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma wa kɛɛ ɓéɖé ma kpé ɓɛ́ wa ké ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyuɛ ɓɛ́ìn cá. (Dìtɔ̀wáɖánámɛ̀ 32:4,5) Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma nyɔǔn ké ɔ nyí ma wa kpé ɓɛ́ wa ké ɖɛ gbà mɔɔ ɖɛ nɔ̀mɔ̀ dyíin nyu-nyu gãa ɓɛ́ìn. Kpé nìà kɛɛ nyuɛ ké à ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn dyí tɛ̀mɛ̀ìn.Jĩ́ìn 1:13-15; 1 Jɔ̃́ɔ́ 5:3 wuɖuún.

3. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ wɔ̃́ ɓɛ́ gǎ-dyé-dyé kéà nì ke kàǔn wɛ̃́?

Jɛ̀hóvà wɔ̃́in ɔ gbo vɔ̃-vɔ̃ ɓá ɔ nyɔǔn nàìn-nàìn jè dyíɛɛ gbo ɓó ti wè bìì. Ðɛ́ kɔ̃̀ jèɛ́? Ɔ kéɛ nyɔǔn dyí tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ sɔ̀ìn ɓó ɔ gboɛɛ, nyɔ ɖò se nyɔǔn nàìn ɓɛ́ìn ɓó wa nɔ̀mɔ̀ dyíin dyé jè kɛ. (Ìkíɖísìásì 7:29; 8:9) Zɔ̃ táázĩ̀ìn mɛ̀nɛ̌ìn-ɖò ɓɛ́ nyɔǔn ɖǎ nɔ̄ ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́ɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn ɔ wáɖáá. Nyɔǔn  nàìn-nyɔ̀ ɓě séè to, kè ɖɛ gbà nyu-nyu, kè kpoɖo-ɖɛ̀, ɔ kè wɛ́-dù séín ɓɔ́í po ɖò.Jɛ̀ɖèmádyà 10:23; Wóɖómà 9:17 wuɖuún.

Gèɖèpɔ́ɔ̀ se nì kà nyɔǔn nàìn-nyɔ̀ ɓě nìà kɛ̀. Ɔ nìǐn nyɔǔn nàìn-nàìnɔ̀ kɛɛ dyà nɔ̀mɔ̀ dyíin ɓó nyɔ ɓě ɓɛ́ wa kpɔ̃ ɔ jè dyiɛɛ bìì. (Àzédyà 48:17, 18) Ɓó ti wè muɛɛ, Jɛ̀hóvà mu nyɔǔn gɔ̌mànà séín ɓɔ́í poùn. Nyɔ ɓě gã ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké wa nàìn nyɛɛ ɖòùn mɔ̀ nyɔ mu ɓóɖó-kpàà kɔ̃ cĩ́ìn.—Àzédyà 11:9; Zà Dànyá 2:44 wuɖuún.

4. Ðɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ-ku-kuɔ̀ nyu ɓɛ́ à ké nyuɛ́?

Sétɔ̃̀ ɖá nyɔ ɖò se Jɛ̀hóvà bìì kũ̀à nyuɛ ɓɛ́ìn sɔ̀ìn ɖé ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn hwòɖǒ wáɖáá mú. Nì muɛ mɔ́ǔn ɓɛ́ m̀ kéɛ se poo? M̀ ɓɛ́ìn ɔ nyuɛ! Gèɖèpɔ́ɔ̀ hwòɖǒ-ku-kuɔ̀ nyuɛ ɓɛ́ à séín-sèìn ké ɔ dyí tɛ̀mɛ̀ìn kɛbì à mɔ́ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké nyɔ nàìn, mɔɔ à mɔ́ ɓɛ́ nyɔǔn-dyù ké nyɔ nàìn níɛ. Kà à nyu cĩ́ɛ kɛɛ muɛ tɛ̀mɛ̀ìn nyɔ à mɔ́ ɓɛ́ ɔ ké à nàìn nyɛ.Jóɓò 1:8-12; Nɔ́ɔ́ 27:11 wuɖuún.

5. Xwɛ̌ à ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ gãa ɓɛ́ ɔ ké à nàìn-nyɔ̀ jǔ kɛ́?

ɛ ɓě à gã kɛɛ tɛ̀mɛ̀ìn kɛbì à mɔ́ ɓɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké à Nàìn-nyɔ̀ jǔ níɛ

À ɓɛ́ìn Gèɖèpɔ́ɔ̀ gãa ɓɛ́ ɔ ké à nàìn-nyɔ̀ jǔ dyììn ɖé ɔ dyi mɔ́-mɔ́ kè ɔ ɓiè-ɓiè ɖé jǎà sɔ̀ìn ɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Wuɖu mɔ̀à Báɓòɔ̀ kɛɛ mú. (Jɔ̃́ɔ́ 4:23) À ɓɛ́ìn Sétɔ̃̀ nìǐn nyɔ-nàìn-nàìnɔ̀ ɓɔ́ɔ̀ ɔ jǔ ké à se ɓóɖó-kpàà nìǐn gɔ̌mànà kè to jè mú kpá kà Jízɛ̀ nyuɛ ma kà kɛɛ ní.Jɔ̃́ɔ́ 17:14 wuɖuún.

Sétɔ̃̀ nyùìn ɔ kpéɔ̀ kũ̀à mú ɓɛ́ nyɔǔn ké ɖɛ gbà kè nyɔ puà-ɖɛ̀ ɓě nyuɛń nì. À se nyu-ɖɛ̀ ɓě nìà kɛɛ sɔ̃ún dyi kpaín, à ɓǎto kè à nyɔ ɖíɛ́ ɓě ɓaɖa à nììn dyɔ́ ké wa nyɛ́ à mú. (1 Píɖɛ̀ 4:3, 4) À ɓéɖé à ké ɖɛ̀ à mu nyuùn wɛ̃ɛ gã. À mu nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ muɛɛ à ɓǎto ɓě mú nyuùn? À mu ɔ gma ɓě ɓéɖéà fɔ̀nɔ̀-hwòɖǒ kè ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn-ɖɛ̀ɓɛ̀ǐn nyɛɛ dyi kpɔ̃ùn? À dyiɛ náà nyu ní, nìí, à muɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ Sétɔ̃̀ tɔ́mɔ́ ma se ɓɛ́ ɔ ké ma níiń, nyɔ ɖò se ɖɛ Gèɖèpɔ́ɔ̀ cɛ̃ɛ nyuɛ ɓɛ́ìn ɔ jǔ ké ɔ dyi gǎ dyéɛń nììn.1 Kɔ̀ɖéíntĩ̀ɔ̀ 6:9, 10 15:33 wuɖuún.

Sepóɛɖé Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖɛ̀ɓɛ̀ nyɔǔn mú jèɛɛ, à ɓɛ́ìn ɔ hwòɖǒ kɔ̃ dèɛ̀ kóɖó-kóɖó kà ɓɛ́ ɔ mu ɖɛ gbà kè gǎ-dyé-dyé mánáín hwɔ̀ǔn wɛ̃. Nyɔ ɓě tɛ̀mɛ̀ìn kà ɓɛ́ wa poɛ jǎà kɛɛ mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃.Jɔ̃́ɔ́ 3:16 wuɖuún.