Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Mu ɖé ɖɛ gã-naín sɔ̃́ nììnɔ̀ gbo

Mu ɖé dɛ̀ ɓě m̀ ɓɛ́ìn ɖɛ̀ kò-kò ɓěɛ̀ dyéɛ kɛ

Jɛ̀hóvà Zàse Ɓě

Bassa (Liberia)

Bɔ̃̌ Nɔ̀mɔ̀ Dyíin Sɔ̀ìn Ðé Gèɖèpɔ́ɔ̀ Gbo!

 Cɛ̃̀-Ðɛ̀ 5

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓá Ɓóɖó-kpàà Jè Dyíɛ́?

Ðɛ́ Mɔ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ Hwòɖǒɛ̀-Gbɔ-Po-Ðɛ̀ Ɓá Ɓóɖó-kpàà Jè Dyíɛ́?

1.. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè Gèɖèpɔ́ɔ̀ mɛ ma kà ɓóɖó-kpàà kɛ́?

Jɛ̀hóvà nyí gàa kè màa ɓóɖó-kpàà. Ɔ mɔ̀ à ɓíɖí. Ɔ jèɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ se ma Áɖɔ̀ùn kè Íì mɛ ɓɛ́ wa kè waà dyù ɓě ké ma ɖé dyɔún cĩ́. Gèɖèpɔ́ɔ̀ ɖǎ ma ínjà ɓě mɛ ɓɛ́ wa ké ma ɖé dyɔún cĩ́. (Jóɓò 38:4, 7) Kɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ po ma gàa kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ ɖé ɓáá-ɖɛ̀-gbǎ nɔ̀mɔ̀ dyíin mɔ̀ ma Ídɛ̃̀ìn kɛɛ mú. (Jɛ́nɛ́sì 2:15-17) Jɛ̀hóvà nyí ma Áɖɔ̀ùn kè ɔ dyú ɓě ɓɛ́ ɔ mu ma wóɖóìn nyɛɛ hwòɖǒ-kɔ̃-dè-ɖɛ̀ mɔ̀à ɓɛ́ wa ké ma cĩ́ɛń se dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kɛɛ ní.Wɛ́ɖɛ́ 37:29; 115:16 wuɖuún.

Ðé ɖɛ dè gbɔ múɛɛ, Ídɛ̃̀ìn ɓàǎ-ɖɛ̀-gbǎà ɖòùn mɔ̀ ma páɖédǎ. Gàa kè màa kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ ɓéɖé ɓɛ́ wa ké ma wa dyú ɓě ɓóɖó-kpàà kɔ̃in dyíìn. Ðɛ séín sèìn ɓéɖé ɔ ké ma wa xwíɖíi nì ɓɛ́ wa ké ma ɓóɖó-kpàà páɖédǎ mú nyu. (Jɛ́nɛ́sì 1:28) Ɓóɖó-kpàà se mú gbɔɔ̀ mu fɔɔ. Ɔ mu nyɔǔn ɓíɖí jǔùn kánáá pū.Wɛ́ɖɛ́ 104:5 wuɖuún.

2. Ðɛ́ kɔ̃̀ jè ɓóɖó-kpàà seà páɖédǎ kàǔn wɛ̃́?

Áɖɔ̀ùn kè Íì se ma Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖu nyu jè Jɛ̀hóvà kúmú ma wa ɖé ɓáá-ɖɛ̀-gbǎàɔ̀ mú. Páɖédǎ sè ma xwáɖáún, ké gàa ɖò séɛ̀ ɖe dyà ɖò. Ɓóɖó-kpàà nì hwòɖǒ-kɔ̃in-nyìnììn-nyɔ̀ ɓěɔ̀ xwaún.Jɛ́nɛ́sì 3:23, 24 wuɖuún.

Jɛ̀hóvà ɖǎ ɔ hwòɖǒɛ̀-gbɔ-po-ɖɛ̀ ɓɛ́ ɔ ɓéɖé ma kĩ́ín ɓá nyɔǔn jè dyíɛɛ dyi táá? Gbào! Ɔ mɔ̀ kpé-séín-ɓéɖé-nyɔ̀. Ðɛ ɖò seɛ wɔ̃ ziɛ ɓɛ́ìn. (Àzédyà 45:18) Ɔ mu nyɔǔn ɖe dyàùn kà ɔ mɔ́ ɓɛ́ wa ké ma nì kĩ́ín nyɛ.Wɛ́ɖɛ́ 37:11, 34 wuɖuún.

3. Xwɛ̌ páɖédǎ mu ɖe dyiìn nyɛ́?

Páɖédǎ mu ɓóɖó-kpàà kɔ̃ ɖe dyiìn ti ɓɛ́ Jízɛ̀ muà Gèɖèpɔ́ɔ̀ nììn kã́á jǔùn wɛ̃. Ðé to mɔ̀à Àmàgɛ́ɖɔ̀ùn kɛ múɛɛ, Jízɛ̀ mu Gèɖepɔ́ɔ̀ ínjà ɓěɔ̀ dyúa nììn ɓɛ́ wa ké Gèɖèpɔ́ɔ̀ gbo-vɔ̃-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mú gbɔɔ̀. Nìí, Jízɛ̀ mu Sétɔ̃̀ kpɔɖɔ ɖeín poùn ɓó zɔ̃ táázĩ̀ìn dyúáɖò bìì. Gèɖèpɔ́ɔ̀ jǎà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ mu mú-gbɔɔ̀-gbɔɔ̀  nìà dyiɛń nyɛɛ xwaún póùn, sepóɛɖé Jízɛ̀ mu wa nàìn ɓɛ́ ɔ ké wa dyí gmɔ̀. Wa mu sè-ná-sèɛ̀ fɛ̀ɛ̀ múàǔn dyi kpáìn ɖé páɖédǎ mú dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃.Wɛ̀ɖɛ̀ɓèɖésĩ̀ɔ̀ 20:1-3; 21:3, 4 wuɖuún.

4. Tiɔ̀ nyɛ́ gǎ-dyé-dyé mu mánáín hwɛ̀ìn nyɛ́?

Tiɔ̀ nyɛ́ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu nàmàǔn ɓɔ́í poùn dà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ kɛ́? Jízɛ̀ tò ma “dyí tɛ̀mɛ̀ìn-ɖɛ̀” ɓɛ́ nyɔǔn ké ɔ dyí dyuò kà ti hwɛ̀ìn-gbɔɔ̀ ɖǎ dyi xwɛ̃́ìn nyɛ. Ðɛ ɓě nìà kpáuń zɛ̃̌ɛ̀ kɛɛ ɓɛ́ìn nyɔǔn mú gbɔɔ̀, ké wa tɛ̀mɛ̀ìn nyɔǔn dyí kà à nì cĩ́ɛń ɖé ɖɛ séín mánáín-hwɛ̀ìn-naín nyɛ.Máfíò 24:3, 7-14, 21, 22 wuɖuún.

Ti ɓɛ́ Jízɛ̀ muà ɓóɖó-kpàà nàìn ɓó zɔ̃ táázĩ̀ìn dyúáɖò xwíníín sɔ̀ìn ɖé dyɔún wɛ̃ɛ, ɔ mu gǎ-dyé-dyé séín ɓɔ́í poùn. (Àzédyà 9:6, 7; 11:9) Sɔ̀ìn ɓó ɔ kã́á kũ̀à gboɛɛ, Jízɛ̀ mu píɖíì jǔùn ké ɔ mu nyɔ ɓě ɓɛ́ wa ɖɛ̀ɓɛ̀à Gèɖèpɔ́ɔ̀ múɛɛ nàmàǔn dyi gbǎàùn. Dyììn ɖé Jízɛ̀ múɛɛ, Gèɖèpɔ́ɔ̀ mu wɛ́-wɛ́, kè gĩɔ, ɔ kè súá-kpá-kpá ɓɔ́í poùn.Àzédyà 25:8; 33:24 wuɖuún.

5. Nyɛ́ mu páɖédǎ muà dyiìn nyɛɛ mú cĩ́ìn nyɛ́?

Ðé Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ zɔ̃̀ɔ, nì mu nyɔ ɓě ɖɛ̀ɓɛ̀ Gèɖèpɔ́ɔ̀ mú ké wa mɔ́ wa ké ɔ jè cɛ̃́, ɓɛ́ wa ké ɔ hwòɖǒ dyi dè kɛɛ dyéìn

Nyɔ ɓě nyu Gèɖèpɔ́ɔ̀ wuɖuɛɛ mu Páɖédǎ mú cĩ́ìn. (1 Jɔ̃́ɔ́ 2:17) Jízɛ̀ tò ma ɔ ɖeín-nà-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɓɛ́ wa ké nyɔ ɓě dyàà wa mìɔùn ɓíɖíiɛɛ dyi mɔ́ ɓɛ́ wa ké wa ɖɛ tɛ̀mɛ̀ìn kà Gèɖèpɔ́ɔ̀ ké wa dyi kpɔ̃ɔ nyuɛ. Zɛ̃̌ɛ̀ nìà kɛɛ, Jɛ̀hóvà nì nyɔ pàɖǎ páún poɛń ɓó cĩ́-cĩ́ muà ɖé páɖédǎ muà ɓóɖó-kpàà kɔ̃ nììn nyɛɛ jè. (Zɛ́fènádyà 2:3) Ðé Jɛ̀hóvà Zàse ɓěɔ̀ waà Kĩ́dɔ̃̀ Hɔ́ɔ̀ múɛɛ nyɔǔn cɛ̃́ kà wa ké nyɔ́nɔ́-ɓǎ kè dyú-ɓǎ, ɔ kè nyɔ́nɔ́ kè ɖě nɔ̀mɔ̀ dyíin jǔ kɛ. Dyú ɓě kè waà wóɖóìn-nyɔ̀ ɓě poìn dyí ɓɛ́ wa ké ɓiè, ɔ kè ɓɛ́ wa ké kà bɔ̃̌ nɔ̀mɔ̀ dyíinɔ̀ ké wa gbo kpá sɔ̃̀ nyuɛɛ cɛ̃́.Mákà 4:1-4 wuɖuún.